Projektas

Nr. TSP-1750

2012-11-06                                               

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO  PROGRAMAI „ ŽINGSNELIAI“

 

2012 m.              d. Nr. TS

Kazlų  Rūda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480, Nr. 84-4406, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504, Nr. 155-7354) 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 7 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-04-18 įsakymu Nr. ISAK-627 (Žin., 2005, Nr. 52-1752; 2011, Nr. 71-3448) patvirtinto Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo 3 punktu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai  „Žingsneliai“ (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Kanevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

Bagotosios pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2012 m.           d.

įsakymu Nr.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO  PROGRAMA

„ŽINGSNELIAI“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 m.

Bagotoji

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Mokyklos pavadinimas Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios pagrindinė mokykla.

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, identifikavimo kodas 190374536.

Grupė 3120   bendrojo lavinimo mokykla.

Tipas – 3123 pagrindinė mokykla.

Pagrindinė veiklos rūšis pagrindinis ugdymas.

Mokyklos adresas Bagotosios k. LT-69381, Kazlų Rūdos seniūnija, Kazlų Rūdos savivaldybė.

Vaikai ir jų poreikiai

 

Ikimokyklinio ugdymo programa skiriama 3–6 metų ikimokyklinio ugdymo vaikams.

Vaikų grupė – tai tarsi maža visuomenė, kurioje yra įvairių socialinių sluoksnių, įvairių gebėjimų ir poreikių asmenybių. Tokioje asmenybių įvairovėje akcentuojamas kiekvieno saugumas, pripažįstamas priklausomybės ir meilės poreikis, mokoma gerbti kiekvieną, nepriklausomai nuo jo gebėjimų. Kiekviename amžiaus tarpsnyje vaikų poreikiai skiriasi.

Ikimokyklinio ugdymo grupėje vaikai kryptingai brandinami mokyklai, atsižvelgiant į amžių, individualumą, gebėjimus, ugdomi vaikų sveikos gyvensenos, bendravimo, darbiniai ir meniniai įgūdžiai, kūrybiškumas, tautiškumas, saviraiška, aplinkos pažinimas ir kt.

 

Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas

 

Ikimokyklinio ugdymo grupėje dirba  kvalifikuoti specialistai, gebantys įvertinti ir ugdyti šiuolaikinio vaiko kompetencijas, suteikti kvalifikuotą pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius.

Pedagogai semiasi patirties bendradarbiaudami su Kazlų Rūdos savivaldybės  ikimokyklinėmis įstaigomis, dalyvauja  kvalifikaciniuose  seminaruose, įgytas žinias taiko praktikoje.

 

Mokyklos ikimokyklinio ugdymo savitumas

 

Mokykla yra įsikūrusi kaimo centre, truputį toliau nuo pagrindinio kelio, apsupta pušynu. Aplink yra nemažas kiemas, kuriame galima žaisti, sportuoti. Šalia mokyklos kaimo bendruomenė įrengė naują žaidimų aikštelę.

Grupės veiklos trukmė per dieną – 4 val. Tėvams pageidaujant vaikams sudaroma galimybė valgyti pietus, už kuriuos moka tėvai, taip pat po ugdomosios veikos  lankyti vaikų dienos centrą   „Mūsų svajos”.

Žinant, kaip stipriai vaikus veikia išorės įspūdžiai, sukurta šilta, jauki aplinka, pritaikyta laisvam, kūrybiškam žaidimui. Laisvasis žaidimas kaitaliojamas su grupine veikla.

 

Tėvų, vietos bendruomenės poreikiai

 

Šeima yra pirmasis vaiko auklėtojas ir mokytojas, kurioje susiformuoja požiūris į žmones, aplinką, pasaulį ir save jame. Namai ir šeima formuoja vaiko įpročius, požiūrį į pagrindines žmogaus vertybes. Mokytojai ir tėvai yra ugdymo proceso lygiaverčiais partneriais.

 

Dauguma vaikų, lankančių grupę, auga palankioje socialinėje aplinkoje. Grupę lanko ir vaikai iš socialiai remtinų šeimų. Ugdymas orientuotas į vaiko poreikių tenkinimą: žaisti, eksperimentuoti, patirti, atrasti, aktyviai reikštis įvairiomis meninėmis priemonėmis, būti pastebėtiems, pripažintiems. Palaikomi individualūs, unikalūs, „vaikiški“ mokymo (-si) būdai.

Leisdami vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupę, tėvai tikisi, kad vaikai išmoks bendrauti, savarankiškumo, įgis skaitymo ir rašymo pradmenis.  

Tinkamas pedagogo bendravimas su tėvais padeda sukurti vaiko ugdymui palankią aplinką.

Pedagogo santykiai su tėvais bus šilti, jei jis nuoširdžiai domėsis vaiku, stengsis pažinti jį, užmegzti kontaktą su vaiko tėvais.

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas grindžiamas vadovaujantis šiais principais:

Humaniškumo  – vaikas gerbiamas kaip asmenybė, pripažįstama vaiko vidinio pasaulio nepriklausomybė ir savarankiškumas, nesužeidžiant vaiko dvasios, atidžiai gilinantis į kiekvieno vaiko natūralius raidos dėsnius, jo ypatumus, siekimus, poreikius.

Tautiškumo – padėti vaikui puoselėti savo krašto kultūros ir grupės tradicijas, būti savo tautos kultūros saugotoju, išlaikyti lietuviams būdingą dvasinį ryšį su gamta ir jos laiko ritmais.

Individualumo  – gerbiama vaiko patirtis, kurią jis sukaupė namuose ir vadovaujamasi vaiko bei jo šeimos interesais; sudaromos sąlygos vaikų individualių gebėjimų, spec. poreikių vaikų ugdymui pagal išgales.

Žaismingumo  – žadina vaikų saviraišką, kūrybinius sugebėjimus, panaudojant vaizdingas priemones vaiko ugdymui.

Perimamumo  – susipažįstama su tėvų ugdymo sistema, su šeimai svarbiomis vertybėmis ir toliau puoselėjama individuali vaiko asmenybė.

Konfidencionalumo  – darbuotojai skatina atvirumą, suteikia šeimų nariams galimybę pasikalbėti rūpimais klausimais ir papasakoti apie savo vaikus, garantuojant informacijos  saugumą. Nesikeičiama informacija vaikams girdint.

Integralumo – sudaromos sąlygos skirtingų kompetencijų integracijai į įvairias ugdymo sritis. Visos vaiko raidos sritys – fizinė, intelektualinė, emocinė, socialinė – yra neatsiejamos;

Prieinamumo ir tęstinumo – visi vaikai turi teisę į laimingą vaikystę, kokybišką ugdymą. Sudaromos sąlygos išgyventi sėkmę, subręsti mokyklai.

 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

TIKSLAS

Atsižvelgiant į pažangiąsias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui prigimtinius kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

 

UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas vaikui pažinti, saugoti, vertinti savo fizines galimybes, ugdyti teigiamą savęs supratimą, pasitikėjimą savo jėgomis.

Tenkinti vaiko poreikį bendrauti, suvokti kalbos  prasmę, skatinti kalbinį aktyvumą, kūrybingumą, perimti tautos, savo krašto kultūros pagrindus, kalbą, papročius, tradicijas.

Kurti pozityvius vaiko  – šeimos  – pedagogo santykius, grindžiamus partneryste, bendravimu ir bendradarbiavimu.

Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį, tenkinti svarbiausius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos.

Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus, didesnį dėmesį skiriant mūsų regiono tradicijoms ir papročiams.

Bendradarbiauti su tėvais, skatinti juos aktyviai dalyvauti ugdant vaikus, siekiant ugdymo darnos šeimoje ir grupėje.

 

IV. UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS

 

Ugdymo turinys planuojamas orientuojantis į ugdytinas kompetencijas:

 

 

Komunikavimo kompetencija

Gebėjimas kalbėtis su suaugusiais ir vaikais.

Gebėjimas kurti įvairius pasakojimus, trumpas istorijas.

Gebėjimas pasakoti ir deklamuoti.

Gebėjimas savo išgyvenimus, patirtį, mintis reikšti piešiniais, judesiais, t.y. sieti kalbinę išraišką su kitomis išraiškos formomis.

Domėjimasis knygomis, pomėgis jas vartyti, klausytis skaitymo,  pagarba ir potraukis knygai.

Išlavintas kalbos jausmas: gebėjimas jausti tekstų nuotaiką, ritmą, rimą, suvokti kalbos vaizdingumą.

Gebėjimas atpažinti savo vardą ar kitus sau reikšmingus žodžius.

Kalbos žodyno turtinimas; taisyklingos lietuvių kalbos ugdymas.

 

Socialinė kompetencija

Pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais jausmas, savigarba, sėkmės nuostata.

Domėjimasis kitais, gebėjimas nujausti kito emocinę būseną, įžvelgti ketinimus, norus ir gerbti  kitų nuomonę.

Gebėjimas šeimos aplinkoje ar bendraamžių grupėje elgtis savarankiškai, suprantant, kas yra gerai, o kas blogai, susitarti dėl veiklos, žaidimo ir kartu veikti. 

Gebėjimas riboti kai kuriuos norus bei įgeidžius, gebėti tesėti žodį, atlikti įsipareigojimus.

Gebėjimas suprasti, kada kitam reikia pagalbos, mėginti padėti.

Gebėjimas orientuotis, prisitaikyti ir lanksčiai elgtis įvairioje socialinėje aplinkoje ar situacijose.

Susigyvenimo su socialine aplinka ir gamta jausmas, gebėjimas suvokti gamtos – žmogaus – jo veiklos ryšį, noras saugoti gamtą, tvarkyti aplinką.

 

Pažinimo kompetencija

Smalsumas ir domėjimasis gamta ir jos reiškiniais, žmonėmis ir jų gyvenimo būdu, darbu, kūryba, daiktais, technika, meno kūriniais.

Noras tyrinėti, eksperimentuoti, ugdantis gebėjimą suvokti pasaulį jutimų pagalba, suvokti jutimų panašumą ir skirtumą.

Gebėjimai, reikalingi mąstymo pradmenų formavimuisi.

Gebėjimas pavadinti, apibūdinti, paaiškinti, pristatyti savo veiklą, žaidimą, kūrybinį darbelį.

Gebėjimas taikyti keletą skirtingų savęs ir aplinkos pažinimo būdų.

 

Meninė kompetencija

Jautrumas grožiui - gamtos, žmogaus sukurtiems daiktams, meno kūriniams, žmonių tarpusavio santykiams; gebėjimas save išreikšti meno kalba, kurti.

Gebėjimas kurti – natūraliai, laisvai, drąsiai, savitai, įsivaizduojant, atrandant variantus, keičiant, pritaikant, pertvarkant.

Gebėjimas ieškoti ir atrasti individualų suvokimą atitinkančius, asmeniškai patrauklius ir priimtinus meninės raiškos būdus bei priemones.

Jautrumas gamtos garsams, muzikos intonacijoms ir ritmams, muziką lydinčiam tekstui, tautodailės ženklams ir formoms, tėviškės gamtos spalvų ir formų deriniams, žaidimų, ratelių ir šokių judesiams.

Sveikatos saugojimo kompetencija

Nuostata sveikai gyventi, būti aktyviam, judriam ir valdyti savo kūną, atliekant įvairius judesius.

Gebėjimas savarankiškai ar padedant suaugusiajam saugiai elgtis, žaidžiant ar judant namie, vaikų grupėje, lauke, kelyje ar nežinomoje vietoje.

Gebėjimas savarankiškai laikytis asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo.

Gebėjimas išreikšti save kūno poza, balsu, judesiais, muzika, vaizdu, žodžiu.

Vadovaujamasi programoje numatytais ugdymo(si) metodais:

Žaidybinis metodas – skatina vaikų teigiamas emocijas, padeda formuotis socialiniams įgūdžiams, natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą;

Vaizdinis metodas – nukreiptas į vaizdinių formavimą apie vaikus supančio pasaulio objektus ir reiškinius.

Praktinis metodas – vaikams padeda per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią aplinką.

Žodinis metodas (pasakojimas, pokalbis) – suteikia galimybę perduoti informaciją.

Kūrybinis metodas – sudaro sąlygas vaikams reikšti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti problemų sprendimo būdų.

Eksperimentinis metodas  – tai ugdymas atrandant. Jis leidžia ugdytiniams jaustis saugiai, padeda geriau suprasti ir kontroliuoti kintančias aplinkybes, tenkina lankstumo besimainančiame pasaulyje reikmes.

Ikimokyklinės grupės veiklai reikalingos ugdymo priemonės yra literatūra, žaislai, daiktai, medžiagos, kurias galima įsigyti už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti.

 

UGDYMO TURINYS

 

Tema

Ugdytinos kompetencijos

Vaiko veiksenos

Rugsėjo mėnuo

Pirmasis rudens pasiuntinėlis.

Potemės: 

 

1.Susitikimų, susipažinimų, linksmybių savaitė.

 

2.Paskutinis rudens žiedas, pageltęs lapelis.

 

3.Žmonių darbai sode, darže.

 

4.Rudeniškas oras ir apranga.

 

 

Komunikavimo kompetencija.

Geba kalbėtis ir bendrauti su suaugusiais ir vaikais.

Geba klausytis ir girdėti skaitomų kūrinėlių.

 

Socialinė kompetencija.

Domisi kitais ir geba juos suprasti.

Geba žaisti stalo, judriuosius, vaizduotės, žaidimus.

Geba elgtis savarankiškai.

 

Sveikatos saugojimo kompetencija.

Geba būti aktyvus, judrus; prireikus sukaupti jėgas, valią. Geba savarankiškai ar padedant suaugusiems saugiai elgtis buityje,

 

Pažinimo kompetencija.

Geba pastebėti augalų pokyčius.

Apibūdina orus, jų pokyčius.

Geba pavadinti, apibūdinti, paaiškinti.

 

Meninė kompetencija.

Geba piešti, tapyti ieškant spalvų atspalvių.

Geba lipdyti, formuoti, susukti, pridedant papildomas priemones. Geba naudotis žirklėmis, kirpti pagal kontūrus.

 

 

Susipažįsta, dalinasi įspūdžiais, žaislais. Matuojasi, susikuria grupės taisykles. Klausosi įrašų – pasakų, eilėraščių. Klausosi skaitomų kūrinėlių. Kuria pasakojimus pagal turinčius paveikslėlius.

Domisi bendraamžiais, suaugusiais, stengiasi juos suprasti. Kultūringai bendrauja su visais vaikais, laikosi kultūrinių – higieninių įgūdžių.

Žaidžia judriuosius žaidimus – pratinasi būti drauge, laikosi žaidimų taisyklių.

Stato statinius – ieško įvairių spalvų, derinių bei faktūrų. Įgyja supratimų apie daiktų formą.

Stebi, tyrinėja, ieško skirtumų ir panašumų. Apžiūrinėja, gėrisi. Supranta augalų gyvybės ratą.

 

Piešia, tapo – ieško spalvų, atspalvių, maišo dažus. Štampuoja piršteliais, štampeliu.

Lipdo, formuoja, ištempia, susuka, prideda papildomas priemones.

Pratinasi naudotis žirklėmis, kerpa pagal kontūrus, klijuoja.

 

Išvyka prie  gėlyno kaimo  bendruomenės poilsio aikštelėje.

 

Spalio mėnuo.

Rudenėlio saulė beržynus auksuoja.

Potemės:

 

1. Rudens požymiai gamtoje.

 

2.Rudenėlio dovanos „Derliaus šventė“

 

3.Žvėreliai, paukšteliai, gyvūnėliai ruošiasi žiemai.

 

4.Menų savaitė.

 

Komunikavimo kompetencija.

Geba klausytis ir girdėti skaitomus kūrinėlius.

Geba inscenizuoti pasakas, aiškiai tarti garsus.

 

Socialinė kompetencija.

Geba žaisti stalo, vaizduotės žaidimus.

 

Sveikatos saugojimo kompetencija.

Geba laikytis asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo.

 

Pažinimo  kompetencija.

Geba įsivaizduoti klausantis skaitomo teksto ar sakytinio pasakojimo.

 

Meninė kompetencija.

Geba piešti, lipdyti, štampuoti.

Geba komentuoti savo ir draugo darbelius.

Pasakoja, klausinėja. Mokosi eilėraščių, mįslių, patarlių. Klauso skaitomų kūrinėlių, aiškinasi žodžių reikšmes. Taisyklingai taria garsus.

Žaidžia: rūšiuoja, grupuoja, aiškinasi taisykles ir jų laikosi: kuria žaidimo aplinką, renkasi reikiamus žaislus, jų pakaitalus „daiktus“.

Laikosi mitybos kultūros ir higienos įpročių. Vaizduoja įvairius darbo veiksmus – lavina fizines kūno galimybes. Skrenda, sukasi, bėginėja.

 

Klausosi lapų čežėjimo, šluoja, rūšiuoja, grupuoja, stebi su padidinamuoju stiklu.

 

Piešia  kreida, daro raižinius ant plastilino plokštelės. Bando laisvai išreikšti save spontanišku dainavimu. Tyrinėja gamtos „ritminių instrumentų“ galimybes: daužo akmenukais, brauko kriaukles, stuksena medines kaladėles. Mokosi įsiklausyti į „tylą“ grupėje, lauke.

 

Pramoga „Rudenėlio šventė“. Šeimos dalyvauja rudens gėrybių parodoje.

 

 

Lapkričio mėnuo.

Dienos trumpyn – naktys ilgyn.

 

Potemės:

 

1.Vėlinių savaitė.

 

2. Šviesa ir tamsa.

 

3. Pirmosios snaigės.

 

4.Vienas ir daug.

 

Komunikavimo kompetencija.

Domisi knygomis, mėgsta jas vartyti, klausosi skaitymo.

Domisi paveikslėliais, įvairiais simboliais, bando juos pažinti.

Domisi knygomis, mėgsta jas vartyti.

Geba perskaityti savo vardą.

 

Sveikatos saugojimo kompetencija.

Geba žaisti judriuosius žaidimus. Geba laikytis taisyklių, jausti draugą, Žino kur kreiptis ištikus nelaimei, susirgus, patyrus prievartą ar skriaudą.

Suvokia sveiko maisto naudą žmogui.

 

Socialinė kompetencija.

Domisi kitais ir geba juos suprasti:.Geba išreikšti savo jausmus, nuomonę.

Pasitiki artimaisiais, pedagogais ir draugais.

Nujaučia kito emocinę būseną.

Geba būti savarankiškas.

 

Pažinimo kompetencija.

Geba pažinti ir pavadinti pagrindines formas.

Geba grupuoti, lyginti daiktus.

Stebi, nusako metų laikų savitumus, pokyčius.

Geba pažinti bei pavadinti pagrindines spalvas, dailės priemones.

 

Meninė kompetencija.

Geba kurti – natūraliai, laisvai, drąsiai.

Geba kirpti, plėšyti, pripiešiant smulkias detales.

Geba lipdyti ir modeliuoti iš plastilino.

Geba štampuoti, renkasi  foną.

Aiškinasi, komentuoja paveikslus ir knygų iliustracijas. Klausosi skaitomų pasakų. Mokosi patarlių, mįslių. Varto knygutes. Pasakojimus sustiprina rankų judesiais, mimika.

Žaidžia žaidimus – mokosi laimėti ir pralaimėti. Tariasi dėl žaidimų taisyklių, aiškinasi, jų laikosi. Moka išreikšti save judesyje, ieško elementarių judesių.

 

Gilina supratimą apie draugus, suaugusius. Reiškia jausmus, nuotaikas. Stengiasi būti mandagus.

 

Įgyja supratimą apie daiktus, formą. Skaičiuoja, sistemina, matuoja, lygina. Gamtoje ieško, stebi rudens spalvas., žiemos požymius. Stebi dangaus šviesulius, klimato reiškinius.

 

Komponuoja puokštes, derina spalvas, atspalvius. Aplikuoja – karpo, plėšo, pripiešia smulkias detales.

Groja vaikiškais instrumentais, būgneliais, varpeliais, molinukais. Mokosi įsiklausyti. Klausosi muzikos, atliekamos natūraliai(gamtos) „instrumentais“: akmenukais, kriauklėm, vandeniu(jį teškenant). Mokosi atrasti savo kūno „ritminius instrumentus“, bei įvairias ritmo raiškos galimybes.

Išvykos į kapines, žvakučių uždegimas.

 

Gruodžio mėnuo.

Advento vakarojimai. Kalėdų linksmybės.

Potemės:

 

1.Brenda pamiške žiema.

 

2.Gamtos reiškiniai ir žmonių darbai žiemą.

 

3.Žiemą vasarą žaliuoja.

 

4.Adventiniai vakarojimai.

 

5.Kūčios ir šventos Kalėdos.

Komunikavimo kompetencija.

Domisi knygomis, mėgsta jas  vartyti

Geba pasakoti ir deklamuoti.

Domisi įvairiais simboliais, juos atpažįsta.

Tyrinėja, bando, eksperimentuoja kalbą.

 

Sveikatos saugojimo   kompetencija.

Geba savarankiškai saugiai elgtis.

Geba būti aktyvus, judrus: prireikus

sukaupti jėgas, valią.

Aktyviai juda lauke, emociškai išgyvena žiemos džiaugsmus ir išdaigas.

Lavina savarankiškumo, savitarnos įgūdžius.

 

Socialinė kompetencija.

Domisi kitais ir geba juos suprasti,     

suvokia suaugusiųjų ir vaikų

mimiką, gestus, nujaučia kito emocinę būseną.

Bando suprasti šeimos ir tėvynės tradicijas, papročius, kultūrines vertybes, žmonių gyvenimo būdą, šventes.

Noriai dalyvauja ir ruošiasi šventėms kartu su tėveliais ir pedagogais.

 

Pažinimo kompetencija.

Geba sudaryti daiktų ir judesių sekas, daiktus skaičiuoti, rūšiuoti, dėlioti.

Grožisi žiemos peizažais, bando, tyrinėja sniego savybes.

 

Meninė kompetencija.

Geba piešti ir tapyti naudojant įvairias dailės priemones.

Geba kirpti ornamentus.

Reiškia emocijas mimika.

Dainuoja kalėdines giesmes

Mokosi, moka aiškiai  deklamuoti eilėraščius. Aiškinasi žodžių reikšmes.. Sužino Jėzaus gimimo istoriją.

Suvokia asmeninį saugumą, moka susikaupti, atsipalaiduoti, lavina fizines kūno galias, ugdo įvairius gebėjimus.

Pratinasi išgirsti, įsiklausyti į suaugusiųjų, draugų siūlymą, patarimus. Žaidžiant kuria žaidimo aplinką, tariasi dėl vaidmenų, taisyklių. Moka padėkoti, atsisveikinti. Kaupia gerų darbų kraitelę. Džiaugiasi, dalinasi įspūdžiais, išgyvenimais.

Gėrisi žiemos vaizdais.

Piešia kreida, guašu, mokosi atrasti linijų pasaulį. Kerpa karpinius – susipažįsta su karpinių ornamentais.

Kerpa, klijuoja eglutei žaisliukus, girliandas.

Tyrinėja garso išgavimo būdus įvairiais muzikos instrumentais, jais atlikdami įvairius ritminius pratimus. Dainuojant mokosi teisingai artikuliuoti – aiškiai tari balsius, priebalsius, dvibalsius.

Išvyka prie papuoštos eglutės.

Šventinė popietė „Prie Kalėdinės eglutės“ (organizuoja tėveliai, auklėtoja, mokyklos bendruomenė).

Dalyvaujame parodoje „Kalėdinė dovana“.

 

Sausio mėnuo

Ledo žvangučiai žvanga.

Potemės :

1.Nauji Metai. Aš ir laikas.

 

2.Man patinka žiema.

 

3.Lapuočiai ir spygliuočiai medžiai žiemą.

 

4.Maitiname žvėrelius ir paukštelius žiemą;

 

5.Brenda Seniai Besmegeniai.

 

Komunikavimo kompetencija.

Geba klausytis sekamų pasakų.

Geba pasakoti ir deklamuoti

Geba komentuoti nuotraukas, savo ir draugų piešinius.

 

Sveikatos saugojimo kompetencija.

Geba žaisti judriuosius žaidimus.

Aktyviai juda lauke, emociškai išgyvena žiemos džiaugsmus ir išdaigas.

Geba jausti ir valdyti savo kūną, emocijas, elgesį.

 

Socialinė kompetencija.

Geba bendrauti.

Derina ketinimus ir norus.

 

Pažinimo kompetencija.

Geba grupuoti, lyginti daiktus.

Geba pastabėti ir apibūdinti augalų pokyčius.

 

Meninė kompetencija.

Geba piešti, tapyti.

Geba kirpti pagal kontūrus, taisyklingai naudotis  žirklėmis.

Išbando įvairius gamtos ritminius instrumentus.

 

Klausosi sekamų lietuvių liaudies pasakų, pasakų be galo. Mokosi, moka atpasakoti, aiškinasi žodžių reikšmes. Paveikslėlių pagalba sudarinėja sakinukus, skaičiuoja žodžius, skiemenis. Ieško žodžiuose reikiamų garsų. Komentuoja nuotraukas, savo ir draugų piešinius. Deklamuoja eiles, mena mįsles.

Žaidžia judriuosius žaidimus – tenkina svarbiausius asmeninius žaidimo interesus, tikslingai pasinaudoja jėga, siekiant laimėti, kontroliuoja veiksmų tikslingumą. Atliekant įvairius judesius, pratinasi susikaupti, reikalui esant ir atsipalaiduoti.

Žaidžia vaidmeninius žaidimus, tariasi dėl vietos, vaidmenų. Pratinasi būti šalia vieni kitų, išgirsta draugų siūlymus. Stengiasi suprasti kito norą, atsižvelgia į juos, ieško, randa bendrą sprendimą.

Grupuoja, rūšiuoja, skaičiuoja, lygina. Ieško pėdsakų sniege, stebi, komentuoja medžius. Planuoja, siūlo, mėgaujasi sniegu, ledu, šerkšnu, šalčiu. Mokosi mylėti, globoti paukštelius, žvėrelius. Gėrisi ir aptarinėja žiemos vaizdus.

Štampuojant ieško spalvų, eksperimentuoja teptuku. Gamina šešėlių teatrui lėles.

Gamina pirštinines lėles. Mokosi vaidinti – naudoja saviraiškai.

Mokosi išgauti įvairų ritmą, vieną švitrinio popieriaus gabaliuką braukiant per kitą, per stiklą.

 

Piešinių žiemos tematika paroda.

Vasario mėnuo.

Mano tėvynė – Lietuva.

Potemės:

 

1.Gimtą žemę mylėk.

 

2. Auginsim, sodinsim, globosim.

 

3.Mano gimtinė – Lietuva. Vasario 16  - oji.

 

4.Užgavėnių savaitė.

 

 

Komunikavimo kompetencija.

Geba klausytis sekamų  pasakų, padavimų.

Geba reikšti savo mintis.

Geba pasakoti, klausinėti, atsakinėti, žaisti žodžiais, garsais, taisyklingai juos tarti.

 

Sveikatos saugojimo kompetencija.

Geba derinti judesį ir žodinę raišką.

Geba savarankiškai apsirengti, suvokia kaip reikia rengtis įvairiu metų laiku.

 

Socialinė kompetencija.

Geba bendrauti.

Geba savarankiškai spręsti problemas.

Domisi kitais ir geba juos suprasti.

 

Pažinimo kompetencija.

Geba prižiūrėti, stebėti augalus.

Geba pastebėti ir apibudinti išorinius augalų pokyčius.

Geba ieškoti naujos informacijos.

 

Meninė kompetencija.

Geba derinti įvairias dailės priemones: vaškines kreideles ir akvarelę.

Domisi Užgavėnių kaukėmis ir geba jas daryti.

Geba dainuoti daineles.

Geba improvizuoti.

 

Klausosi sekamų pasakų. Apibūdina, reiškia savo mintis, atpasakoja.

Žaisdamas judriuosius žaidimus, lavina pagrindinius judesius, pratinasi reaguoti į signalus.

Moka bendrauti prie stalo, naudojasi stalo įrankiais, taisyklingai valo dantis, reikalui esant plaunasi rankas.

Stebi grupėje augančias gėles: matuoja, skaičiuoja, lygina, ieško skirtumų ir panašumų. Rūpinasi augalais. Sėja sėklas, pražydina augalų šakeles. Stebi , atlieka bandymus.

Apžiūri Lietuvos žemėlapį. Suranda svarbiausius Lietuvos miestus.

Susipažįsta su Užgavėnių personažais.

Gamtoje randa pavasario pranašų.

Štampuoja štampukais, pirštukais. Kerpa geometrines formas, atitinkamai išdėlioja, priklijuoja. Reikiamas detales priplėšo.

Žiūrinėja dailės kūrinius, žmogaus padarytus daiktus, mokosi matyti įvairius raiškos būdus.

Daro Užgavėnių kaukes, naudoja įvairias medžiagos, atlikimo techniką. Žaidžia, vaidina su kaukėmis. Dainuoja dainas. Mokosi improvizuoti, kurti ritminius motyvus, plodami, trepsėdami ir stuksendami . Žaisdami muzikinius žaidimus, judesius atlieka grakščiai, emocionaliai, išlaikydami rato lygumą.

 

Pramoga „Žiema, žiema bėk iš kiemo!“.

Kovo mėnuo.

Paukščiai sugrįžo – jau pavasaris.

Potemės :

1. Kaziuko mugė. Amatai ir linksmybės.

 

2. Pirmieji pavasario požymiai gamtoje.

 

3. Pavasarį parskrendantys paukščiai.

 

4. Pirmieji pavasario žiedai.

 

5. Velykos – pavasario šventė. 

Komunikavimo kompetencija

Geba klausytis.

Domisi knygomis, mėgsta jas vartyti.

Geba pasakoti ir deklamuoti..

 

Socialinė kompetencija

Geba bendrauti.

Domisi kitais ir geba juos suprasti.

Geba pateikti informaciją apie save.

Dalyvauja šventėse.

 

Sveikatos saugojimo kompetencija.

Geba saugiai elgtis.

Geba ridenti, mesti kamuolį.

 

Pažinimo kompetencija.

Suvokia skirtumų ir panašumų prasmes.

Geba skaičiuoti.

Geba puoselėti gamtą, aplinką .

 

Meninė kompetencija.

Geba lipdyti ir modeliuoti iš plastilino, gamtinės medžiagos.

Geba dainuoti, tyrinėti ir aptarti savo balso galimybes.

Klausosi įrašų ir mokosi pamėgdžioti sugrįžusių paukštelių balsų. Varto knygutes, aptarinėja jų iliustracijas.

Deklamuoja eilėraštukus. Kuria tekstus pagal iliustracijas, sugalvoja knygelių pavadinimus. Mokosi netrukdyti dirbančiam šalia.

Moka tyrinėti judesį ir pajusti savo kūno galimybes.

Mokosi  ir moka ridenti, mesti, laipioti, šliaužti, šokinėti.

Ieško skirtumų ir panašumų, daro išvadas. Vartoja sąvokas „šiandien, vakar, rytoj“. Supranta, kad gyvūnai ir paukščiai prisitaiko prie savo aplinkos, susiranda tinkamo maisto. Svarsto, diskutuoja apie orus ir klimato reiškinius, apie globos darbus. Aiškinasi gaisro žalą gamtai.

Tapo ant šlapio popieriaus, džiaugiasi savo ir draugų darbais.

Piešiant naudoja linijas gyvūno, paukščio judesio nuotaikai perteikti.

Konstruoja iš gamtinės medžiagos, detales jungia plastilinu, klijais.

Riša iš džiovintų augalų verbas. Dažo, ornamentuoja margučius.

Dainuoja dainas su priedainiu ir be jo.

 

Inkilų iškėlimas.

Pramoga „Margi margučiai“.

Organizuojama Velykinė parodėlė „Gražiausias Velykų margutis“ – padeda šeimos.

Dalyvaujame  „Kaziuko mugėje“.

 

Balandžio mėnuo

Aukime ir būkime sveiki.

Potemės:

 

1.Sveikata brangiausias turtas.

 

2.Ir juoksis dantukai, sveikučiai blizgės..

 

3.Saugus elgesys gatvėje. Galimi pavojai aplinkoje.

 

4.Mano kūnas – kaip aš augu.

 

Komunikavimo kompetencija

Geba deklamuoti ir klausytis.

Geba kalbėti, bandant atsižvelgti į situaciją.

Domisi raidėmis ir skaičiais.

 

Sveikatos saugojimo kompetencija

Geba saugiai elgtis.

Lavina švaros ir higienos įgūdžius.

Jaučia būtinybę būti švariam, turėti švarius ir sveikus dantukus.

Supranta, kad švara --  sveikatos paslaptis.

Geba justi ir valdyti savo kūną.

 

Socialinė kompetencija

Geba bendrauti.

Stiprinamas dvasinis ryšis tarp tėvų ir vaikų.

Domisi kitais ir geba juos suprasti: nujausti kito emocinę būseną, suprasti įprastą veiklą ir elgesį, gerbti kitų nuomonę.

 

Pažinimo kompetencija

Geba žaisti socialinius žaidimus remdamasis turima patirtimi.

Meninė kompetencija

Geba vaidinti ir improvizuoti, žaidžiant lėlių teatrą.

Geba spalvomis išreikti savo nuotaiką.

Geba pasirinkti instrumentus.

Geba improvizuoti, skambančią muziką perteikti judesiais

Mokosi ir moka deklamuoti eilėraščius. Klausosi skaitomų kūrinėlių, moka girdėti kalbantįjį, pats klausinėja, kalbina; savo pasakojimus papildo judesiais, mimika. Žodyną praturtina naujais žodžiais. Kuria mįsles, pasakas.

Rūpinasi asmens higiena. Sužino ir žino, kur kreiptis susirgus, įvykus nelaimei. Moka saugiai naudotis fiziniam judėjimui skirta įranga, priemonėmis, žaislais. Tobulina taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, koordinaciją, taiklumą, sužino ir supranta kvaišalų, alkoholio žalą. Moka tinkamai elgtis gatvėje. Kontroliuoja savo veiksmus.

Moka rodyti dėmesį kitiems, būti mandagiu. Žaisdamas, veikdamas moka susikaupti, netrukdyti kitiems

Žaidžia loto, stalo žaidimus – įvardija skirtumus, panašumus, lygina. Vaidina, improvizuoja, žaidžia lėlių teatrą –  atranda  save, tobulina pasitikėjimą ir teigiamą savęs vertinimą.

Piešiant, tapant ieško įvairių spalvų ir atspalvių, nuotaikai išreikšti.

Mokosi ir moka kirpti įvairias formas, jas klijuoja ant norimo formato ir pasirinktos spalvos fono.

Įgauna supratimą apie kai kuriuos muzikinės „kalbos“ elementus: skirti tempą: lėtas – greitas, dinamiką: tyliai – garsiai, tembrą: storai – plonai.

Parenka instrumentus gyvūno balsui, įvairiems dūžiams išreikšti – širdies, laikrodžio.

Susipažinimas su policininko, gydytojo profesijomis.

 

Gegužės mėnuo

Gėlės žiedai mylimai mamytei.

Potemės:

 

1. Mamytė mylima .

 

2.Mano šeima.

 

3.Kuo užaugęs būsiu.

 

4.Pavasarį žydintys augalai

Komunikavimo kompetencija.

Domisi knygomis, mėgsta jas vartyti, komentuoti iliustracijas.

Geba klausytis, atsakinėti į klausimus, pasakoti.

Geba deklamuoti, kurti pasakojimus.

 

Sveikatos saugojimo kompetencija.

Geba būti aktyvus, judrus.

Geba justi ir valdyti savo kūną einant , bėgant, šliaužiant, ropojant, šokinėjant, vartantis.

 

Socialinė kompetencija.

Geba bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais ir bendraamžiais.

Geba savarankiškai spręsti problemas.

Pažinimo kompetencija.

Geba taikyti keletą skirtingų savęs ir aplinkos pažinimų būdų.

 

Meninė kompetencija.

Geba pajusti ir atrasti linijos, spalvos, formos, medžiagų struktūros ypatumus, kuriuos sieja su aplinkoje regimų daiktų savybėmis.

Geba eiti , bėgti rateliu, savarankiškai keičiant kryptį, jį mažinant ir didinant, eiti šoniniu žingsneliu.

Atsineša mėgstamiausią, knygutę ir apie ją pasakoja kitiems. Varto, žiūrinėja knygutes.

Užrašo vardą spausdintinėmis didžiosiomis raidėmis, ieško reikiamų raidžių knygelėse.

Žaidžia, juda, laikosi žaidimų taisyklių.

Atlieka įvairius judesius su sportiniu inventoriumi – lavina rankų ir kojų judesių tikslumą.

Rungtynėse, estafetėse bando savo jėgas, drąsą, vikrumą, moka laimėti ir pralaimėti.

Moka bendrauti. Kūrybiniuose žaidimuose vaizduoja vaikų grupes, šeimos gyvenimą.

Piešiant naudoja linijas žmogaus, gėlės, judesio nuotaikai perteikti. Naudoja mišrią techniką.

Konstruojant panaudoja įvairių spalvų derinius, skirtingas faktūras – tuo išreiškia darbelio nuotaiką.

Mokosi skirti muzikos nuotaiką: linksma – liūdna, gyva, rami, iškilminga, svajinga, energinga, graudi, mišri, džiugi.

Dainuojant tyrinėja melodijos judėjimo kryptį (aukštyn, žemyn).

Mokosi eiti, bėgti rateliu, suktis į abi puses po vieną ir poromis pagal muzikos pobūdį, savarankiškai keisti rato kryptį, jį mažinti ir didinti, eiti šoniniu žingsneliu.

Mokosi dvigubo žingsnelio, polkos žingsnio.

 

Šventinė popietė „Tau, mamyte“

Dalyvaujame piešinių parodoje „Mano šeima“

 

Birželio mėnuo.

Vasarėlė taką mina.

Potemės :

 

1. .Vasarą miške ir pievoje.

 

2. Atostogos.

 

Komunikavimo kompetencija.

Geba klausytis, kalbėti bendraujant su kitais.

Geba pastebėti raidžių, garsų skirtumus.

 

Sveikatos saugojimo kompetencija.

Geba savarankiškai laikytis asmens higienos, aktyvios veiklos.

 

Socialinė kompetencija.

Geba pateikti informaciją apie save.

Geba susitvarkyti savo darbo vietą.

 

Pažinimo kompetencija.

Domisi aplinka.

Geba grupuoti, lyginti daiktus.

 

Meninė kompetencija.

Geba reikšti savo nuotaiką įvairiomis meninėmis priemonėmis.

Geba improvizuoti, inscenizuoti.

Moka klausytis ir turi norą kalbėtis, pasakoja, atpasakoja, sudarinėja sakinukus, suvokia tekstą.

Ieško, suranda pirmą ir paskutinį garsą ir raidę. Laikosi asmens higienos. Moka pasakyti asmeninę  informaciją, sumano, planuoja žaidimą, siūlo savo sprendimus.

Tyrinėja aplinką, stebi augalus ir gyvūnėlius. Sodina augalus, laisto gėles. Moka išreikšti save įvairiomis meno priemonėmis bei formomis:vaidina, šoka, muzikuoja, kuria dailės darbelius.. Moka atrasti formų, spalvų, reiškinių skirtumus, panašumus.

Stebi įvairius teatro vaidinimus darželyje.

Žaidžia lėlių teatrą – pasiskirsto vaidmenimis, juos atlieka.

Inscenizuoja pasakas su dainuojamaisiais intarpais. Dainuoja per mokslo metus išmoktas daineles, žaidžia ratelius, žaidimus. Groja vaikiškais muzikos  instrumentais, improvizuoja..

 

Šventinė popietė kartu su šeimomis: „Vaikų šypsenos“ ir „Palydėkime vaikus į mokyklą“.

 

 

 

V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

 

Ikimokyklinio ugdymo grupėje nuolat kaupiama, interpretuojama ir apibendrinama informacija apie vaiką, jo ugdymo(si) ypatumus bei daromą pažangą. Vaiko vertinimas padeda pedagogams analizuoti grupę lankančio vaiko pasiekimų kaitą. Vertinimas yra: objektyvus ir visapusiškas; jautrus, humaniškas, konfidencialus; nežeidžiantis vaiko orumo; skatinantis ir žadinantis sėkmės pojūtį, tikėjimą savo jėgomis; suteikiantis pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis, ugdantis savo vertės jausmą.

 

Vertinimo tikslai:

- išsiaiškinti, koks yra vaiko emocinis, socialinis, pažintinis, kalbos, judesio ir fizinis išsivystymas;

- pažinti vaiką (jo charakterį, temperamentą, pasaulio pažinimo būdus, jo poreikius, gebėjimus, elgesio ypatumus);

-   išsiaiškinti, kas vaikui sekasi ir kas ne, kurioje srityje reikalinga pagalba.

Vertinant vaiko pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi numatytais kiekvienos veiklos srities požymiais/kriterijais.

 

Informacijos apie vaiko pasiekimus ir pažangą rinkimo metodai ir būdai:

- stebėjimas - pagrindinis vaiko pažinimo ir vertinimo metodas grupėje;

- pokalbis su vaiku ir jo tėvais;

- vaiko veiklos ir kūrybos darbelių analizė;

- vaiko kalbos garso įrašų bei veiklos ir elgesio vaizdo įrašų analizė;

- anketos tėvams.

 

Vertinimo dažnumas

Išsamus vertinimas atliekamas vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę ir paskutiniaisiais metais (apie 5–6-uosius metus), prieš pradedant ugdyti(s) pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Du kartus (rudenį ir pavasarį) vaikai vertinami kiekvienais metais.

 

Vertinimo vykdytojai ir dalyviai

Vaiko vertinimą gali atlikti grupės pedagogai. Vertinant gali dalyvauti vaikų tėvai.

 

Informacijos apie vaiko pasiekimus dokumentavimas

Informacija apie vaiko pasiekimus fiksuojama vaiko pasiekimų aplanke su jo raiškos darbeliais, nuotraukomis, įdomiomis mintimis, pasakojimais, įgyvendintomis idėjomis, auklėtojų, pedagogų, tėvų pastebėjimais, komentarais ir kt. Stebėjimo ir kitų vertinimų rezultatai užrašomi trumpai komentuojant ir saugomi vaiko pasiekimų aplanke.

 

Kada ir kaip naudojama vertinimo informacija

Vertinimo duomenys ir rezultatai naudojami planuojant ugdymo procesą, numatant vaiko ugdymo individualizavimo galimybes, numatant savo – pedagogo – kompetencijų tobulinimo sritis, bendradarbiaujant su tėvais vaiko ugdymo klausimais ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. naudota LITERATŪRA ir INFORMACIJOS šaltiniai

 

1.   Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804)

2.   Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijų aprašas (LR ŠMM 2011 m. 06 mėn. 07 d. Įsak.Nr.V-1009)

3.    LR ŠMM ir LR SAD ministrų įsakymas „Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio   ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. balandžio 26 d. Nr. V-735/A1-208)

4.   Juodaitytė, R.Gaučaitė, A.Kazlauskienė „Informavimas apie ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir švietimo pagalbą“, 2009, Šiauliai

5.   www.ikimokyklinis.lt

6.   Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983.

7.   Vaikų darželių programa  „Vėrinėlis”. Vilnius: Leidyklos centras, 1993.

_______________________

 

 

 

PRITARTA

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2012 m.                                    d.

sprendimu Nr. TS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS

BAGOTOSIOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

Biudžetinė įstaiga, LT - 69381 Bagotosios k., Kazlų Rūdos savivaldybė, tel./fax. (8 343) 99 903, el. p. [email protected]

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190374536.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai                                                                                   

 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAI „ŽINGSNELIAI“

 

2012 m. lapkričio 2 d.  Nr. SD 1.10-178

Bagotoji

 

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys: Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. TS IV(20)-1612 „Dėl kompleksiškai taikomos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 7 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-04-18 įsakymu Nr. ISAK-627 (Žin., 2005, Nr.52-1752; 2011, Nr.71-3448) patvirtintas  Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas.

Teikiamo sprendimo projekto tikslas: pritarti Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai „Žingsneliai“.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, o priėmus šį sprendimą galiojančius teisės aktus keisti nereikės.

Papildomų lėšų programos įgyvendinimui nereikės.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Aldona Aputienė