Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL VYRIAUSYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES

 

 

2009 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527; 2005, Nr. 67-2405; 2007, Nr. 72-2831; 2008, Nr. 117-4442; 2009, Nr. 85-3576) 22 straipsnio 15 punktu, 27 straipsniu ir įgyvendindama Vyriausybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 83 (Žin., 2006, Nr. 11-406), 10 punktą, Lietuvos Respublikos  Vyriausybė n u t a r i a:

1. Sudaryti trejiems metams šią Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisiją:

Jonas Vytautas Bruveris – muzikologas (komisijos pirmininkas);

Liutauras Degėsys – rašytojas;

Giedrė Diburytė – Ministro Pirmininko tarnybos Reformų departamento Socialinės aplinkos reformų skyriaus patarėja;

Cezaris Graužinis – režisierius;

Algis Griškevičius – dailininkas;

Dalia Storyk – aktorė;   

Robertas Šervenikas –dirigentas;

Algimantas Mačiulis – architektas; 

Antanas Maciulevičius – kino režisierius;

Jonas Staselis – fotomenininkas;

Donatas Valančiauskas – kultūros viceministras;

Mikalojus Vilutis – dailininkas.     

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 97 „Dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos sudėties“ (Žin., 2006, Nr. 14-480);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 6 d. nutarimą Nr. 1219 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 97 „Dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos sudėties“ pakeitimo“ (Žin., 2006, 134-5089).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        

 

Kultūros ministras