Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 8, 15, 19 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 271 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIP-743, LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIP-1376(2), LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 2 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 161 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIP-1822, LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIP-2356

 

2012 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto (Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97; 2000, Nr. 86-2617; 2004, Nr. 165-6025) 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2012 m. gegužės 9 d. sprendimą Nr. SV-S-1578, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 8, 15, 19 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-743 (toliau – Įstatymo projektas Nr. XIP-743) tikslui ir šio įstatymo projekto 2 straipsniui, tačiau nepritarti įstatymo projekto Nr. XIP-743 4 straipsnyje numatytoms teisinio reguliavimo priemonėms, kitus straipsnius siūlyti tikslinti atsižvelgiant į šias pastabas ir pasiūlymus:

1.1.  Įstatymo projekto Nr. XIP-743 1 straipsnio nuostatos nesuderintos su 2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 147) (toliau – direktyva 2001/37/EB) 5 straipsnio reikalavimais privalomam ir papildomam tabako gaminių, išskyrus oraliniam vartojimui skirtą tabaką ir kitus nerūkomojo tabako gaminius, ženklinimui, 2003 m. rugsėjo 5 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimu 2003/641/EB dėl spalvotų fotografijų ar kitų iliustracijų kaip įspėjimų apie sveikatai gresiantį pavojų pateikimo ant tabako pakuočių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 606) (toliau – sprendimas 2003/641/EB).

Apibūdinant tabako gaminių pakuočių įspėjamuosius užrašus apie kenksmingą tabako gaminių poveikį sveikatai, kai jie pateikiami kartu su atvaizdais, turi būti vartojama sąvoka „kombinuoti įspėjimai“. Ši apibrėžtis turi būti pateikta ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317) 2 straipsnyje.

Jeigu valstybė narė nusprendžia kartu su įspėjamaisiais užrašais naudoti spalvotas fotografijas ar kitas iliustracijas, ji privalo laikytis sprendime 2003/641/EB, 2005 m. gegužės 26 d. Europos Komisijos sprendime K(2005)1452 dėl atrinktų pradinių dokumentų, kuriuose prie kiekvieno iš papildomų įspėjimų, išvardytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/37/EB 1 priede, pateikiamos spalvotos fotografijos ar kitokios iliustracijos, bibliotekos (toliau – sprendimas K(2005)1452) ir 2006 m. balandžio 12 d. Europos Komisijos sprendime K(2006)1502, iš dalies keičiančiame 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą K(2005)1452 dėl atrinktų pradinių dokumentų, kuriuose prie kiekvieno iš papildomų įspėjimų, išvardytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/37/EB 1 priede, pateikiamos spalvotos fotografijos ar kitokios iliustracijos, bibliotekos (toliau – sprendimas K(2006)1502)) įtvirtintų ženklinimo reikalavimų.

1.2. Vadovaujantis sprendimo 2003/641/EB nuostatomis, sprendimais K(2005)1452 ir K(2006)1502 patvirtintos spalvotos iliustracijos gali būti naudojamos tik su direktyvos 2001/37/EB I priede nurodytais įspėjamaisiais užrašais. 2012 m. kovo 7 d. Komisijos direktyva 2012/9/ES, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo I priedas (OL 2012 L 69, p.15), šie užrašai buvo pakeisti ir turės būti pradėti taikyti nuo 2014 m. kovo 28 d., tačiau naujų iliustracijų, kurias būtų galima naudoti su šiais įspėjamaisiais užrašais, šiuo metu dar nėra (jas numatoma parengti 2013 m. I ketvirtį).

Europos Bendrijų Komisija šiuo metu rengia oficialų Pasiūlymą dėl visos direktyvos 2001/37/EB pakeitimo, kuriame numatomi ir tabako gaminių ženklinimo, įskaitant įspėjamųjų užrašų ir spalvotų iliustracijų pateikimo ant tabako gaminių pakuočių, reikalavimų pakeitimai. Šis Pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti pateiktas 2012 m. IV ketvirtį. Todėl priėmus įstatymo pataisą ir į ją įgyvendinančius teisės aktus perkėlus šiuo metu Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytas spalvotas fotografijas ar kitas iliustracijas, jos būtų naudojamos labai trumpą laiką (apie 6 mėn.). Priėmus minėtų Europos Sąjungos teisės aktų pakeitimus, vėl reikėtų keisti Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, o tabako pramonei – tabako gaminių ženklinimą ir pakuotes.  Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir siekiant išvengti dažno teisės aktų keitimo, pasiūlyti Įstatymo projekte numatyti atitinkamus pereinamuosius laikotarpius, kurie leistų atlikti būtinus gaminių gamybos ir pakavimo proceso pakeitimus bei realizuoti jų atsargas.  

1.3. Atsižvelgiant į sprendimo 2003/641/EB 6 straipsnį, kuriame nustatyta, kad valstybės narės, priėmusios sprendimą naudoti spalvotas fotografijas ar kitas iliustracijas, kas dvejus metus privalo informuoti Europos Bendrijų Komisiją apie šios srities priimtų teisės aktų įgyvendinimą, pasiūlyti Įstatymo projektą Nr. XIP-743 papildyti atitinkamomis nuostatomis, kurios nustatytų, kad turi būti atliekamas spalvotų iliustracijų poveikio vartotojams, ypač vaikams ir jaunimui, vertinimas, kurio išvados teikiamos Europos Bendrijų Komisijai, ir nustatyta institucija, atsakinga už šių nuostatų įgyvendinimą.

1.4. Pritarti Įstatymo projekto Nr. XIP-743 2 straipsniui. Tokia priemonė yra numatyta Alkoholio ir tabako kontrolės 2012–2014 metų programoje (tarpinstituciniame veiklos plane), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1080 (Žin., 2011, Nr. 115-5415), ir turėtų būti įgyvendinta 2014 m., todėl pasiūlyti Įstatymo projekto Nr. XIP-743 2 straipsnio įsigaliojimą sieti su 2014 m. Taip pat Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatyme būtų tikslinga apibrėžti, kas laikytina „tiesiogiai prieinamu būdu“.           

1.5. Pasiūlyti tikslinti Įstatymo projekto Nr. XIP-743 straipsnių numeraciją, nes jame yra du tretieji straipsniai. Įstatymo projekto Nr. XIP-743 3 (ketvirtąjį) straipsnį, kuriuo siūloma keisti 26 straipsnio 12 ir 13 dalių nuostatas, tikslinti pagal galiojančias Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo nuostatas (pvz., Įstatymo projekto Nr. XIP-743 3 (ketvirtojo) straipsnio 2 dalyje nurodyta šiuo metu neegzistuojanti institucija – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba).

1.6. Pasiūlyti atsisakyti Įstatymo projekto Nr. XIP-743 3 (ketvirtojo) straipsnio 2 ir 3 dalyse pateiktų  Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 13 dalies 2 ir 3 punktų pataisų, kuriomis panaikinama Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teisė skirti baudas už tabako reklamos visuomenės informavimo priemonėse pažeidimus, perduodant ją kitai institucijai. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pagal kompetenciją yra atsakinga iš esmės už visos vartotojams pateiktos reklamos priežiūrą visuomenės informavimo priemonėse ir tirdama pažeidimus tuo pačiu metu atlieka visos jos kompetencijai priskirtos reklamos visuomenės informavimo priemonėse stebėseną, todėl turi didesnes galimybes nustatyti reklamos, reguliuojamos skirtingų šakinių įstatymų, pažeidimus nei institucija, atliekanti tik vieno sektoriaus reklamos priežiūrą visuomenės informavimo priemonėse.

1.7. Pasiūlyti patikslinti Įstatymo projekto Nr. XIP-743 3 straipsnio (ketvirtojo) 1 dalį nurodant, kad juridinių asmenų atžvilgiu galėtų būti taikoma atsakomybė už Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nustatyto reikalavimo laikymosi neužtikrinimą. Taip pat pasiūlyti nustatyti, kad atsakomybė juridiniams asmenims būtų taikoma ir už Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų reikalavimų laikymosi neužtikrinimą.

1.8. Kadangi Įstatymo projektas Nr. XIP-743 susijęs su draudimais fiziniams asmenims, pasiūlyti jį svarstyti kartu su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 13, 178, 1781, 180, 1851,  224, 2591, 266 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 1856 straipsniu bei  Kodekso 1854 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektu Nr. XIP-745.

1.9. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnį papildyti išlyga dėl švelnesnės ekonominės sankcijos taikymo arba ekonominės sankcijos netaikymo, esant pažeidimų mažareikšmiškumui, kurią formuluoti siūlytina taip: „Jei šio įstatymo reikalavimų pažeidimas yra mažareikšmis, jis nesukėlė pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei ir yra bent viena šio straipsnio 15 dalyje nurodyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, o teisės aktų reikalavimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais būdais, ekonominę sankciją skirianti institucija turi teisę skirti švelnesnę nei numatyta šiame straipsnyje ekonominę sankciją arba visai neskirti ekonominės sankcijos.“

1.10.  Nepritarti Įstatymo projekto Nr. XIP-743 4 straipsniui dėl šių priežasčių:

1.10.1. Siūlomos nuostatos yra perteklinės, nes Įstatymo projekto Nr. XIP-743 aiškinamajame rašte nurodytą tikslą – apsaugoti visuomenės sveikatą nuo žalingų Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pažeidimo padarinių – jau ir dabar galima pasiekti vadovaujantis kituose įstatymuose nustatytomis laikino pobūdžio priemonėmis, pvz., vadovaujantis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324) tais atvejais, kai įtariama, kad tabako gaminiai neatitinka jiems keliamų reikalavimų ar net kelia pavojų sveikatai, atitinkamos priežiūros institucijos turi teisę neleisti prekiauti tokiais gaminiais, iki bus atlikti reikalingi tyrimai.

1.10.2. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 2, 4, 5, 6, 8, 91, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 25, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 78-4024) nuostatose numatyta, kad juridiniai asmenys už tam tikrus pažeidimus gali būti įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijų galiojimas gali būti stabdomas, kartu įpareigojant juos per nustatytą laikotarpį pašalinti priežiūros institucijų nurodytus trūkumus. Nei įspėjimas, nei licencijos galiojimo sustabdymas nėra ekonominė sankcija, jų paskirtis iš esmės atitinka Įstatymo projekto Nr. XIP-743 4 straipsnio siūlomų laikino pobūdžio priemonių paskirtį.

1.10.3. Teisės aktuose nustatyta galimybė už teisės aktų reikalavimų pažeidimus taikyti laikino pobūdžio priemones turi būti proporcinga galimai žalai, kuri galėtų atsirasti, jei pažeidimas nedelsiant nebūtų sustabdytas. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimai nėra susiję su tiesiogine tokio masto žala, kurios nebūtų galima išvengti taikant šio nutarimo 1.10.1 ir 1.10.2 punktuose nurodytas priemones.

2. Pritarti Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr. XIP-1376(2) (toliau – Įstatymo projektas Nr. XIP-1376(2)) ir pasiūlyti:

2.1. Kadangi Įstatymo projektas Nr. XIP-1376(2) susijęs su draudimais fiziniams asmenims, pasiūlyti jį svarstyti kartu su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 13, 178, 1781, 180, 1851,  224, 2591, 266 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 1856 straipsniu bei Kodekso 1854 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektu Nr. XIP-745.

2.2. Įstatymo projektą Nr. XIP-1376(2) tikslinti teisės technikos požiūriu:

2.2.1. Įstatymo projekto Nr. XIP-1376(2) 1 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „rūkyti ir turėti (vartoti tabako gaminius)“ įrašyti žodžius „rūkyti (vartoti) tabako gaminius ar jų turėti“.

2.2.2. Papildyti Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnį ne 1-ąja, o 5-ąja dalimi, kadangi pakeitus 19 straipsnio dalių numeraciją, kaip siūloma Įstatymo projekte Nr. XIP-1376(2), atitinkamai turėtų būti pakeistos ir galiojančio Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 12 dalies ir 13 dalies 1 punkto nuostatos.       

3. Nepritarti Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 2 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo 161 straipsniu įstatymo projektui Nr. XIP-1822 (toliau – Įstatymo projektas Nr. XIP-1822) dėl šių priežasčių:

3.1. Įstatymo projekto Nr. XIP-1822  1 straipsnyje nurodyta, kad „tabako gaminių pakaitalai –gaminiai, kuriuose nėra tabako, ar jų dalys su nikotinu arba be jo, įskaitant elektroninius gaminius (elektronines cigaretes, elektronines pypkes, elektroninius cigarus, elektroninius inhaliatorius ir pan.)“.             Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas reglamentuoja su tabako gaminių gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu ir kt. veiklomis bei su tabako gaminių vartojimu susijusius santykius. Šiame įstatyme  tabako gaminiai apibrėžiami kaip rūkyti, uostyti, čiulpti ar kramtyti skirti gaminiai, pagaminti tik iš tabako (tiek genetiškai modifikuoto, tiek nemodifikuoto) arba kuriuose yra tabako, ir ši sąvokos apibrėžtis atitinka direktyvoje 2001/37/EB pateiktą tabako gaminių sąvokos apibrėžtį. Atsižvelgiant į tai, kad elektroninių cigarečių ir kitų panašių elektroninių gaminių ampulėse (kasetėse) nėra tabako, šie gaminiai nėra Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo reguliavimo objektas.

3.2. Europos Sąjungoje šiuo metu bendros nuomonės dėl elektroninių cigarečių ir kitų panašių gaminių teisinio reguliavimo (specialaus elektronines cigaretes ir kitus panašius gaminius reglamentuojančio Europos Sąjungos teisės akto) nėra. Europos Bendrijų Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato 2008 m. gegužės 22 d. pranešime apie tai, prie kurių prekių grupės galėtų būti priskiriamos elektroninės cigaretės, pažymima, kad jos nepatenka į direktyvos 2001/37/EB, taikomos tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, reguliavimo sritį, nes šiuose gaminiuose nėra tabako, bet galėtų būti reguliuojamos pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 27 tomas, p. 69), nuostatas, jeigu jų sudėtyje yra nikotino (jo gali ir nebūti). Pranešime taip pat pažymima, kad gaminiai, kuriems nenustatytas specialus reguliavimas, patenka į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 447) reguliavimo sritį.

4. Nepritarti Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo projektui Nr. XIP-2356 (toliau – Įstatymo projektas Nr. XIP-2356) dėl šių priežasčių:

4.1. Įstatymo projektu Nr. XIP-2356 siūloma teisinio reguliavimo priemonė (įtvirtinti ūkio subjektams pareigą ant Lietuvos Respublikoje parduodamų tabako gaminių pakelio (pakuotės) įspėjamuosius užrašus spausdinti apatinėje geriausiai matomo (didžiausio) tabako gaminių pakelio (pakuotės) paviršiaus dalyje ir kad jie užimtų ne mažiau 80 proc. šio paviršiaus ploto) neproporcinga siekiamam tikslui (užtikrinti, kad ant Lietuvos Respublikoje parduodamų tabako gaminių pakuočių pateikiama informacija apie rūkymo žalą būtų labiau pastebima), galėtų apriboti konkurenciją rinkoje, suvaržyti laisvę vartotojui gauti visą būtiną informaciją apie produktą.

4.2. Įstatymo projektu Nr. XIP-2356 siūlomas reguliavimas laikytinas techniniu reglamentu, todėl galėtų būti priimtas tik šį įstatymo projektą notifikavus Europos Komisijai pagal Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 (Žin., 1999, Nr. 45-1446; 2004, Nr. 63-2264) reikalavimus.

4.3. Siūlomas teisinis reguliavimas nesuderintas su kitų nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių tabako gaminių ženklinimą banderolėmis, reikalavimais. Pagal direktyvos 2001/37/EB nuostatas įspėjamųjų užrašų ant tabako gaminių pakuočių negalima paslėpti, užtamsinti ar užstoti kita spausdinta ar vaizdine medžiaga ir kt. Panašūs reikalavimai nustatyti ir tabako gaminių ženklinimui banderolėmis. Be to, banderolės turi būti klijuojamos taip, kad pakelio nebūtų galima atidaryti kitaip, kaip tik sugadinus banderolę. Todėl reikėtų įvertinti, ar nustačius reikalavimą, kad įspėjamieji užrašai ant tabako gaminių pakuočių turi užimti ne mažiau kaip 80 procentų didžiausio pakuotės paviršiaus ploto, jų neuždengtų pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus klijuojamos banderolės.

4.4. Europos Bendrijų Komisija šiuo metu rengia oficialų Pasiūlymą dėl direktyvos 2001/37/EB pakeitimo. Pasiūlyme bus numatomi ir tabako gaminių ženklinimo, įskaitant įspėjamiesiems užrašams privalomo skirto ploto ir kitų reikalavimų, pakeitimai. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 8 straipsnio nuostatas tikslinga keisti tik priėmus minėtus direktyvos 2001/37/EB pakeitimus.           

5.  Pritarti  Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2009 m. birželio 22 d. išvadoje Nr. XIP-743 dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 8, 15, 19 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 271straipsniu įstatymo projekto, 2010 m. kovo 18 d. išvadoje Nr. XIP-1822 dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 2 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 161 straipsniu įstatymo projekto, 2010 m. rugpjūčio 31 d. išvadoje Nr. XIP-2356 dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir 2012 m. balandžio 16 d. išvadoje Nr. XIP-1376(2) dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projekto (išskyrus 1 punktą, 3 punkto 3 ir 5 pastabas), taip pat Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos 2009 m. birželio 25 d. išvadoje dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 8, 15, 19 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 271straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-743 ir 2010 m. rugsėjo 20 d. išvadoje dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2356 bei 2011 m. vasario 19 d. išvadoje dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-1376(2), kurioje pateikta nuoroda į Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos 2009 m. lapkričio 26 d. išvadą dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr. XIP-1376, išdėstytas pastabas (ta apimtimi, kuria siūloma, siekiant nepilnamečių apsaugos nuo žalingo tabako vartojimo poveikio jų organizmui, rūkymo problemą spręsti kompleksiškai, pavyzdžiui, padidinti valstybės paramą priemonėms, galinčioms padėti atsikratyti įpročio rūkyti ar pan.), pateiktoms pastaboms.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Sveikatos apsaugos ministras