[Įvesti tekstą]  [Įvesti tekstą] Projektas

T10-183


KLAIPĖDOS RAJONO savivaldybės taryba

 

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVės PAVADINImo SUTEIKIMO sudmantų kaime

 

2011 m. vasario    d. Nr. T11-
G
argždai

 

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (1994 07-07 Nr. I-533, 2008-09-15 Nr. X-1722 redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (1994-07-19 Nr. I-558) 9 straipsniu,  n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti Sendvario seniūnijoje, Sudmantų kaime, gatvei pavadinimą: Eriko Purvino gatvė (pagal pridedamą priedą).

2. Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                     Vaclovas Dačkauskas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARENGĖ  A. Kundrotienė

 

SUDERINTA:

 

R. Bagačiovas

 

Č. Banevičius

 

D. Beliokaitė

 

A. Kampas

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011-02-17

Gargždai

 

DĖL TARYBOS SPRENDIMO „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Sudmantų kaime“ projekto

 

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai:

Suteikti gatvei pavadinimą  Sudmantų kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

 

2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai:

Klausmylių viensėdį ir Sudmantų kaimą skiria Eriko Purvino gatvė. Ji registruojama Klausmylių viensėdyje, todėl tuo pačiu pavadinimu dabar ji registruojama ir Sudmantų kaime.

 

3. Kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Gyventojai galės deklaruoti savo gyvenamąją vietą jiems suteikiamu adresu.

 

4. Kiti, autoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

Vadovaudamasi Vietos savivaldos ir Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymais Taryba suteikia ir keičia gatvių pavadinimus pagal Vyriausybės nustatytus kriterijus.

 

 

Projekto autorius

Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė                                                         A. Kundrotienė