Projektas Nr. TSP-128

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-54 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės         d. Nr. TSP-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio                        1 dalimi ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2 punktu, bei atsižvelgdama į mokyklų bendruomenių sprendimus ir įvykusius mokyklų tinklo pertvarkos procesus Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo, 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. TS-2 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                 

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

 

Valda Tilienė

 

 

 

Projektas suderintas DVS