Projektas

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 22 D. SPRENDIMO NR. T-187 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ MOKINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI IR PROFESINIAM KONSULTAVIMUI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. kovo        d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 11-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 (Žin., 2007, Nr. 105-4319; 2011, Nr. 9-396), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės mokinio krepšelio lėšų mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam konsultavimui naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-187 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokinio krepšelio lėšų mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam konsultavimui naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ taip:

1.   Įrašyti 2 punkte po žodžio „savivaldybės“ žodžius „ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, bendrąjį lavinimą teikiančioms mokykloms“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2. Aprašas skirtas Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, bendrąjį

lavinimą teikiančioms mokykloms“.

2. Įrašyti 4.3 punkte vietoj žodžio „asmeniui“ žodžius „bendrojo lavinimo mokyklos mokiniui“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4.3. Profesinis konsultavimas – pagalba bendrojo lavinimo mokyklos mokiniui priimti racionalų profesijos rinkimosi sprendimą atsižvelgus į jo individualias savybes, darbo rinkos poreikius ir profesinio mokymosi galimybes“.

3. Įrašyti 9.4 punkte vietoj žodžių „vaikui, besimokančiam pagal“ žodžius „mokiniui, ugdomam pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio“ ir šį punktą išdėstyti taip:

9.4. visuotinumo – lėšos pažintinei veiklai yra skiriamos kiekvienam mokiniui, ugdomam pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas“.

4. Įrašyti 16 punkte prieš žodį „mokyklos“ žodžius „Bendrojo lavinimo“ ir šį punktą išdėstyti  taip:

16. Bendrojo lavinimo mokyklos vadovas“.

5.   Įrašyti naują 17 punktą ir išdėstyti jį taip:

17. Ikimokyklinės įstaigos vadovas:

17.1. organizuoja pažintinės veiklos planavimą;

17.2. paskiria asmenis, atsakingus už pažintinės veiklos organizavimą;

17.3. mokyklos tarybai pritarus, nustato skiriamų lėšų pažintinei veiklai panaudojimo galimybes ir principus“.

6.   Laikyti ankstesniuosius 17–20 punktus atitinkamai 18–21 punktais.

 

Savivaldybės meras            

 

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas,

pavaduojantis Švietimo skyriaus vedėją

 

Rimas Marcinkus, tel. 52 60 69

2011-03-08           


ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO SKYRIUS

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 22 D. SPRENDIMO Nr. T-187  „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ MOKINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI IR PROFESINIAM KONSULTAVIMUI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2011-03-08   Nr. SŠ- 82 (52.7.)

Šiauliai

 

 

Pažintinė veikla miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams organizuojama vadovaujantis „Šiaulių miesto savivaldybės mokinio krepšelio lėšų mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam konsultavimui naudojimo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-187. Aprašas buvo parengtas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinėmis rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijomis).

Nuo 2011 m. sausio 1 d., Mokinio krepšelį įvedus ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, būtina pakeisti minėtą Aprašą ir numatyti mokinio krepšelio lėšų mokinių pažintinei veiklai naudojimo tvarką ikimokyklinėse įstaigose.

Parengto sprendimo projekto tikslas – papildyti Aprašą nuostatomis dėl pažintinės veiklos organizavimo ir lėšų šiai veiklai panaudojimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose.        

Aprašo pakeitimo projektui pritarė ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių atstovai.

Aprašo pakeitimo projektas sudarys sąlygas organizuoti pažintinę veiklą ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniams ir tikslingai bei racionaliai panaudoti šiai veiklai skirtas Mokinio krepšelio lėšas.

Sprendimo įgyvendinimui nereikės priimti papildomų teisės aktų.

Sprendimui įgyvendinti papildomų biudžeto lėšų nereikės.

Sprendimo  projektą  parengė  Švietimo  skyriaus  vedėjo pavaduotoja Asta Lesauskienė (tel. 52 60 70) ir vyr. specialistė Juzefa Damskienė (tel. 52 41 74).

Trumpas sprendimo projekto apibūdinimas: Šiaulių miesto savivaldybės taryba pakeitė  Šiaulių miesto savivaldybės mokinio krepšelio lėšų mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam konsultavimui naudojimo tvarkos aprašą ir numatė pažintinės veiklos organizavimo ir lėšų šiai veiklai panaudojimo tvarką ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

 

 

 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas,

pavaduojantis skyriaus vedėją                                                                         Rimas Marcinkus

 

 

Juzefa Damskienė, tel. 52 41 74