Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

DĖL LEIDIMO PREKIAUTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ IR AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ

ĮVEŽIMO IŠ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR NE EUROPOS

EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBIŲ VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMO,

GALIOJIMOSUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO,

GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 5 straipsnio 2 dalimi ir 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1.   Patvirtinti pridedamas:

1.1. Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisykles;

1.2. Augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinių leidimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisykles.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Žemės ūkio ministras

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m.             d. nutarimu Nr.

LEIDIMO PREKIAUTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais (toliau – Leidimas) išdavimo, patikslinimo, įspėjimo apie galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo sąlygas ir tvarką, Leidimų registravimo ir informacijos apie Leidimus skelbimo tvarką.

2. Leidimas suteikia teisę fiziniam asmeniui ir Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys) prekiauti augalų apsaugos produktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. Nr. 153-6901).

4. Leidimus išduoda, patikslina, įspėja apie jų galiojimo sustabdymą, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą, prižiūri, kaip laikomasi Leidime nurodytos veiklos reikalavimų, Leidimus registruoja ir atlieka kitas įstatymuose, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytas su Leidimais susijusias funkcijas, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba).

5. Leidimas išduodamas neterminuotam laikui.

 

II. LEIDIMO FORMA IR DUOMENYS

 

6. Leidimo formą tvirtina Tarnyba.

7. Leidime turi būti nurodyta:

7.1. Leidimą išdavusi institucija;

7.2. Leidimo pavadinimas, išdavimo data ir numeris;

7.3. Leidimo patikslinimo data;

7.4. Leidimo turėtojo duomenys: jei Leidimo turėtojas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, jei Leidimo turėtojas fizinis asmuo, –  fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;

7.5. prekybos augalų apsaugos produktais vietos adresas;

7.6. Leidimą išdavusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, parašas, Leidimą išdavusios institucijos antspaudas.

 

III. LEIDIMUI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

8. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti Leidimą, Tarnybai pateikia:

8.1. Tarnybos patvirtintos formos prašymą išduoti Leidimą (toliau – prašymas), kuriame nurodoma ši informacija:

8.1.1 fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas;

8.1.2. fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas;

8.1.3. fizinio asmens arba juridinio asmens augalų apsaugos produktų saugojimo vietos (-ų) adresas;

8.1.4. fizinio asmens arba juridinio asmens augalų apsaugos produktų prekybos vietos adresas;

8.1.5. fizinio asmens arba juridinio asmens telefono numeris;

8.1.6. fizinio asmens arba juridinio asmens elektroninio pašto adresas (jeigu yra).

9. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

9.1. jei prašymą pateikia fizinis asmuo, – augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominėje erdvėje išduoto pažymėjimo teisės aktais nustatyta tvarka patvirtinta kopija;

9.2. jei prašymą pateikia juridinis asmuo, – juridinio asmens darbuotojo, tiesiogiai vykdančio veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų tiekimu rinkai, dirbančio pagal darbo sutartį, ar asmens, su kuriuo yra sudaryta civilinė sutartis, augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo teisės aktais nustatyta tvarka patvirtinta kopija;

9.3. jei prašymą pateikia fizinis asmuo, asmens tapatybės kortelę arba pasą ar jos arba jo teisės aktais nustatyta tvarka patvirtinta kopija.

10. Prašymą ir Taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus fiziniai ir juridiniai asmenys pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Tarnybą.

11. Tarnyba, gavusi prašymą ir Taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus, privalo atlikti patikrinimą dėl fizinių ir juridinių asmenų  augalų apsaugos produktų saugojimo ir prekybos vietos (-ų) atitikties Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių, kurias tvirtina žemės ūkio ministras, suderinęs su aplinkos ministru ir sveikatos apsaugos ministru, reikalavimams.

12. Informacijos, nurodytos Taisyklių 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5, 8.1.6 punktuose ir dokumentų, nurodytų Taisyklių 9 punkte, nereikalaujama pateikti fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie kreipiasi į Tarnybą dėl Leidimo išdavimo naujai augalų apsaugos produktų prekybos vietai, jei duomenys nesikeičia. Jei keičiasi prekybos leidimo turėtojo augalų apsaugos produktų saugojimo vietos adresas, Tarnyba privalo patikrinti augalų apsaugos produktų saugojimo vietos atitiktį Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse nustatytiems reikalavimams.

 

IV. LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

13. Tarnyba per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia Leidimui išduoti, gavimo privalo raštu arba elektroninėmis priemonėmis pranešti fiziniam ar juridiniam asmeniui, kad prašymas ir dokumentai, kurių reikia Leidimui išduoti, yra gauti, ir nurodyti terminą, per kurį jie bus išnagrinėti, ir nuostatą, kad fiziniam ir juridiniam asmeniui negavus atsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad Leidimas išduotas. Fizinis ir juridinis asmuo taip pat informuojamas apie galimas jų teisių gynimo priemones, kuriomis fizinis ir juridinis asmuo galėtų pasinaudoti, jeigu tarp jo ir Tarnybos kiltų ginčų. Patvirtinimas fiziniam ir juridiniam asmeniui išsiunčiamas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą. Tarnyba privalo fiziniam ir juridiniam asmeniui teikti informaciją, susijusią su Leidimais, įskaitant informaciją apie priimtus sprendimus tokiomis pat priemonėmis, kurias fizinis ir juridinis asmuo nurodė pateikdamas prašymą, išskyrus atvejus, jei fizinis ir juridinis asmuo prašyme nurodė, kad pageidauja gauti atitinkamą informaciją kitu būdu.

14. Jeigu fizinis ir juridinis asmuo Tarnybai pateikia ne visą prašyme nurodytą informaciją ir (ar) ne visus reikiamus Taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus arba fizinio ir juridinio asmens pateikiami ne iki galo arba neteisingai užpildyti duomenys, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija ar pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, ar augalų apsaugos produktų saugojimo ir (ar) prekybos vietos neatitinka Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių reikalavimų, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo raštu praneša fiziniam ir juridiniam asmeniui apie nustatytus trūkumus ir nurodo ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Taisyklių 15 punkte nurodyto sprendimo priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų, pataisytų ar trūkstamų dokumentų gavimo dienos. Fiziniam ir juridiniam asmeniui apie priimtą sprendimą pranešama per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą.

15. Tarnyba ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir Taisyklių 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo priima sprendimą išduoti ar atsisakyti išduoti Leidimą ir apie priimtą sprendimą praneša fiziniam ir juridiniam asmeniui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą. Priėmus sprendimą atsisakyti išduoti Leidimą, fizinis ir juridinis asmuo informuojamas apie atsisakymo jį išduoti motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką. Leidimas atiduodamas fiziniam ir juridiniam asmeniui tiesiogiai arba išsiunčiamas registruotu laišku, jeigu fizinis ir juridinis asmuo prašyme nurodo, kad pageidauja Leidimą gauti paštu arba Tarnybos nustatyta elektronine forma.

 

V. LEIDIMO PATIKSLINIMAS

 

16. Leidimas turi būti patikslintas, kai pasikeičia Leidimo turėtojo rekvizitai, nurodyti Taisyklių 7.4 punkte. Tokiu atveju Leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo Tarnybai turi pateikti prašymą patikslinti Leidimą ir dokumentus, kuriuose patvirtinamas duomenų pasikeitimas.

17. Tarnyba privalo patikslinti Leidimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kuriuose patvirtinamas duomenų pasikeitimas, gavimo dienos. Jei pateikti ne visi reikiami dokumentai, ne iki galo arba neteisingai užpildyti duomenys, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija ar pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas Leidimui patikslinti bus skaičiuojamas nuo visų patikslintų dokumentų gavimo dienos.

18. Tarnyba, priėmusi sprendimą dėl Leidimo patikslinimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą praneša fiziniam ir juridiniam asmeniui, dėl kurio priimtas sprendimas. Patikslintas Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo patikslinti Leidimą ir dokumentų, kuriais patvirtinami pasikeitę duomenys, kopijų gavimą. Patikslintas leidimas atiduodamas fiziniam ir juridiniam asmeniui tiesiogiai, išsiunčiamas registruotu laišku, jeigu fizinis ir juridinis asmuo prašyme nurodo, kad pageidauja Leidimą gauti paštu arba Tarnybos nustatyta elektronine forma.

19. Patikslinant Leidimą, Leidimo numeris ir jo išdavimo data išlieka tokie patys, tačiau Leidime nurodoma jo patikslinimo data. Apie Leidimo patikslinimą įrašoma Leidimų registravimo žurnale.

20. Apie atsisakymą patikslinti Leidimą jo turėtojui per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pranešama raštu ir nurodomos atsisakymo patikslinti Leidimą priežastys ir sprendimo apskundimo tvarka.

VI. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

 

21. Leidimas neišduodamas, jeigu:

21.1. fizinis ir juridinis asmuo prašyme pateikia ne visą, netikslią, klaidingą informaciją ir per Taisyklių 14 punkte nustatytą terminą trūkumų nepašalina;

21.2. fizinis ir juridinis asmuo pateikia ne visus Taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus ir ar šie dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų ar yra netinkamai įforminti ir per Taisyklių 14 punkte nustatytą terminą trūkumų nepašalina;

21.3. augalų apsaugos produktų saugojimo ir (ar) prekybos vieta (-os) neatitinka Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai reikalavimų.

22. Apie atsisakymą išduoti Leidimą, Tarnyba per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša fiziniam ir juridiniam asmeniui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą, ir nurodo šio atsisakymo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

 

VII. LEIDIMŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE LEIDIMUS SKELBIMAS

 

23. Tarnyba, priėmusi sprendimą išduoti Leidimą, jį patikslinti, įspėti apie jo galiojimo sustabdymą, sustabdyti jo galiojimą, panaikinti jo galiojimo sustabdymą, panaikinti galiojimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo registruoja Leidimų registravimo žurnale.

24. Leidimų registravimo žurnale įrašoma:

24.1. įrašo eilės numeris;

24.2. įrašo data;

24.3. Leidimo išdavimo data;

24.4. Leidimo registracijos numeris;

24.5. Leidimo turėtojo rekvizitai (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas) ir augalų apsaugos produktų saugojimo ir prekybos vietos (-ų) adresas (-ai);

24.6. jeigu Leidimas patikslinamas, – anksčiau galiojusio Leidimo įrašo eilės numeris;

24.7. Tarnybos sprendimo išduoti Leidimą numeris ir data;

24.8. Leidimo galiojimo sustabdymo data;

24.9. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

24.10. Leidimo galiojimo panaikinimo data;

24.11. prašymų išduoti, patikslinti Leidimą ar panaikinti Leidimo galiojimą datos;

24.12. Leidimo grąžinimo data;

24.13. asmens, atsakingo už Leidimų registravimo žurnalo pildymą, vardas ir pavardė.

25. Tarnyba, priėmusi sprendimą išduoti ar pakeisti Leidimą, įspėti apie jo galiojimo sustabdymą, sustabdyti jo galiojimą, panaikinti jo galiojimo sustabdymą, panaikinti galiojimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai praneša Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka.

26. Fizinių ir juridinių asmenų, kuriems išduoti Leidimai, Leidimų galiojimas sustabdytas, galiojimo sustabdymas panaikintas, galiojimas panaikintas, sąrašas skelbiamas viešai Tarnybos interneto svetainėje.

 

VIII. ĮSPĖJIMAS APIE LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

27. Tarnyba, nustačiusi, kad Leidimo turėtojas nesilaiko Įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų, raštu įspėja Leidimo turėtoją apie Leidimo galiojimo sustabdymą. Tarnyba, priimdama sprendimą įspėti Leidimo turėtoją apie Leidimo galiojimo sustabdymą, nurodo nustatytus pažeidimus ir nustato protingumo kriterijus atitinkantį terminą, bet ne ilgesnį kaip trys mėnesiai nustatytiems pažeidimams pašalinti ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša apie tai Leidimo turėtojui ir nurodo sprendimo priėmimo priežastis ir terminą pažeidimams pašalinti. Leidimo turėtojui apie priimtą sprendimą pranešama per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą.

28. Leidimo turėtojas per Tarnybos nustatytą terminą pašalinęs nustatytus pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas apie Leidimo galiojimo sustabdymą, per 5 darbo dienas po pažeidimo pašalinimo, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nustatyto termino pabaigos, turi per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Tarnybą pateikti Tarnybai informaciją apie nustatyto pažeidimo pašalinimą. Jeigu informacija nepateikiama, laikoma, kad Leidimo turėtojas pažeidimų nepašalino.

29. Jei per Tarnybos nustatytą terminą pažeidimai nepašalinti, Tarnyba sustabdo Leidimo galiojimą, nurodo sprendimo priėmimo priežastis ir priimto sprendimo apskundimo tvarką. Tarnyba sprendimą Leidimo turėtojui turi pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą.

30. Leidimo turėtojas per Tarnybos nustatytą terminą pašalinęs nustatytus pažeidimus, dėl kurių Leidimo galiojimas sustabdytas, per 5 darbo dienas po pažeidimo pašalinimo, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nustatyto termino pabaigos, turi per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Tarnybą pateikti Tarnybai informaciją apie nustatyto pažeidimo pašalinimą. Jeigu informacija nepateikiama, laikoma, kad Leidimo turėtojas pažeidimų nepašalino.

31. Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, jei Leidimo turėtojas pašalino pažeidimus, dėl kurių Leidimo galiojimas buvo sustabdytas. Tarnyba, gavusi dokumentus, kuriais įrodoma, kad pažeidimai, dėl kurių Leidimo galiojimas buvo sustabdytas, pašalinti, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas priima sprendimą dėl leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ar motyvuotai atsisako panaikinti Leidimo galiojimo sustabdymą ir nurodo sprendimo apskundimo tvarką. Per šį laikotarpį Tarnyba turi teisę patikrinti vietoje, ar nustatyti pažeidimai pašalinti. Apie šį sprendimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas Leidimo turėtojas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą.

32. Tarnyba, nustačiusi, kad yra Įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje nustatyti Leidimo galiojimo panaikinamo atvejai, per 3 darbo dienas priima sprendimą panaikinti Leidimo galiojimą ir nurodo sprendimo priėmimo priežastis ir priimto sprendimo apskundimo tvarką. Apie šį sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas Leidimo turėtojas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą. Tarnybai priėmus sprendimą panaikinti Leidimo galiojimą, Leidimo turėtojas privalo nutraukti Leidime nurodytą veiklą ir per 5 darbo dienas po sprendimo gavimo grąžinti Tarnybai Leidimo originalą.

33. Jei pažeidimas yra mažareikšmis, kuriuo nepadaryta esminė žala Įstatymo ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių augalų apsaugos produktų apyvartą, saugomiems interesams ir kuriuo nepadaryta esminė žala aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai, ir Leidimo turėtojas nutraukė veiksmus, kuriais pažeidžiama teisė, ir pašalino veiksmų padarinius bei atlygino žalą, o Įstatymo reikalavimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais būdais, Tarnyba, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali Leidimo turėtojo neįspėti apie Leidimo galiojimo sustabdymą, nestabdyti ir (ar) nenaikinti Leidimo galiojimo.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Leidimo turėtojo veiklos priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-29755) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m.                 d. nutarimu Nr.

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO IŠ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR NE EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBIŲ VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinių leidimų (toliau – Vienkartinis leidimas) išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Vienkartinių leidimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo sąlygas ir tvarką, Vienkartinių leidimų registravimo ir informacijos apie Vienkartinius leidimus skelbimo tvarką.

2. Vienkartinis leidimas suteikia teisę fiziniam asmeniui ir Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys) į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežti registruotus Lietuvos Respublikoje augalų apsaugos produktus, kurių kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN) – ex 3808, išskyrus augalų apsaugos produktus, skirtus moksliniams tyrimams.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901).

4. Vienkartinius leidimus išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą, prižiūri, kaip laikomasi Vienkartiniame leidime nurodytos veiklos reikalavimų, Vienkartinius leidimus registruoja ir atlieka kitas įstatymuose, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytas, su Vienkartiniais leidimais susijusias funkcijas, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba).

 

II. VIENKARTINIO LEIDIMO FORMA IR DUOMENYS

 

5. Vienkartinio leidimo formą tvirtina Tarnyba.

6. Vienkartiniame leidime turi būti nurodyta:

6.1. Vienkartinį leidimą išdavusi institucija;

6.2. Vienkartinio leidimo pavadinimas, išdavimo data ir numeris;

6.3. Vienkartinio leidimo turėtojo duomenys: jei Vienkartinio leidimo turėtojas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, jei Vienkartinio leidimo turėtojas fizinis asmuo, – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;

6.4. augalų apsaugos produktų saugojimo vietos (-ų) adresas;

6.5. Vienkartinį leidimą išdavusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, parašas, Vienkartinį leidimą išdavusios institucijos antspaudas.

 

III. VIENKARTINIAM LEIDIMUI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

7. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti Vienkartinį leidimą į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežti augalų apsaugos produktus, Tarnybai pateikia:

7.1. Tarnybos nustatytos formos prašymą išduoti Vienkartinį leidimą (toliau – prašymas), kuriame nurodoma:

7.1.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas;

7.1.2. fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas,

7.1.3. fizinio asmens arba juridinio asmens augalų apsaugos produktų saugojimo vietos (-ų) adresas;

7.1.4. fizinio asmens arba juridinio asmens telefono numeris;

7.1.5. fizinio asmens arba juridinio asmens elektroninio pašto adresas (jeigu yra);

7.1.6.  jei prašymą pateikia fizinis asmuo ar juridinis asmuo, siekiantis į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežti registruotus augalų apsaugos produktus, kurių kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN) – ex 3808, nurodoma informacija apie augalų apsaugos produktą: pavadinimas, kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, forma, kiekis, pakuotės talpa, augalų apsaugos produkto gamintojas ir valstybės, iš kurios eksportuojamas augalų apsaugos produktas, pavadinimas, augalų apsaugos produkto pagaminimo metai, galiojimo laikas;

7.1.7. jei prašymą pateikia fizinis asmuo ar juridinis asmuo, siekiantis į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežti augalų apsaugos produktus, skirtus moksliniams tyrimams, nurodoma informacija apie augalų apsaugos produktą: pavadinimas, forma, kiekis, pakuotės talpa, augalų apsaugos produkto gamintojas ir valstybės, iš kurios eksportuojamas augalų apsaugos produktas, pavadinimas, augalų apsaugos produkto pagaminimo metai, galiojimo laikas;

7.2.  jei prašymą pateikia fizinis asmuo, pateikiama asmens tapatybės kortelė arba pasas ar šių dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija.

8. Tarnyba, gavusi prašymą, privalo patikrinti ar prašymo 7.1.6 punkte  pateikta informacija apie augalų apsaugos produktą atitinka augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytą informaciją.

9. Prašymą išduoti Vienkartinį leidimą ir dokumentą, nurodytą Taisyklių 7.2 punkte, jei prašymą pateikia fizinis asmuo, fiziniai ir juridiniai asmenys pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis  per Kontaktinį Centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Tarnybą.

10. Tarnyba, gavusi prašymą ir dokumentą, nurodytą Taisyklių 7.2 punkte, jei prašymą pateikia fizinis asmuo, privalo patikrinti ar fiziniam ir juridiniam asmeniui, siekiančiam į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių  ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežti augalų apsaugos produktus, skirtus moksliniams tyrimams, yra išduotas Žemės ūkio ministerijos nustatytos formos sertifikatas, atlikti augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus.

11. Tarnyba, gavusi prašymą ir dokumentą, nurodytą Taisyklių 7.2 punkte, jei prašymą pateikia fizinis asmuo, privalo atlikti patikrinimą dėl fizinių asmenų ar juridinių asmenų  augalų apsaugos produktų saugojimo vietos (-ų) atitikties Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių, kurias tvirtina žemės ūkio ministras, suderinęs su aplinkos ministru ir sveikatos apsaugos ministru, reikalavimams.

12. Informacijos, nurodytos Taisyklių 7.1.1–7.1.5 punktuose ir dokumento, nurodyto Taisyklių 7.2 punkte, jei prašymą pateikia fizinis asmuo, nereikalaujama pateikti fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie pakartotinai kreipiasi į Tarnybą dėl Vienkartinio leidimo išdavimo, jei šiuose punktuose nurodyti duomenys nesikeičia. Jei keičiasi saugojimo vietos (-ų) adresas, Tarnyba privalo atlikti patikrinimą dėl fizinių ir juridinių asmenų  augalų apsaugos produktų saugojimo vietos (-ų) atitikties Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių, kurias tvirtina žemės ūkio ministras, suderinęs su aplinkos ministru ir sveikatos apsaugos ministru, reikalavimams.

 

IV. VIENKARTINIO LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

13. Tarnyba per 2 darbo dienas nuo prašymo Vienkartiniam leidimui išduoti ir dokumento, nurodyto Taisyklių 7.2 punkte, jei prašymą pateikia fizinis asmuo, gavimo, privalo per atstumą,  elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą pateikti fiziniam asmeniui ar juridiniam asmeniui patvirtinimą, kad prašymas ir dokumentas  yra gauti, ir nurodyti terminą, per kurį jie bus išnagrinėti, taip pat informaciją apie galimas fizinių ir juridinių asmenų teisių gynimo priemones, kuriomis fizinis ir juridinis asmuo galėtų pasinaudoti, jeigu tarp jo ir Tarnybos kiltų ginčų. Tarnyba privalo fiziniam ir juridiniam asmeniui teikti informaciją, susijusią su Vienkartiniais leidimais, įskaitant informaciją apie priimtus sprendimus tokiomis pat priemonėmis, kurias fizinis ir juridinis asmuo nurodė pateikdamas prašymą, išskyrus atvejus, jei fizinis ir juridinis asmuo prašyme nurodė, kad pageidauja gauti atitinkamą informaciją kitu būdu.

14. Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo Vienkartiniam leidimui išduoti ir dokumento, nurodyto Taisyklių 7.2 punkte, jei prašymą pateikia fizinis asmuo, gavimo, privalo jį išnagrinėti ir išduoti Vienkartinį leidimą arba pateikti fiziniam ir juridiniam asmeniui rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti Vienkartinį leidimą. Jeigu pateikiami ne visi reikiami, ne iki galo arba neteisingai užpildyti duomenys ir (ar) dokumentas, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, ar augalų apsaugos produktų saugojimo vieta neatitinka Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių, kurias tvirtina žemės ūkio ministras, suderinęs su aplinkos ministru ir sveikatos apsaugos ministru, reikalavimų, ar Tarnyba fiziniam ir juridiniam asmeniui nėra išdavusi sertifikato atlikti augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo praneša fiziniam ir juridiniam asmeniui apie būtinybę ištaisyti nustatytus trūkumus ir tai, kad 5 darbo dienų terminas Vienkartiniam leidimui išduoti bus skaičiuojamas nuo visos fizinio ir juridinio asmens pateiktos patikslintos, ar trūkstamos informacijos ir (ar) dokumento, nurodyto Taisyklių 7.2 punkte, jei prašymą pateikia fizinis asmuo, pateikimo. Tarnyba fiziniam ir juridiniam asmeniui apie priimtą sprendimą praneša per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą.

15. Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumento, nurodyto Taisyklių 7.2 punkte, jei prašymą pateikia fizinis asmuo, gavimo, priima sprendimą dėl Vienkartinio leidimo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti ir apie priimtą sprendimą praneša fiziniam ir juridiniam asmeniui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą. Priėmus sprendimą atsisakyti išduoti Vienkartinį leidimą, fizinis ar juridinis asmuo informuojamas apie atsisakymo jį išduoti motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką. Vienkartinis leidimas atiduodamas fiziniam ir juridiniam asmeniui tiesiogiai, išsiunčiamas registruotu laišku (jeigu fizinis ir juridinis asmuo prašyme nurodo, kad pageidauja Vienkartinį leidimą gauti paštu), arba Tarnybos nustatyta elektronine forma.

 

V. ATSISAKYMAS IŠDUOTI VIENKARTINĮ LEIDIMĄ

 

16. Vienkartinis leidimas neišduodamas, jeigu:

16.1. fizinis asmuo ar juridinis asmuo Tarnybai prašyme pateikia ne visą reikiamą, netikslią, ne iki galo arba neteisingai užpildytą, klaidingą informaciją ir per Taisyklių 14 punkte nustatytą terminą trūkumų nepašalina;

16.2. fizinio asmens ar juridinio asmens prašymo 7.1.6 punkte pateikta informacija apie augalų apsaugos produktą neatitinka augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytos informacijos;

16.3. augalų apsaugos produktų saugojimo vieta neatitinka Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių, kurias tvirtina žemės ūkio ministras, suderinęs su aplinkos ministru ir sveikatos apsaugos ministru, reikalavimų;

16.4. fizinis asmuo ar juridinis asmuo neturi Tarnybos išduoto sertifikato atlikti augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus.

17. Apie atsisakymą išduoti Vienkartinį leidimą, Tarnyba per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša fiziniam ar juridiniam asmeniui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą, ir nurodo šio atsisakymo priežastis ir apskundimo tvarką.

 

VI. VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE VIENKARTINIUS LEIDIMUS SKELBIMAS

 

18. Tarnyba, priėmusi sprendimą išduoti Vienkartinį leidimą, sustabdyti jo galiojimą, sustabdyti jo galiojimo panaikinimą, panaikinti galiojimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo registruoja Vienkartinių leidimų registravimo žurnale, kuris pildomas elektroniniu būdu.

19. Vienkartinių leidimų registravimo žurnale įrašoma:

19.1. įrašo eilės numeris;

19.2. įrašo data;

19.3. Vienkartinio leidimo išdavimo data;

19.4. Vienkartinio leidimo registravimo numeris;

19.5. Vienkartinio leidimo turėtojo rekvizitai (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas);

19.6. augalų apsaugos produktų saugojimo vietos adresas;

19.7. sprendimo išduoti Vienkartinį leidimą numeris ir data;

19.8. Vienkartinio leidimo galiojimo sustabdymo data;

19.9. Vienkartinio leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

19.10. Vienkartinio leidimo galiojimo panaikinimo data;

19.11. prašymo išduoti, panaikinti Vienkartinio leidimo galiojimą datos;

19.12. Vienkartinio leidimo grąžinimo Tarnybai data;

19.13. asmens, atsakingo už Vienkartinių leidimų registravimo žurnalo pildymą, vardas ir pavardė.

20. Fizinių ir juridinių asmenų, kuriems išduoti Vienkartiniai leidimai, Vienkartinių leidimų galiojimas sustabdytas, galiojimo sustabdymas panaikintas, galiojimas panaikintas, sąrašas skelbiamas viešai Tarnybos interneto svetainėje.

 

VII. VIENKARTINIO LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

21. Tarnyba, nustačiusi, kad Vienkartinio leidimo turėtojas pažeidė veiklos sąlygas, nurodytas Įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje, per 2 darbo dienas priima sprendimą sustabdyti Vienkartinio leidimo galiojimą, nurodo nustatytus pažeidimus ir nustato protingumo kriterijus atitinkantį terminą, bet ne ilgesnį kaip vienas mėnuo pažeidimams pašalinti. Tarnyba per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą praneša Vienkartinio leidimo turėtojui, nurodo veiklos sąlygų pažeidimus.

22. Vienkartinio leidimo turėtojas, pašalinęs pažeidimus, per 3 darbo dienas nuo pažeidimų pašalinimo, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nustatyto termino pabaigos privalo per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Tarnybą ir jai pateikti dokumentus, kuriais įrodoma, kad pašalinti pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas Vienkartinio leidimo galiojimas.

23. Tarnyba, gavusi pažeidimų pašalinimo įrodymo dokumentus, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl Vienkartinio leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ar motyvuotai atsisako panaikinti Vienkartinio leidimo galiojimo sustabdymą. Jei informacija nepateikiama, laikoma, kad Vienkartinio leidimo turėtojas pažeidimų nepašalino. Per šį laikotarpį Tarnyba turi teisę patikrinti vietoje, ar nustatyti pažeidimai pašalinti.

24. Tarnyba, nustačiusi, kad yra Įstatymo 7 straipsnio 7 dalyje nustatyti Vienkartinio leidimo galiojimo panaikinamo pagrindai, per 3 darbo dienas priima sprendimą panaikinti Vienkartinio leidimo galiojimą. Apie šį sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas Vienkartinio leidimo turėtojas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą. Vienkartinio leidimo turėtojas, gavęs pranešimą apie Vienkartinio leidimo galiojimo panaikinimą, privalo per 5 darbo dienas grąžinti Tarnybai Vienkartinio leidimo originalą.

25. Jei pažeidimas yra mažareikšmis, kuriuo nepadaryta esminė žala Įstatymo ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių augalų apsaugos produktų apyvartą, saugomiems interesams ir kuriuo nepadaryta esminė žala aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai, ir Vienkartinio leidimo turėtojas nutraukė veiksmus, kuriais pažeidžiama teisė, ir pašalino veiksmų padarinius bei atlygino žalą, o Įstatymo reikalavimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais būdais, Tarnyba, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali Vienkartinio leidimo turėtojo neįspėti apie Vienkartinio leidimo galiojimo sustabdymą, nestabdyti ir (ar) nenaikinti Vienkartinio leidimo galiojimo.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Vienkartinio leidimo turėtojo veiklos priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999,                Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________