VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                        d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies
1 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 11 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2022 m.          d. pažymą Nr. O5E-                        „Dėl teisės aktų pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 30.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.8. mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, organizavimo, dovanų pirkimo, žalos atlyginimo, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimo, kompensacijos vartotojams už laiku neatstatytą elektros energijos persiuntimą (išskyrus: kompensacijų sąnaudas, kurios patiriamos dėl trečiųjų asmenų (išskyrus Operatoriaus įgaliotus trečiuosius asmenis) ir kai nėra galimybės nustatyti persiuntimo pertraukimo kaltininko; pagrįstas kompensacijų apskaičiavimo ir administravimo sąnaudas), materialinės žalos žemės savininkams, kurių nuosavybės teise priklausančios valdos yra netoliese pažeidimo šaltinio arba pažeidimo šaltinis yra tose ribose, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudas;“

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas