ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 3 D. SPRENDIMO NR.T-13 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO IR APMOKĖJIMO  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m.                          d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo ir apmokėjimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu:

1.1. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mero potvarkiu sudaroma 3–5 asmenų išorinio vertinimo grupė NVŠ teikėjo veiklai vertinti ir išorinio vertinimo ataskaitai parengti.“;

1.2. pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Lėšos vertintojui paskiriamos Savivaldybės mero potvarkiu.“;

1.3. pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Su vertintoju, išskyrus Švietimo skyriaus specialistus, sudaroma Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo paslaugų sutartis (toliau – Sutartis), kurios forma tvirtinama Savivaldybės mero potvarkiu.“                                                  

2. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Įpareigoti Savivaldybės merą patvirtinti pavyzdinę Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo  paslaugos sutarties formą.“

3. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 4 punktą, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

4. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023–2027  metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.       

 

 

Savivaldybės meras