Projektas

 

 

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-231 „DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

 

2020 m.         d.   Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 24 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 2020 m.    pažymą „Dėl     “, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimą Nr. O3E-231 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijoje ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Energetikos statinio ar įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas, siekiantis gauti pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, pateikia Tarybai prašymą ir Aprašo 1 priede nurodytus dokumentus. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas atliekamas per 7-10 darbo dienų terminą arba skubos tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas:

7.1. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą atliekant per 7-10 dienų terminą, Tarybos įgalioti darbuotojai ne vėliau kaip per 7-10 darbo dienų nuo prašymo ir visų šio Aprašo 1 priede nurodytų reikiamų dokumentų ir duomenų gavimo Taryboje dienos patikrina naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę. Tarybos darbuotojai, atlikę energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslaugą, apskaičiuoja įmokos dydį ir pateikia sąskaitą faktūrą mokėtojui (paslaugos užsakovui). Energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos ir naftos produktų) įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma (toliau – pažyma) išduodama per 2 darbo dienas gavus pagal sąskaitą faktūrą pateiktą apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

7.2. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą atliekant skubos tvarka, Tarybos įgalioti darbuotojai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir visų šio Aprašo 1 priede nurodytų reikiamų dokumentų ir duomenų gavimo Taryboje dienos patikrina naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę. Tarybos darbuotojai, atlikęs energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslaugą, apskaičiuoja įmokos dydį ir pateikia sąskaitą faktūrą mokėtojui (paslaugos užsakovui). Pažyma išduodama per 1 darbo dieną gavus pagal sąskaitą faktūrą pateiktą apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.“

2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) kreipiasi į Tarybą ir pateikia prašymą bei šio Aprašo 1 priede nurodytus dokumentus ir su paskirtais Tarybos įgaliotais darbuotojais suderina energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo datą bei laiką. Į Tarybą dėl prašymo išduoti pažymą ūkio subjektas gali kreiptis tik nuotoliniu būdu, prašymą ir reikiamus dokumentus pateikdamas per Elektroninius valdžios vartus.“

3. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Tarybos įgalioti darbuotojai, atlikdami energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą skubos tvarka ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos atlieka statytojo (arba jo įgalioto asmens) pateiktų dokumentų įvertinimą. Atliekant energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą įprastine tvarka, statytojo (arba jo įgalioto asmens) pateikti dokumentai įvertinami per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu pateiktas prašymas yra neišsamus, nepateikti visi reikalingi dokumentai arba pateikti duomenys neteisingi, Taryba praneša statytojui (arba jo įgaliotam asmeniui), kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus ar patikslinti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus. Statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) trūkstamus dokumentus ar informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Tarybos prašymo pateikti trūkstamus dokumentus išsiuntimo dienos.

Jeigu statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) per nustatytą terminą pateikia Tarybai trūkstamus dokumentus ir / ar patikslina informaciją, taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias atlikti naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę patikrinimą ir / ar išduoti pažymą, Taryba nagrinėja prašymą Apraše nustatyta tvarka per Aprašo 7 punkte nustatytą terminą.

Statytojui (arba jo įgaliotam asmeniui) per nustatytą terminą nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir / ar nepatikslinus informacijos, prašymas atmetamas. Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos gavimo statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) turės kreiptis į Tarybą iš naujo šiame Apraše nustatyta tvarka.“

4. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Tarybos darbuotojas, kuris atliko energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, įsitikinęs, kad už paslaugą tinkamai apmokėta, pažymą atspausdina ir  ją pasirašo. Įgaliotų darbuotojų parengtos pažymos registruojamos Tarybos IS. Pažyma išduodama tik tuomet, kai yra sumokėta įmoka už energetikos įrenginio (-ių) techninės būklės patikrinimą ir Tarybai pateiktas apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas (kai apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą).

5. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Tarybos įgalioto darbuotojo pasirašyta pažyma yra išduodama statytojui (arba jo įgaliotam asmeniui), elektroninių ryšių priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus. Jeigu pažymos išdavimo metu dėl techninių kliūčių Elektroninių valdžios vartų sistema neveiktų, pažyma išduodama elektroninių ryšių priemonėmis energetikos statinio ar įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo nurodytu elektroninio pašto adresu, o jeigu asmuo elektroninių ryšių priemonėmis nesinaudoja, pažyma pristatoma kaip pašto siunta.“

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas