Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ “BŪTINGĖS NAFTA”, “MAŽEIKIŲ NAFTA” IR “NAFTOTIEKIS” REORGANIZAVIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO

PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

1999 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr.90-2482)

 

1 straipsnis.  3 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis.  Investavimo tvarka ir būdai

1. Vyriausybės teikimu Seimo sprendimu pripažintam strateginiam investuotojui suteikiama teisė:

2)   didinant po reorganizavimo tęsiančios veiklą akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” įstatinį kapitalą įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, kurių bendra nominali vertė neviršija 33 procentų šios bendrovės įstatinio kapitalo;

3)   bet kuriuo metu per 5 metus po to, kai strateginis investuotojas įsigis šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas akcijas, didinant akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” įstatinį kapitalą įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, kurių bendra nominali vertė kartu su nurodytosiomis šio straipsnio 1 dalies 1 punkte neviršija 49,5 procentų akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” įstatinio kapitalo;

4)   kai strateginis investuotojas įsigis šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas akcijas, pirkti iš valstybės jai nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurių bendra nominali vertė neviršija 16,5 procentų tuo metu įregistruoto akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” įstatinio kapitalo, nustatant, kad strateginis investuotojas šias akcijas gali pirkti dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Strateginis investuotojas šia teise gali pasinaudoti per 7

metus nuo šio straipsnio 1 dalies  1 punkte nurodytų akcijų įsigijimo.

2. Strateginiam investuotojui įsigyjant akcijas pagal šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus, akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” įstatinis kapitalas didinamas netaikant Akcinių bendrovių įstatymo 43 straipsnio 4 dalies  bei Valstybės   ir  savivaldybių  turto  privatizavimo  įstatymo   18 straipsnio nuostatų. Parduodant strateginiam investuotojui šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinės bendrovės akcijas, netaikomos Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nuostatos bei Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies ir 10 straipsnio reikalavimai. Kitos valstybei nuosavybės teise priklausančios akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” akcijos bus privatizuojamos tik Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka.  Po privatizavimo valstybei nuosavybės teise turi priklausyti akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” akcijų paketas, suteikiantis daugiau kaip 25 procentus balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Seimo sprendimu nutarus privatizuoti didesnę akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” akcijų dalį, valstybės strateginių interesų užtikrinimą nustatys įstatymas. 

3. Po to, kai strateginis investuotojas įsigis akcijas pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, valstybinės institucijos akcinei bendrovei “Mažeikių nafta” negali kelti papildomų reikalavimų dėl po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” veiklos ar neveikimo iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė investicijų sutartyje su strateginiu investuotoju turi teisę prisiimti įsipareigojimus valstybės vardu atlyginti strateginiam investuotojui nuostolius, kurie gali kilti per 1 metus nuo šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų akcijų įsigijimo dėl kitų asmenų reikalavimų po reorganizavimo veiklą tęsiančiai akcinei bendrovei “Mažeikių nafta” dėl jos veiklos ar neveikimo iki strateginiam investuotojui įsigijus akcijas.

4. Pranešimas apie pirmąjį akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” akcininkų susirinkimą, vyksiantį po to, kai strateginis investuotojas įsigis šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas akcijas, viešai skelbiamas ne vėliau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos, o paskelbtas susirinkimo darbotvarkės projektas netikslinamas.  Šiuo atveju netaikomos Akcinių bendrovių įstatymo 21 straipsnio 6 dalies ir 22 straipsnio 1 bei 3 dalių nuostatos.”

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                               VALDAS ADAMKUS