Projektas

Nr. T10-711

 

 


KLAIPĖDOS RAJONO savivaldybės taryba

 

 

SPRENDIMAS

 

dėl Algerdo Oginto žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:263), esančio Baukštininkų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

 

2011 m. spalio     d. Nr. T11-  
G
argždai

 

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (1994-07-07 Nr. I-533, 2008-09-15 Nr. X-1722 redakcija) 16 str. 4 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (1995-12-12 Nr. I-1120, 2004-01-15 Nr. IX-1962 redakcija) 26 str. 4 d. ir atsižvelgdama į įgalioto asmens UAB „Almontus“ direktoriaus Visvaldo Petrylos prašymą, n u s p r e n d ž i a: 

1. Tvirtinti Algerdo Oginto žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:263), esančio Baukštininkų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepciją (planavimo tikslai – žemės sklypo paskirties pakeitimas į kitą, kurios naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas) (pridedama).

2. Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vaclovas Dačkauskas

 

 

TEIKIA N. GALVANAUSKAS

 

PARENGĖ: V.BOREIŠIENĖ

 

G. KASPERAVIČIUS      

 

SUDERINTA: R. BAGAČIOVAS

 

D. BELIOKAITĖ  

 

V. DAČKAUSKAS