Projektas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl MODERNIZAVIMO FONDO PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO tvarkos APRAŠo patvirtinimo

 

2020 m.                d. Nr.

Vilnius

 

Įgyvendindama 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/410, 10 d straipsnį ir 2020 m. liepos 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1001, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatų, susijusių su Modernizavimo fondo, skirto investicijoms į energetikos sistemų modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą tam tikrose valstybėse narėse remti, veikla, taikymo taisyklių (toliau – Modernizavimo fondo administravimo reglamentas) nuostatas Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai koordinuoti Modernizavimo fondo administravimo reglamento įgyvendinimą Lietuvoje;

2.2. Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijai teikti pasiūlymus aplinkos ir energetikos ministrams dėl Modernizavimo fondo nacionalinių finansavimo krypčių nustatymo ir projektų finansavimo;

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai:

2.3.1. vykdyti funkcijas institucijos, atsakingos už projektų atranką, vertinimą, įgyvendinimo priežiūrą Lietuvoje;

2.3.2. teikti Investicijų komitetui ir Europos investicijų bankui:

2.3.2.1. planuojamų nacionalinių investicijų sąrašą pagal Modernizavimo fondo administravimo reglamento 3 straipsnį;

2.3.2.2. projektų paraiškas ir paramos schemas pagal Modernizavimo fondo administravimo reglamento 4 straipsnį.

2.3.3. teikti ataskaitas Europos Komisijai pagal Modernizavimo fondo administravimo reglamento 13 straipsnį.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Aplinkos ministras

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m.            d. nutarimu Nr.

 

MODERNIZAVIMO FONDO PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO tvarkos APRAŠas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Modernizavimo fondo lėšomis finansuojamų projektų Lietuvos Respublikoje atrankos, finansavimo, lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams, projektų priežiūros tvarką. Taip pat projektų paraiškų, paramos schemų ir ataskaitų teikimo Europos Komisijai, Investicijų komitetui ir Europos investicijų bankui (toliau – EIB) teikimo tvarką ir terminus.

2. Projektų nacionalinės finansavimo kryptys nustatomos, paramos schemos ir finansuojami projektai atrenkami ir teikiami Investicijų komitetui ir EIB atsižvelgiant į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais direktyva (ES) 2018/410 (toliau – direktyva) 10 d straipsnio reikalavimus ir įgyvendinant 2020 m. liepos 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1001, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatų, susijusių su Modernizavimo fondo, skirto investicijoms į energetikos sistemų modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą tam tikrose valstybėse narėse remti, veikla, taikymo taisyklių (toliau – Modernizavimo fondo administravimo reglamentas) nuostatas.

3. Modernizavimo fondas finansuojamas iš lėšų, gautų pardavus apyvartinius taršos leidimus aukcione, kaip nustatyta direktyvos 10 d straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgiant į direktyvos 10 d straipsnio nuostatas ir Modernizavimo fondo administravimo reglamento reikalavimus, remiamos investicijos turi derėti su direktyvos tikslais, su Europos Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos strateginiais tikslais ir Paryžiaus susitarime nustatytais ilgalaikiais tikslais. Parama iš Modernizavimo fondo neteikiama elektros energijos gamybos įrenginiams, kuriuose naudojamas kietasis iškastinis kuras.

4. Lietuvai priklausančios Modernizavimo fondo lėšos (2,57 proc. visų Modernizavimo fondo lėšų) turi būti naudojamos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d. Nepanaudotos lėšos perskirstomos atskiru Europos Komisijos sprendimu.

5. Ne mažiau kaip 70 proc. Lietuvai skirtų Modernizavimo fondo lėšų turi būti naudojama finansuoti prioritetinėms investicijoms, nustatytoms direktyvos 10 d straipsnio 2 dalyje (toliau – prioritetinės investavimo sritys):

5.1. elektros energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių ir tokios energijos vartojimui;

5.2. energijos vartojimo efektyvumo didinimui, išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą, susijusį su energijos gamyba iš kietojo iškastinio kuro;

5.3. energijos kaupimui ir energetikos tinklų modernizavimui, įskaitant centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynus, elektros perdavimo tinklus ir valstybių narių tarpusavio jungčių skaičiaus didinimą;

5.4. teisingam perėjimo procesui nuo iškastinio kuro priklausomuose regionuose – remiamas darbuotojų perkėlimas į kitas darbo vietas, perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas, darbo paieškos iniciatyvos ir veiklą pradedančios įmonės, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais;

5.5. energijos vartojimo efektyvumo didinimui transporto, pastatų, žemės ūkio ir atliekų sektoriuose.

6. Iki 30 proc. Lietuvai skirtų Modernizavimo fondo lėšų gali būti naudojamos neprioritetiniams mažos apimties projektams, atsižvelgiant į Modernizavimo fondo administravimo reglamento 2 straipsnio 2 dalies sąvoką, kurių investavimo sritys nepatenka į Tvarkos aprašo 5 punkte nustatytas sritis, (toliau – neprioritetinės investavimo sritys) finansuoti. Neprioritetinės investavimo sritys gali būti finansuojamos tik patvirtinus 90 proc. Lietuvai skirtų lėšų, kurios skirtos prioritetinių investavimo krypčių finansavimui.

7. Paraiškoje gauti subsidiją asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

8. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

8.1. finansavimo sutartis – Agentūros su pareiškėju sudaroma sutartis dėl subsidijos projektui įgyvendinti suteikimo, kuriose numatoma lėšų panaudojimo, projekto vykdymo ir atsiskaitymo tvarka;

8.2. išlaidų laikotarpis – laikotarpis nuo finansavimo sutarties įsigaliojimo dienos iki dienos, kurią, baigus visą projektą, yra apmokamos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos;

8.3. mažos apimties projektas – projektas, kuriam skiriama maksimali suma neviršija 200 000 Eur;

8.4. Modernizavimo fondas – 2021–2030 m. laikotarpiui steigiamas fondas, skirtas paramą gaunančių valstybių narių pasiūlytoms investicijoms, taip pat nedideliems investiciniams projektams finansuoti, energetikos sistemoms modernizuoti ir energijos vartojimo efektyvumui gerinti valstybėse narėse, kurių bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui rinkos kainomis 2013 m. buvo mažesnis kaip 60 proc. Europos Sąjungos vidurkio;

8.5. mokėjimo prašymas – Agentūrai pareiškėjo teikiamas Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymas apmokėti ir (ar) kompensuoti projekto išlaidas;

8.6. paramos schemos įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis nuo kvietimo teikti paraiškas pagal paramos schemą paskelbimo dienos iki visų paramos schemai įgyvendinti skirtų lėšų išmokėjimo dienos;

8.7. projekto įgyvendinimo laikotarpis – finansavimo sutartyje nustatytas laikotarpis, per kurį vykdoma projekto įgyvendinimo veikla (sutarčių pasirašymas, prekių, paslaugų įsigijimas, darbų atlikimas, įrangos montavimas, derinimas, paleidimas, eksploatacija).

 

II SKYRIUS

NACIONALINIŲ FINANSAVIMO KRYPČIŲ NUSTATYMAS

 

9.  Aplinkos ir energetikos ministrai įsakymu tvirtina nacionalinės finansavimo kryptis 2 metams. Nustatydami nacionalines finansavimo kryptis, aplinkos ir energetikos ministrai vadovaujasi Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos (toliau – komisija) rekomendacijomis, Tvarkos aprašo 5 punkte nustatytomis sritimis, Nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų planu, kitais nacionaliniais strateginiais dokumentais.

10. Nacionalinės finansavimo kryptys gali būti tikslinamos kasmet, atsižvelgiant į poreikį ir aplinkybes. Tvirtinant nacionalines finansavimo kryptis aplinkos ir energetikos ministrų įsakymu gali būti nustatomos ir kitos finansavimo sąlygos – tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos, bendra paramos suma, subsidijos dydis ir finansavimo dydis, projektų įgyvendinimo trukmė ir išlaidų laikotarpis, valstybės pagalbos taikymas, finansavimo būdas ir pan.

11. Nacionalinės finansavimo kryptys įgyvendinamos skelbiant kvietimą teikti projektų paraiškas pagal nustatytas aplinkos ir energetikos ministrų įsakymu finansavimo kryptis arba finansuojant paramos schemas, kurias įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra).

12. Jeigu komisija nusprendžia Modernizavimo fondo lėšomis finansuoti paramos schemą, schemai finansuoti ir įgyvendinti rengiami teisės aktai, kuriuose nurodomi finansavimo kriterijai ir sąlygos. Paramos schemą įgyvendinantys teisės aktai turi būti priimti ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo nacionalinių finansavimo krypčių patvirtinimo dienos. Kvietimas pagal paramos schemą turi būti paskelbtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Investicijų komiteto sprendimo finansuoti paramos schemą įsigaliojimo datos.

13. Patvirtinta įsakymu paramos schema gali būti tikslinama ir teikiama Investicijų komitetui ir EIB papildomam finansavimui užtikrinti.

14. Aplinkos ir energetikos ministrams nustačius nacionalines finansavimo kryptis, planuojami finansuoti projektai atrenkami ir finansuojami Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI, INVESTICIJŲ KOMITETUI IR EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI TVARKA

 

15. Agentūra Europos Komisijai, Investicijų komitetui ir EIB teikia šiuos dokumentus: planuojamų per 2 metus finansuoti projektų ir paramos schemų sąrašą, atrinktą pagal patvirtintas nacionalines finansavimo kryptis (toliau – planuojamų investicijų sąrašas); atrinktus finansuoti projektus ir paramos schemas pagal prioritetines ir neprioritetines investavimo kryptis ir ataskaitas apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus ir (ar) paramos schemas.

16. Agentūra, atsižvelgdama į gautas pagal kvietimą paraiškas, kiekvienais metais iki lapkričio 30 d. teikia Investicijų komitetui ir EIB artimiausių 2 metų planuojamų teikti investicijų sąrašą, kuris nėra įpareigojantis ir gali būti kasmet tikslinamas. Agentūra su sąrašu turi pateikti informaciją apie planuojamus finansuoti projektus ir (ar) paramos schemas, kaip nustatyta Modernizavimo fondo administravimo reglamento 3 straipsnio 2 punkte.

17. Su planuojamų investicijų sąrašu teikiama informacija yra informacinio pobūdžio, prireikus gali būti keičiama ir papildoma.

18. Investicijų komitetas ir EIB ne mažiau kaip 2 kartus per metus atrenka projektus ir (ar) paramos schemas finansavimui Modernizavimo fondo lėšomis. Agentūra Investicijų komitetui ir EIB teikia atrinktus finansuoti projektus ar ministrų įsakymu patvirtintas paramos schemas ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamo posėdžio pradžios, jeigu projektai ir (ar) paramos schemos finansuojami pagal prioritetines investavimo kryptis, ir ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius, jeigu projektai ir (ar) paramos schemos  finansuojami pagal neprioritetines finansavimo kryptis. Jei finansavimui gauti teikiami keli projektai ir (ar) paramos schemos, jie išdėstomi finansuotini prioriteto tvarka. Spendimą dėl projektų išdėstymo prioriteto eilės priima komisija.

19. Teikiant Investicijų komitetui ir EIB projektų paraiškas ir (ar) paramos schemas turi būti nurodyta:

19.1. bendrieji reikalavimai, kaip nustatyta Modernizavimo fondo administravimo reglamento 1 priedo 1 punkte;

19.2. papildoma informacija teikiama paramos schemoms, kaip nustatyta Modernizavimo fondo administravimo reglamento 1 priedo 2 punkte;

19.3. papildoma informacija teikiama kartu su projektais, kaip nustatyta Modernizavimo fondo administravimo reglamento 1 priedo 3 punkte;

19.4. papildoma informacija teikiama kartu su projektais, kurie įgyvendinami pagal neprioritetines investavimo sritis, kaip nustatyta Modernizavimo fondo administravimo reglamento 1 priedo 4 punkte.

20. Agentūra kasmet Aplinkos ministerijai ir komisijai iki kovo 31 d. teikia ataskaitą apie praėjusiais metais finansuotus Modernizavimo fondo lėšomis projektus ir (ar) paramos schemas.

21. Agentūra rengia finansuotų projektų ir (ar) finansuotų paramos schemų ataskaitą ir ją teikia Europos Komisijai iki balandžio 30 d. Ataskaitoje duomenys ir informacija pateikiami kaip nustatyta Modernizavimo fondo administravimo reglamento 2 priede. Ataskaitos viešai skelbiamos Agentūros, Aplinkos ministerijos ir Energetikos ministerijos interneto svetainėse.

 

IV SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTAMS, PARAMOS SCHEMOMS IR TINKAMOMS FINANSUOTI IŠLAIDOMS

 

22. Projektų pareiškėjais ir vykdytojais gali būti tik Lietuvoje registruoti viešieji ir privatieji juridiniai asmenys. Projektus pagal paramos schemas gali įgyvendinti Lietuvoje registruoti viešieji ir privatieji juridiniai ir fiziniai asmenys.

23. Maksimalus subsidijos projektams ar paramos schemoms, kurie patenka į prioritetines investavimo sritis, finansavimo dydis gali būti iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Maksimali subsidija projektams ar paramos schemoms, kurie nepatenka į prioritetines investavimo sritis, gali būti 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Jeigu teikiama subsidija sudaro mažiau kaip 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kita dalis turi būti finansuojama pareiškėjo lėšomis.

24. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, įgyvendinančiam mažos apimties projektą – 200 000 Eur. Aplinkos ir energetikos ministrų įsakymu tvirtinant nacionalinių finansavimo kryptis, projektams ir (ar) paramos schemoms gali būti nustatytas kitas maksimalus subsidijos dydis ir (ar) finansavimo dydis.

25. Paramos rūšims, kurios pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatas priskiriamos valstybės pagalbai, subsidijos teikiamos atsižvelgiant į valstybės pagalbos teikimo reikalavimus, nustatytus 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai. Agentūra teisės aktų nustatyta tvarka skiriamą finansavimo sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos (toliau – de minimis pagalba) registre.

26. Paramos rūšims, kurios viršija de minimis pagalbą, taikomi 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084, reikalavimai; tokiu atveju Lietuvos Respublikos teritorijoje ūkinę komercinę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims atskiros valstybės pagalbos schemos tvirtinamos aplinkos ministro ar energetikos ministro įsakymu.

27.  Komisijai nusprendus siūlyti derinti valstybės pagalbos schemą su Europos Komisijos direktoratu, Aplinkos ministerija ir Energetikos ministerija kartu su Agentūra inicijuoja valstybės pagalbos schemos derinimą ir tvirtinimą.

28. Mažos apimties projektų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai, didelės apimties projektų – ne ilgesnis kaip 45 mėnesiai; išlaidų – ne ilgesnis kaip 50 mėnesių. Projekto įgyvendinimo ir išlaidų laikotarpiai nepratęsiami. Komisija gali nustatyti trumpesnius už nustatytus projekto įgyvendinimo ir išlaidų laikotarpius. Paramos schemos įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 18 mėnesių, bet ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai. Jeigu pareiškėjas viršija nustatytą projektų įgyvendinimo laikotarpį, iš jo susigrąžinama dalis ar visa išmokėta subsidijos suma, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 61 punkte. Paramos schemų atveju, viršijus nustatytą įgyvendinimo laikotarpį, jeigu komisija nepasiūlė pratęsti paramos schemos įgyvendinimo laikotarpio, finansavimas nutraukiamas.

29. Projekto ir (ar) paramos schemos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu jos padarytos nuo Investicijų komiteto sprendimo finansuoti projektą ir (ar) paramos schemą įsigaliojimo dienos.

30. Komisija, teikdama pasiūlymus aplinkos ir energetikos ministrams dėl nacionalinių finansavimo krypčių finansavimo, kartu teikia pasiūlymus dėl tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų kiekvienai nacionalinei finansavimo krypčiai. Tinkamos finansavimo išlaidų kategorijos , tvirtinamos aplinkos ir energetikos ministrų įsakymu kartu su nacionalinėmis finansavimo kryptimis.

31. Tinkamos išlaidos turi atitikti paraiškoje numatytas išlaidas ir veiklas, turi būti tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu ir atitikti direktyvos tikslus ir uždavinius.

32. Perkama įranga turi atitikti technines savybes, būtinas projektui įgyvendinti, ir atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. Pareiškėjai turi turėti įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus.

33. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

33.1. žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos;

33.2. nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos;

33.3. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidos;

33.4. transporto priemonių, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir su tuo susijusios išlaidos;

33.5. paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą;

33.6. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti;

33.7. naudoto turto įsigijimas;

33.8. nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos;

33.9. baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

33.10. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto ir (ar) paramos schemų vykdymu;

33.11. išlaidos, kurios anksčiau buvo apmokėtos ar yra priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;

33.12. gamybos priemonių keitimo į analogiškus aplinkosauginius parametrus atitinkančias gamybos priemones, jų nemodernizuojant, išlaidos;

33.13. sutarčių administravimo mokesčiai;

33.14. išlaidos, kurias apmokėjo ne pareiškėjas (jo įgaliotas asmuo) arba ne pareiškėjo lėšomis;

33.15. sąskaitos už išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu, išskyrus atvejus, jei pareiškėjai yra turto bendrasavininkiai;

33.16. fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos;

33.17. apmokėtos ne per finansų įstaigą.

34. Projekto tinkamų išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į pareiškėjo išlaidų realumą, būtinumą ir reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti pats. Agentūra turi teisę dalį išlaidų priskirti prie netinkamų, jei projekto išlaidos viršija vidutines rinkos kainas, kurios galioja paraiškos teikimo metu.

35. Remiamų veiklų projektai ir (ar) paramos schemos turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKA, TEIKIMAS INVESTICIJŲ KOMITETUI IR EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI

 

36. Agentūra ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo nacionalinių finansavimo krypčių patvirtinimo dienos savo interneto svetainėje skelbia kvietimą teikti paraiškas.

37. Paraiškos priimamos konkursiniu atrankos būdu, ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų po kvietimo paskelbimo datos. Komisija posėdžio metu, atsižvelgusi į projektų pobūdį, nustato konkretų paraiškų pateikimo terminą.

38. Pareiškėjai, ketinantys teikti paraišką, turi užpildyti Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintą paraiškos formą, kurioje turi būti informacija apie planuojamą įgyvendinti projektą, taip pat informacija pagal Tvarkos aprašo 19.1, 19.3 ir 19.4 (jeigu reikalaujama) papunkčius.

39. Su paraiška pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:

39.1. sprendimą, priimtą atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui;

39.2. finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus, jeigu reikalaujama:

39.2.1. banko ar kitos kredito įstaigos paskola. Tokiu atveju turi būti pateiktas banko sprendimas (gali būti preliminarus) suteikti paskolą. Sprendime privalo būti nurodyta skiriama lėšų suma, terminas ir lėšų naudojimo tikslas, kuris būtų tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimo tikslu. Jeigu pateikiamas preliminarus banko ar kitos kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą, su investicijų projektais turi būti pateiktas galutinis sprendimas suteikti paskolą; arba:

39.2.2. pareiškėjo nuosavos lėšos. Tokiu atveju pateikiamas juridinio asmens valdymo organo sprendimas skirti tam tikrą lėšų sumą projektui. Sprendime turi būti nurodytas lėšų, kurias planuojama skirti, šaltinis, skiriamų lėšų dydis ir laikotarpis, per kurį planuojama lėšas skirti.

40. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo paraiškas Agentūrai turi pateikti per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS) – paraiškos ir privalomų pateikti dokumentų elektronines versijas, pasirašytas teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Kvietime gali būti nustatyti kiti paraiškų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

41. Gauta paraiška kartu su pateiktais dokumentais užregistruojama Aplinkos ministerijos vieningoje dokumentų valdymo sistemoje, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) laikinai neužtikrinamos. Pasibaigus kvietimui teikti paraiškas per 10 darbo dienų sudaromas užregistruotų paraiškų sąrašas ir paskelbiamas Agentūros interneto svetainėje.

42. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, Agentūra per 20 darbo dienų atlieka paraiškų administracinį vertinimą: įvertina, ar paraiškos tinkamai užpildytos, ar pateikta visa reikalaujama informacija kaip nurodyta Tvarkos aprašo 39 punkte, su paraiškomis pateikti visi reikalaujami dokumentai. Jeigu atliekant paraiškų administracinį vertinimą nustatoma, kad pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjui raštu arba el. paštu siunčiamas pranešimas ir prašoma pareiškėjo per nustatytą papildomą terminą, ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją. Jei per nurodytą terminą paraiška nepatikslinama ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti paraiškos, nepripažįstamos svarbiomis (pavyzdžiui, liga), paraiška atmetama. Jei vertinant paraiškas nustatoma, kad su paraiška pateikta mažiau kaip pusė privalomų pateikti dokumentų, paraiška nebevertinama ir atmetama.

43. Agentūra Aplinkos ministerijai ir komisijai per 10 darbo dienų pasibaigus administraciniam vertinimui, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 20 d., pateikia paraiškų, kurioms atliktas administracinis vertinimas, kurios tinkamai užpildytos ir su kuriomis pateikti visi dokumentai, sąrašą. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 16 punktu, Agentūra pateikia Investicijų komitetui ir EIB planuojamų investicijų sąrašą. Šiame sąraše prie kiekvieno projekto įrašoma Tvarkos aprašo 16 punkte nurodyta informacija.

44. Administracinius reikalavimus atitinkančios paraiškos toliau vertinamos pagal Tvarkos aprašo 45 punkte nurodytus atrankos kriterijus. Šis vertinimas turi būti atliktas per 60 darbo dienų pasibaigus administraciniam vertinimui. Vertinimo metu kiekvienai projekto paraiškai suteikiamas atitinkamas balų skaičius pagal atitiktį nurodytiems atrankos kriterijams. Maksimalus galimas balų skaičius – 100.

45. Atrankos kriterijai:

45.1. pareiškėjo įnašas į projekto finansavimą. Pirmenybė teikiama didesniam už nurodytą privalomą prisidėjimo procentą prie projekto tinkamų išlaidų finansavimo. Balai apskaičiuojami pagal formulę:

P= (Pi / Pmax)×50,

čia:

Pi – vertinamo projekto papildomas prisidėjimas nuosavomis lėšomis procentais;

Pmax –visuose projektuose nustatyta papildomo prisidėjimo nuosavomis lėšomis procentais didžiausia reikšmė;

45.2. projektai, kuriuos įgyvendinus bus efektyviau sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekis. ŠESD kiekis apskaičiuojamas pagal aplinkos ministro patvirtintą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką. Pirmenybė bus teikiama projektams, kurie su 1 subsidijos Eur sutaupo didesnį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Balai apskaičiuojami pagal formulę:

E= (Ei / Emax)×50,

čia:

Ei – vertinamo projekto aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, (CO2kg/Eur);

Emax – didžiausia visuose projektuose nustatyta aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, (CO2kg/Eur).

46. Agentūra iš pateiktų ir įvertintų projekto paraiškų sudaro ir patvirtina projektų sąrašą, kuriame paraiškos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio).

47. Agentūra projektų paraiškas kartu su jų vertinimo rezultatais, išvadomis ir sąrašu teikia svarstyti komisijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų paraiškų vertinimo pabaigos. Komisija, gavusi projektų paraiškas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apsvarsto posėdyje ir teikia siūlymus Agentūrai, ar skirti finansavimą konkrečiam projektui jį teikiant Investicijų komitetui ir EIB. .

48. Jeigu komisija pasiūlo projekto paraiškai pritarti su išlyga (dėl projekto apimties, veiklų tikslinimo ar keitimo, finansavimo dydžio keitimo ir pan.), paraiškos teikėjui siūloma per 20 darbo dienų, atsižvelgiant į nustatytą išlygą (jeigu ji yra), parengti patikslinti paraišką. Jeigu paraiškos teikėjas atsisako įgyvendinti komisijos nustatytą išlygą, pareiškėjas netenka galimybės gauti finansavimą projektui.

49. Vadovaujantis komisijos pasiūlymais dėl projektų finansavimo ir teikimo Investicijų komitetui ir EIB, ketinamų teikti finansavimui projektų pareiškėjai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos posėdžio dienos Agentūrai pateikia Tvarkos aprašo 19.1, 19.3 ir 19.4 punktuose nurodytą informaciją anglų kalba. Agentūra, gavusi dokumentus anglų kalba, projektų paraiškas teikia Investicijų komitetui ir EIB Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytais terminais.

50. Aplinkos ir energetikos ministrams patvirtinus nacionalinių finansavimo kryptis, paramos schemos teikiamos Investicijų komitetui ir EIB įvertinti ir priimti sprendimą dėl finansavimo. Su paramos schema teikiama informacija anglų kalba, kaip nurodyta Tvarkos aprašo 19.1 ir 19.2 punktuose. Kvietimai gauti paramą ir finansuoti projektus pagal paramos schemas Agentūros interneto svetainėje skelbiami per 20 darbo dienų Investicijų komitetui pritarus finansuoti paramos schemos įgyvendinimą. Komisija posėdžio metu, atsižvelgusi į paramos schemos pobūdį, nustato konkretų paraiškų pateikimo būdą ir terminą.

51. Finansavimas iš Modernizavimo fondo projektų ir (ar) paramos schemų įgyvendinimui skirimas ir lėšos išmokamos direktyvos ir Modernizavimo fondo administravimo reglamento nustatyta tvarka.

52. Aplinkos ministerijos ar jai pavaldžios institucijos atstovą į Investicijų komitetą, laikantis Modernizavimo fondo administravimo reglamento 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, deleguoja Aplinkos ministerija.

 

 

 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR LĖŠŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

53. Investicijų komitetui nusprendus finansuoti projektą ir esant pakankamai lėšų, Agentūra ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų sudaro projekto finansavimo sutartį su pareiškėju. Finansavimo sutartyse nustatomos projekto įgyvendinimo sąlygos, laikotarpis, lėšų išmokėjimo sąlygos, terminai ir kokiomis dalimis pervedamos lėšos. Projekto įgyvendinimo sutartyje pareiškėjas turi įsipareigoti įgyvendinti projektą ir panaudoti gautas lėšas ne ilgiau kaip per 50 mėnesių nuo finansavimo sutarties įsigaliojimo datos. Suderinusi su Aplinkos ministerija, finansavimo sutarties formą, mokėjimų grafiko ir finansinės ataskaitos formas tvirtina Agentūra direktoriaus įsakymu. Paramos schemų atveju, projektų finansavimo sutarties sudarymo ar nesudarymo pagrindai ir sąlygos nustatomi teisės aktuose, kuriuose nurodomos paramos teikimo sąlygos ir taisyklės.

54. Projekto išlaidos  pareiškėjui apmokamos, jei:

54.1. pateikiamas tinkamai užpildytas mokėjimo prašymas;

54.2. išlaidas Agentūra pripažino tinkamomis;

54.3. tiesioginės išlaidos atitinka Tvarkos aprašo IV skyriuje nustatytus reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms;

54.4. išlaidos skirtos apmokėti už pateiktas prekes ar suteiktas paslaugas, atliktus darbus;

54.5. išlaidos įformintos dokumentais, t. y. visos pareiškėjų išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais, užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

55. Viso projekto išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 10 metų.

56. Pateikus tinkamai įformintą mokėjimo prašymą ir visus išlaidų pagrindimo ir (ar) apmokėjimo įrodymo dokumentus, Agentūra projekto išlaidas patvirtina ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pareiškėjo tinkamai pateikto mokėjimo prašymo registravimo dienos; įgaliota institucija apmoka Agentūros patvirtintas išlaidas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo išlaidų patvirtinimo dienos. Pareiškėjas raštu informuojamas apie mokėjimo prašymo patvirtinimą ir pervestą subsidijos sumą.

57. Pareiškėjui gali būti išmokamas avansas, kuris  negali būti didesnis kaip 40 proc. skiriamos subsidijos sumos iš Modernizavimo fondo lėšų. Avansinis mokėjimas atliekamas pareiškėjui pateikus avansinio mokėjimo prašymą ir finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos (reikalavimas pateikti garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė). Sumokėta avansinė lėšų suma proporcingai atskaitoma iš kitų mokėjimų, jeigu finansavimo sutartyje nenumatyta kitaip. Tinkamai užpildytą avansinio mokėjimo prašymą Agentūra patvirtina per 20 darbo dienų; įgaliota institucija apmoka per 20 darbo dienų nuo patvirtinimo dienos.

58. Pareiškėjai Agentūrai projekto įgyvendinimo metu turi teikti tarpines ir galutinę ataskaitas. Tarpinės ataskaitos pateikiamos Agentūrai kiekvienais metais, kol įgyvendinamas projektas. Pirma atskaita teikiama po einamųjų metų, ne vėliau kaip iki vasario 10 d. Galutinė ataskaita kartu su paskutiniu mokėjimo prašymu teikiama Agentūrai ne vėliau kaip po 30 kalendorinių dienų pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Tarpinėje ir galutinėje ataskaitose teikiama Tvarkos aprašo 21 punkte nurodyta informacija. Su galutine ataskaita pateikiama ir finansinė auditoriaus pažyma, kurioje įvertinta, ar:

58.1. išlaidos iš tikrųjų padarytos, ar tos išlaidos susijusios su projekto veiklomis, nustatytomis ir bendrojo finansavimo paraiškose, ar išlaidos padarytos projekto įgyvendinimo metu;

58.2. pirkimai atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu arba aplinkos ministro patvirtinta ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarka;  

58.3. projekto įgyvendinimui naudojamos finansavimo lėšos apskaitomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatančiais buhalterinės apskaitos principus, atsižvelgiant į įmonės tipą.

59. Aplinkos ministerija, komisija ir (ar) Agentūra prireikus gali kviesti pareiškėjus pristatyti projektų pažangą ir rezultatus.

60. Prireikus Agentūra gali atlikti projektų patikrą vietoje, ar darbai ir (ar) paslaugos, prekės, kuriems naudotos Modernizavimo fondo lėšos, atlikti, ir (ar) įsigyti, naudojami projekto veikloms.

61. Pareiškėjas, gavęs paramą iš Modernizavimo fondo lėšų, privalo viešinti suteiktą paramą. Gauta parama viešinama pažymint įsigytą materialųjį turtą ir (ar) įrengiant informacinę lentą. Taip pat suteikta parama turi būti viešinama žiniasklaidos priemonėse. Detalesni viešinimo reikalavimai tvirtinami Agentūros direktoriaus įsakymu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

62. Jeigu įgyvendindamas projektą pareiškėjas nesilaiko projekto finansavimo sutarties sąlygų ar paraiškos, pareiškėjo deklaracijos sąlygų, Agentūra atlieka pažeidimo tyrimą pagal Agentūros direktoriaus patvirtintą tvarką ir priima sprendimą dėl finansavimo sustabdymo, nutraukimo, sumažinimo ir (ar) išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo arba netaikyti finansinių korekcijų. Agentūra apie finansavimo sutarties pažeidimus informuoja komisiją.

63. Jei pareiškėjas dėl savo kaltės nepasiekia projekto rezultatų, Agentūra, informavusi komisiją, turi teisę pareikalauti iš pareiškėjo grąžinti visą ar dalį suteiktos finansavimo sumos. Finansavimo lėšų grąžinimo tvarka nustatoma pareiškėjo ir Agentūros finansavimo sutartyje. 

64. Pareiškėjai turi teisę apskųsti Aplinkos ministerijos ir Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškų vertinimu, sprendimo dėl finansavimo skyrimo priėmimu, projektų įgyvendinimo priežiūra, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________