Projektas 

 


vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo nr. O3-121 „DĖL šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugsėjo    d. Nr. O3-     

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, 51-2254, 2007, Nr. 130-5259) 12 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Skundų skyriaus 2013 m.
rugsėjo mėnesio      d. pažymą Nr. O5-    „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles, patvirtintas Komisijos 2004 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 (Žin., 2004, Nr. 168-6214) (toliau – Taisyklės):

1.   Pakeisti Taisyklių 4 punktą ir išdėstyti jį taip:

4. Šios taisyklės bei Paskirstymo metodai rengiami remiantis šiais teisės aktais:

4.1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011,
Nr.
160-7576);

4.2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007,
Nr. 130-5253);

4.3. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440);

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“
(Žin., 1998, Nr.
3-56);

4.5. Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 (Žin., 2008, Nr. 35-1255);

4.6. Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729; Nr. 11);

4.7. Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.04:2002 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės
12 d. įsakymu Nr. D1-248 (Žin., 2008, Nr.
58-2185);

4.8. Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr.
81-3504; 2011, Nr. 2-66);

4.9. Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156
(Žin., 2005, Nr.
100-3733);

4.10. Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 (Žin., 2004,
Nr.
23-721; 2006, Nr. 24);

4.11. Statybos normomis RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76 (Žin., 1994,
Nr.
24-394);

4.12. Statybos normomis RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76;

4.13. Statybos techniniu reglamentu STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 310
(Žin., 1999, Nr.
84-2507);

4.14. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 84-4442);

4.15. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomaisiais reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. D1-595/1-201 (Žin., 2010, Nr. 84-4442);

4.16. Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 (Žin., 2009, Nr. 93-4012);

4.17. Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959);

4.18. Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26 (Žin., 2009, Nr. 28-1133);

4.19. Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 (Žin., 2003, Nr. 124-5667; 2007,
Nr.
15-579);

4.20. Šilumos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270).“

2.   Pripažinti netekusiu galios Taisyklių 5.6 punktą;

3.   Pakeisti Taisyklių 5.9 punktą ir išdėstyti jį taip:

5.9. Šilumos sąnaudos šildymui išmatuotas, suskaičiuotas, normatyvinis ar kitaip pagal Paskirstymo metodus nustatytas šilumos kiekis ploto, tūrio vieneto šildymui nustatomas pagal atsiskaitomųjų prietaisų rodmenis arba pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus Paskirstymo metodus.“

4.   Pakeisti Taisyklių 11 punktą ir išdėstyti jį taip:

11. Butų ar patalpų savininkams atsisakius įleisti šilumos tiekėjo, namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojo ar karšto vandens tiekėjo įgaliotus atstovus pagal jų pateiktą raštišką prašymą į savininkams priklausančias patalpas, šilumos tiekėjas, namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojas ar karšto vandens tiekėjas pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles įforminęs savininkų atsisakymą, turi teisę šių patalpų savininkų suvartotam šilumos kiekiui įvertinti taikyti šilumos sąnaudų normatyvus šildymui [4.18.] ir karšto vandens suvartojimo normatyvus [4.18.] bei pagal juos apskaičiuoti šilumos kiekį šalto vandens pašildymui.

Šie normatyvai gali būti taikomi, kai atsisakoma leisti įrengti šilumos ar karšto vandens įvadinę apskaitą ar neleidžiama šilumos tiekėjo, namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojo ar karšto vandens tiekėjo įgaliotiems atstovams pagal jų pateiktą raštišką prašymą netrukdomai patekti į savininkams priklausančias patalpas, kad jie galėtų prižiūrėti ir patikrinti atsiskaitomuosius šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus, arba nustačius, kad šilumos apskaitos prietaisas neveikia dėl vartotojų kaltės.“

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas