Projektas

2011-03-21 Nr. TR-130

Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO, ESANČIO MARIJAMPOLĖS SAV., MARIJAMPOLĖS SEN.,

SVETLICOS K.,  NUOMOS NE KONKURSO BŪDU

 

2011 m.                 d. Nr.      

Marijampolė

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290, Nr.137-5379; 2009, Nr.77-3165; 2010, Nr.25-1177, Nr.51-2480, Nr.86-4525) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr.54-1492; 2002, Nr.60-2412; 2006, Nr.87-3397) 14 straipsnio 6 dalimi, Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 9 d. sprendimu Nr.1-1027 (2009-08-31 sprendimu Nr.1-911 priimtu pakeitimu), ir atsižvelgdama į Rasos Simonavičienės 2011 m. sausio 7 d. prašymą „Dėl patalpų nuomos Svetlicos k.“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Išnuomoti ne konkurso būdu 5 metų laikotarpiui  Rasai Simonavičienei, gim. 1966-11-11, gyv. Marijampolės seniūnijoje, Svetlicos kaime, Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr.18/10039 pastatas pažymėtas plane – 1C1/p, unikalus numeris – 5196-8015-5016:0003, patalpų indeksai – 1-7, 1-8, bendras plotas – 38,75 kv. metro), esančias Marijampolės sen., Svetlicos  k.

2. Nustatyti negyvenamųjų  patalpų, nurodytų 1 punkte, nuomos mokestį 0,70 Lt (be PVM) už 1 kv. metrą per mėnesį.

3. Įgalioti Finansų ir biudžeto departamento direktorę Gražiną Rainienę pasirašyti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir turto perdavimo ir priėmimo aktą.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

 

 

 

 

 

 

 

Reda Vanagaitė, (8 343) 90 063

 

 

SUDERINTA

Administracijos direktorius Valdas Tumelis

Teisės departamento direktorė Violeta Švetkauskienė

Finansų ir biudžeto departamento direktorė Gražina Rainienė