Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PAGIRIŲ SENIŪNIJOJE, BALTOSIOS VOKĖS KAIME, NURAŠYMO

 

2012 m.                     mėn.    d.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 23 straipsnio 6 dalimi ir įgyvendindama Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 (Žin., 2001, Nr. 90-3175; 2007, Nr. 100-4077), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Nurašyti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį daiktą – klojimą Vilniaus rajono savivaldybėje, Pagirių seniūnijoje, Baltosios Vokės kaime (archyvinės bylos numeris – 41/32663, unikalus numeris – 4400-0448-6157, pastatas pažymėtas plane – 2J1/ž, bendras plotas – 687,8 kv. metro, be likutinės vertės).

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Švietimo ir mokslo ministras