Projektas     

 


Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 8, 9, 10, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo

 

ĮSTATYMAS

 

1999 m.          d. Nr.      
Vilnius

 

 

 

(Žin., 1998, Nr.61-1728)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies pakeitimas

8 straipsnio 2 dalies pirmajame sakinyje vietoj žodžių “nuo šio įstatymo” įrašyti žodžius “nuo šiame įstatyme numatytų teisės aktų” ir visą 2 dalį išdėstyti taip:

2. Jeigu per 3 mėnesius nuo šiame įstatyme numatytų teisės aktų įsigaliojimo dienos pilietis neapsisprendžia dėl išpirkimo būdo ir nepateikia dėl to rašytinio prašymo, Vyriausybės įgaliota institucija priima sprendimą atkurti nuosavybės teisę į piliečio turėtą turtą išperkant jį ir nurodo jo vertę, bet nenurodo išpirkimo būdo. Apie šį sprendimą institucija raštu praneša piliečiui. Piliečiui apsisprendus ir per vieną mėnesį pateikus rašytinį prašymą, institucija priima papildomą sprendimą dėl išpirkimo būdo. Jeigu pilietis neapsisprendžia ir per vieną mėnesį nepateikia rašytinio pareiškimo dėl išpirkimo būdo, institucija savo nuožiūra priima sprendimą dėl išpirkimo būdo, pateikia jį tvirtinti apskrities viršininkui ir apie šį sprendimą raštu informuoja pilietį. Pilietis, nesutinkantis su institucijos sprendimu, gali per vieną mėnesį motyvuotu prašymu kreiptis į apskrities viršininką panaikinti institucijos sprendimą. Apskrities viršininko sprendimas yra galutinis ir gali būti skundžiamas tik teismui.”

 

2 straipsnis. 9 straipsnio papildymas ir pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Valstybės garantijos sugrąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių ar butų nuomininkams ir savininkams, šių garantijų įgyvendinimo tvarka ir sąlygos

1. Institucija, priimanti sprendimą grąžinti piliečiui natūra gyvenamąjį namą, jo dalį, butą, privalo išduoti nuomininkams, gyvenantiems piliečiui grąžinamame name, jo dalyje, bute, valstybės garantinį dokumentą (toliau - garantiją), kuriuo įsipareigojama, kad jiems per šiame dokumente nurodytą laiką:

1) bus neatlygintinai perduotos nuosavybėn kitos gyvenamosios patalpos, ar

2) bus suteiktos kitos didesnės vertės gyvenamosios patalpos, kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, bus neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį jie privalės išsipirkti įstatymo nustatyta tvarka, ar

3) bus neatlygintinai perduotos nuosavybėn kitos mažesnės vertės gyvenamosios patalpos, o nuomotų ir perduotų nuosavybėn gyvenamųjų patalpų vertės skirtumas kompensuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais, ar

4) bus neatlygintinai perduotas nuosavybėn žemės sklypas gyvenamajam namui statyti ir lengvatinėmis sąlygomis bus suteiktas kreditas šiai statybai, ar

5) bus lengvatinėmis sąlygomis suteiktas kreditas statyti ar įsigyti gyvenamąjį būstą, ar

6) bus kompensuojamos kitų gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidos.

2. Piliečiui natūra grąžinamo namo, jo dalies ar buto nuomininkai turi teisę tik į vieną iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų garantijų.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija kartu privalo išduoti valstybės garantinį dokumentą ir sugrąžinto namo, jo dalies ar buto savininkui.

4. Valstybės garantija nuomininkui - tai nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriuo valstybė (garantas) įsipareigoja grąžinamo namo, jo dalies, buto nuomininkui (garantijos turėtojui) įvykdyti garantiją, nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, o nuomininkas (garantijos turėtojas) įsipareigoja, kai bus įvykdyta garantija, patuštinti turėtas gyvenamąsias patalpas per šio straipsnio 7 dalyje nustatytą laiką. Valstybės garantijoje nuomininkui turi būti nurodyta: garantijos išdavimo vieta, data, numeris, ją išdavusi institucija, jos priimto sprendimo sugrąžinti natūra gyvenamąjį namą, jo dalį ar butą data ir numeris, garantas, garantijos turėtojas ir jo asmens kodas, viena iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų garantijų ir jos įvykdymo data, garantijos turėtojo įsipareigojimas, kai bus įvykdyta garantija, patuštinti turimas gyvenamąsias patalpas ir išvardyti visi garantijos turėtojo šeimos nariai bei kiti gyventojai, ją pasirašiusio asmens pavardė, vardas, pareigos, institucijos antspaudas ir garantijos turėtojo parašas. Šios garantijos turėtojui mirus, kol ji neįvykdyta, garantija lieka galioti nuomininko šeimos nariams ir kitiems gyventojams, išskyrus subnuomininkus.

5. Valstybės garantija savininkui - tai nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriuo valstybė (garantas) įsipareigoja per jame nurodytą laiką perduoti savininkui (garantijos turėtojui) nuomininkų patuštintas gyvenamąsias ir kitas savininkui sugrąžintame name, jo dalyje, bute esančias patalpas. Valstybės garantijoje savininkui turi būti nurodyta: garantijos išdavimo vieta, data, numeris, ją išdavusi institucija, jos priimto sprendimo sugrąžinti natūra gyvenamąjį namą, jo dalį ar butą data ir numeris, garantas, garantijos turėtojas ir jo asmens kodas, garantijos įvykdymo data, ją pasirašiusio asmens pavardė, vardas, pareigos, institucijos antspaudas bei garantijos turėtojo parašas. Šios garantijos turėtojui mirus, kol ji neįvykdyta, garantija lieka galioti jo įpėdiniams.

6. Šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų valstybės garantijų vykdymo eiliškumą ir apskaitos tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į tai, kad šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytos garantijos turi būti įvykdytos ne ilgiau kaip iki 2006 m. sausio 1 d., o nurodytos 4 ir 5 punktuose - per 1 metus nuo jų išdavimo, kad pirmąja eile vykdomos garantijos, kurių turėtojai pagal įstatymą “Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis” yra priskiriami prie socialiai remtinų asmenų, o antrąja eile - kitų turėtojų garantijos.

7. Valstybės garantijos galiojimo laikas pasibaigia jos įvykdymu. Nuomininkas, kuriam buvo suteiktos kitos tinkamai įrengtos gyvenamosios patalpos ar neatlygintinai nuosavybėn perduotas gyvenamasis plotas, privalo patuštinti turėtas gyvenamąsias patalpas per 1 mėnesį; jeigu jam buvo neatlygintinai nuosavybėn perduotas žemės sklypas gyvenamajam namui statyti ir lengvatinėmis sąlygomis suteiktas kreditas šiai statybai - per 2 metus; jeigu lengvatinėmis sąlygomis buvo suteiktas kreditas gyvenamajam būstui statyti - per 2 metus, o gyvenamajam būstui įsigyti - per 2 mėnesius nuo valstybės garantijų įvykdymo dienos. Nuomininkai, neįvykdę šių sąlygų, iškeldinami iš turėtų gyvenamųjų patalpų. Kai sugrąžinto gyvenamojo namo, jo dalies ar buto nuomininkai patuština turėtas gyvenamąsias ir kitas patalpas ar nuomininkai iškeldinami iš jų, patalpas per 1 mėnesį šio straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija privalo Vyriausybės nustatyta tvarka perduoti šio gyvenamojo namo, jo dalies ar buto savininkui.

8. Valstybės garantijos nuomininkams vykdomos pagal Vyriausybės parengtą programą, kuri sudaroma atsižvelgiant į miestų, rajonų savivaldybių pateiktus duomenis. Remdamasi šiais duomenimis, Vyriausybė kasmet valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte numato, kiek turi būti skirta lėšų nurodytai programai įvykdyti.

9. Nuomininkui neatlygintinai skiriamo žemės sklypo gyvenamajam namui statyti vertė, kitoms gyvenamosioms patalpoms įsigyti kompensuojamos išlaidos, taip pat neatlygintinai suteikiamų kitų gyvenamųjų patalpų vertė turi atitikti šių nuomininkų nuomojamų patalpų vertę. Nuomojamų gyvenamųjų patalpų vertė nustatoma tokia pat tvarka, kaip ir grąžinamų savininkams gyvenamųjų namų, jų dalių, butų vertė.

10. Nuomininkams lengvatinėmis sąlygomis suteikiamų kreditų gyvenamajam namui statyti arba gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti dydžius, suteikimo bei grąžinimo tvarką nustato Vyriausybė.”

 

3 straipsnis. 10 straipsnio 2 dalies pakeitimas

10 straipsnio 2 dalyje po žodžių “arba valstiečių ūkiui” įrašyti žodžius “tarnybinėms daloms”, vietoj žodžių “gali būti padidinamas iki 30 procentų”, įrašyti žodžius “padidinamas 15 procentų” ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos piliečiams 1918-1920 m. nepriklausomybės kovų kariams savanoriams, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, politiniams kaliniams, tremtiniams ar Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanotiems asmenims, jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), kuriems atkurtos nuosavybės teisės į žemę, priskirtą valstybės išperkamai žemei ir naudojamą asmeniniam arba valstiečių ūkiui, tarnybinėms daloms, apskrities viršininko sprendimu pagal rajono (miesto) žemėtvarkos skyriaus išvadą atlyginimo dydis pinigais padidinamas 15 procentų.”

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“Vyriausybė iki 1999 m. liepos 1 d. priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus lydimuosius aktus.”

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS