Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ

ĮSTATYMO NR. I-1234 2, 6, 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                 d. Nr. 

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1.   Vaikas – žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.

2.   Smurtas prieš vaiką – vaiko patiriamas kito asmens neatsitiktinis veikimas ar neveikimas, darantis vaikui fizinį, emocinį, seksualinį poveikį ar pasireiškiantis nepriežiūra ir galintis sukelti sveikatos bei raidos sutrikimų bei žeminantis jo orumą.

3.   Smurto prieš vaiką formos:

1) fizinis smurtas – kito asmens tyčiniai, pavojingi, neteisėti, atliekami prieš vaiko valią veiksmai nukreipti į vaiko kūną ir galintys sukelti vaikui skausmą, žalą jo sveikatai, raidai, suvaržyti laisvę, sukelti bejėgiškumo būklę bei žeminti jo orumą;

2) emocinis smurtas – kito asmens nuolatinė neigiama nuostata dėl vaiko, jo individualumo nepripažinimas, pozityvios socializacijos trikdymas, galintys sukelti žalą vaiko sveikatai, raidai bei žeminantys jo orumą;

3) seksualinis smurtas – kito asmens veiksmai prieš vaiką, kuriais tas asmuo siekia patirti seksualinį pasitenkinimą arba gauti pelno iš seksualinių ar su jomis susijusių paslaugų ir galintys sukelti žalą vaiko sveikatai, raidai bei žeminantys jo orumą;

4) nepriežiūra – kito asmens nuolatinis nepakankamas pagrindinių vaiko fizinių, emocinių, socialinių poreikių tenkinimas ar netenkinimas, keliantis grėsmę vaiko sveikatai, raidai ir  / arba orumui.”

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

 

Papildyti 6 straipsnį 9 ir 10 dalimis ir jas išdėstyti taip:

 

9) Valstybė imasi visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių ir švietimo ir kitų priemonių užtikrinti vaiko apsaugą nuo visų formų smurto, įskaitant fizines bausmes, įžeidimų, grubaus elgesio ar išnaudojimo, kuriuos jis gali patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens.

10) Už visų formų smurtą prieš vaiką, įskaitant fizinių bausmių taikymą, jo garbės ir orumo žeminimą, įstatymais nustatyta civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.”

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

2. Visų formų smurtas prieš vaiką, įskaitant fizines bausmes, yra draudžiamas.”

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia:    Seimo narys                                                                        Mykolas Majauskas

Seimo narė                                                                          Dovilė Šakalienė