Projektas  


LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

baudžiamojo kodekso 2121  straipsnio pakeitimo

 

ĮSTATYMAS

 

1999 m.         d. Nr.
Vilnius

 

 

 

(Žin., 1961, Nr.18-147; 1997, Nr.69-1733)

 

1 straipsnis. 2121  straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2121 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2121 straipsnis. Teismo įpareigojimų nevykdymas

Teismo įpareigojimo ar įpareigojimų, skirtų pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą, nevykdymas-

baudžiamas laisvės atėmimu iki dvejų metų ir bauda.”

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS