Projektas Nr. TSP-82

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS VARTOJANČIŲ AR PRIKLAUSOMYBĖS LIGOMIS SERGANČIŲ ASMENŲ INTEGRUOTOS PAGALBOS SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 ir 18 dalimis, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio       2 d. įsakymu Nr. V-1121 „Dėl Finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo  priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“, BĮ Respublikinio priklausomybės ligų centro ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2019 m. birželio17 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. 2019-(1.8)-76/B5-495 įgyvendinant Europos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo projektą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės psichoaktyviąsias medžiagas vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Savivaldybės  meras

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas

Arūnas Valintėlis