Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO 23

STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2000 m.                       d.  Nr.

Vilnius

 

 

(Žin. 1995, Nr. 3-37; 1997, Nr. 97-2421)

 

 

1 straipsnis. 23 straipsnio 5 dalies papildymas

23 straipsnio 5 dalyje po žodžio “tvarka” įrašyti žodžius “Kultūros vertybių apsaugos departamento” ir šią dalį  išdėstyti taip:

 

"Nekilnojamųjų kultūros vertybių remonto, tyrimo, konservavimo, restauravimo ir atkūrimo darbus atlikti, taip pat rengti šių darbų sąlygas, programas ir projektus gali tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Kultūros vertybių apsaugos departamento atestuotos įmonės.”-

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

Teikia Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas

 

2000 04 10