Projektas

                                                                                                                                                        

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 7, 9, 14, 15, 16,  STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 141 STRAIPSNIU PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Juridinis asmuo, siekiantis gauti licenciją, Vyriausybės patvirtintose Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikia nustatytos formos prašymą ir kitus geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse nurodytus dokumentus.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22) apskaičiuoja šio įstatymo 15 straipsnio 14 dalyje nurodytą įmoką ir prižiūri jos mokėjimą ir naudojimą.“

 

3 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Savivaldybės taryba paskiria viešąjį vandens tiekėją savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje ir jam paveda vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą arba su kita (kitomis) viename viešojo geriamojo vandens tiekimo regione esančios (esančių) savivaldybės (savivaldybių) taryba (tarybomis) savivaldybės valdomas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmones reorganizuoja jungimo būdu į regioninį viešąjį vandens tiekėją ir jam paveda šių savivaldybių viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijose vykdyti tik viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą. Šioje dalyje nurodytos geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymą vykdančios įmonės gali būti jungiamos tik su kitomis geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymą vykdančiomis įmonėmis.“

Papildyti 14 straipsnį 11 dalimi:

11.  Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka paskirtas viešasis vandens tiekėjas perduoda regioniniam viešajam vandens tiekėjui tik geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo funkcijas.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 141  straipsniu
Papildyti Įstatymą 141  straipsniu:

141 straipsnis. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių reorganizavimas

Viešieji vandens tiekėjai reorganizuojami jungimo būdu. Viešieji vandens tiekėjai gali būti reorganizuojami jungimo būdu tik su kitais viešaisiais vandens tiekėjais. 

 

5 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Savivaldybės taryba, kurios valdoma įmonė paskirta garantiniu vandens tiekėju, taip pat savivaldybės taryba, kurios valdomo viešojo vandens tiekėjo licencijos galiojimas panaikintas, per 6 mėnesius nuo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos sprendimo panaikinti licencijos galiojimą įsigaliojimo dienos patvirtina valdomų įmonių reorganizavimo planą – per vienus metus jas jungti į regioninį viešąjį vandens tiekėją.“

 

6 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Išperkamų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų vertę, išskyrus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų perėmimo arba išpirkimo tvarkos apraše numatytus atvejus, nustato nepriklausomi turto arba verslo vertintojai (toliau – turto vertintojai) Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

Andrius Vyšniauskas

Kęstutis Mažeika

Dainius Gaižauskas

Vaida Giraitytė-Juškevičienė