Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 91 STRAIPSNIO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 91 straipsnio papildymas

1. Papildyti 91 straipsnį 8 dalimi:

8. Ne ūkinę komercinę veiklą vykdantiems subjektams statant ir (ar) rekonstruojant statinius ar įrenginius išnuomotame valstybinės žemės sklype šis straipsnis netaikomas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai