LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 4, 6, 22, 28, 29, 30, 36, 38, 42, 45 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

1999  m.                    d. Nr. 

 

Vilnius

 

 

(Žin., 1991 Nr.17-447; 1994, Nr. 39-702; Nr.96-1874; 1995, Nr.89-1987; 1996, Nr.53-1250, Nr. 98-2232; 1997, Nr.67-1651)

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 3 dalies pakeitimas

4 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių "nėštumo ir gimdymo" įrašyti žodžius "motinystės" ir šią dalį išdėstyti taip:

"Šio straipsnio antrosios dalies 2 ir 3 punktuose išvardyti asmenys ligos, motinystės pašalpoms gali draustis savanoriškai Vyriausybės nustatyta tvarka."

 

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas

6 straipsnio 2 dalyje skliausteliuose prieš skaičių ir žodį “1 punktas” įrašyti žodžius “pirmosios dalies ", po žodžių “Socialinės apsaugos" įrašyti žodžius "ir darbo", išbraukti žodžius “(24 straipsnio trečioji dalis)”  ir šią dalį išdėstyti taip:

"Ligos pašalpa kaip nedarbingumo dėl ligos atveju (pirmosios dalies 1 punktas) taip pat skiriama, iškilus būtinybei gydytis tuberkuliozės arba kitoje sanatorijoje, į kurią siunčiama baigti gydymą po sunkaus susirgimo, įrašyto į Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų tvirtinamą sąrašą.”

 

3 straipsnis. 22 straipsnio 1, 2 dalių pakeitimas ir papildymas

1. 22 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių "nėštumo ir gimdymo" įrašyti žodį "motinystės" ir šią dalį išdėstyti taip:

"Ligos,  motinystės pašalpos, negautos iki gavėjo mirties dienos, išmokamos kartu su juo gyvenusiems šeimos nariams, taip pat nedarbingiems asmenims, kurie buvo mirusiojo išlaikomi.”

2. 22 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių "pašalpa vaiko iki trejų metų priežiūrai" įrašyti žodžius "motinystės (tėvystės) pašalpa", po žodžio "tėvui" įrašyti žodį "(motinai)" ir šią dalį išdėstyti taip : 

 

 

 

“Motinystės (tėvystės) pašalpa, negauta dėl gavėjo mirties, išmokama likusiam tėvui (motinai) arba asmeniui, faktiškai auginančiam vaiką."

 

 

4 straipsnis. 28 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. 28 straipsnio pavadinime po žodžio "biudžetas" įrašyti žodžius "ir turtas" ir straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

"28 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas ir turtas”

2. Papildyti straipsnį nauja 2 dalimi:

“Valstybinio socialinio draudimo fondo turtą sudaro ilgalaikis materialusis ir nematerialusis, finansinis turtas (iš jo - lėšų likučiai valstybinio socialinio draudimo fondo sąskaitose ir kasoje, indėliai, akcijos ir vertybiniai popieriai), taip pat išankstiniai apmokėjimai bei gautinų ar išieškotinų skolų sumos.”

3. 28 straipsnio buvusias  2, 3, 4, 5 dalis laikyti atitinkamai 3, 4, 5, 6 dalimis.

 

 

5 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

29 straipsnyje vietoj žodžių "Aukščiausiosios Tarybos" įrašyti žodžius "Lietuvos Respublikos Seimo" ir visą straipsnį išdėstyti taip:

"29 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetų santykiai

Asignavimai iš Valstybės biudžeto skiriami, kai dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimtų įstatymų arba kitokių nenumatytų priežasčių padidėja socialinio draudimo išlaidos arba sumažėja pajamos, o įmokų socialiniam draudimui tarifai nekeičiami."

 

6 straipsnis. 30 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas

30 straipsnio 1 dalies 2 punkte, vietoj žodžių "Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos veiklos pajamos" įrašyti žodžius "baudos ir delspinigiai", papildyti  dalį 5 ir 6 punktais ir visą ją  išdėstyti taip:

"Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas sudaro:

1) juridinių bei fizinių asmenų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos;

2) baudos ir delspinigiai;

3) asignavimai iš Valstybės biudžeto, skiriami pagal šio įstatymo 29 straipsnį;

4) valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos;

5) atgautos į ankstesnių metų išlaidas iškeltos abejotinai atgautinos sumos;

6) veiklos pajamos:

palūkanos, dividendai už Valstybinio socialinio draudimo fondo indėlius, depozitus, akcijas ir vertybinius popierius;

pajamos iš parduoto turto;

pajamos už teikiamas paslaugas;

kitos veiklos pajamos."

 

7 straipsnis. 36 straipsnio papildymas

36 straipsnio 2 dalyje po žodžių “4 straipsnio” įrašyti žodžius “antrosios dalies”, straipsnį papildyti naujomis 3 ir 4 dalimis, buvusią 3 dalį laikyti 5 dalimi ir joje po žodžio "mokėjimo" įrašyti žodžius ", jų mokėjimo atidėjimo" ir visą straipsnį išdėstyti taip :

"36 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka

Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojas (draudėjas) pats jas apskaičiuoja ir sumoka į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.

Draudėjai - įmonės, įstaigos ir organizacijos, kuriose dirba 4 straipsnio antrosios  dalies 1 punkte išvardinti apdraustieji asmenys, apskaičiuoja, išskaito ir įmoka į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą iš minėtų apdraustųjų asmenų pajamų mokamas socialinio draudimo įmokas.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimu turi teisę perimti akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, siekiančios išvengti bankroto bylos iškėlimo už nesumokėtas įmokas, turto dalį, proporcingą bendrovės įsiskolinimui valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui,  ar įsigyti jos akcijų. Bendrovės turto perėmimo, akcijų įsigijimo, jų įvertinimo, apskaitos bei realizavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba gali atidėti privalomųjų įmokų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą sumokėjimą iki 1 metų.

Įmokų mokėjimo, jų mokėjimo atidėjimo tvarka ir terminai nustatomi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse."

 

8 straipsnis. 38 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir papildymas

38 straipsnio 3 dalyje po žodžio "taryba" įrašyti žodžius "Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka", po žodžių "išieškojimo laiką" įrašyti žodžius "arba atleisti juos nuo priskaičiuotų delspinigių mokėjimo", vietoj žodžio "fondą" įrašyti žodžius "fondo biudžetą" ir šią dalį išdėstyti taip :

"Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka draudėjams gali atidėti delspinigių, apskaičiuotų už pavėluotai pervestas įmokas, išieškojimo laiką arba atleisti juos nuo priskaičiuotų delspinigių mokėjimo, jei šie dėl nuo jų pačių veiklos nepriklausančių priežasčių negalėjo laiku sumokėti įmokų į valstybinio socialinio draudimo  fondo biudžetą. Ši lengvata netaikoma draudėjui, kuris padarė bent vieną šiame straipsnyje nurodytą piktybinį įstatymų pažeidimą."

 

 

9 straipsnis. Įstatymo papildymas 381 straipsniu

Papildyti įstatymą 381 straipsniu:

"381 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įstaigų delspinigiai

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos moka delspinigius už draudėjams pavėluotai pervestas lėšas valstybinio socialinio draudimo fondo išmokoms (ligos bei motinystės pašalpoms). Delspinigių dydis nustatomas pagal Finansų ministro nustatytą normą, taikomą už pavėluotą mokesčių mokėjimą. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kurią draudėjas, nustatytu laiku iš fondo negavęs lėšų, išmokėjo šią išmoką jos gavėjui iš savo lėšų, ir skaičiuojami, iki bus pervestos lėšos už šią išmoką. "

 

10 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Iš 42 straipsnio 1 dalies 3 punkto  išbraukti žodį "laiku" ir šį punktą išdėstyti taip:

3) užtikrina šiame įstatyme numatytą apdraustųjų aprūpinimą;”.

2. Papildyti 42 straipsnį nauja 2 dalimi:

“Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka patikėjimo teise naudoja, valdo valstybinio socialinio draudimo fondo turtą bei juo disponuoja.”

3. 42 straipsnio buvusias 2, 3, 4, 5 dalis laikyti atitinkamai 3, 4, 5, 6 dalimis.

 

 

11 straipsnis. 45 straipsnio 2 dalies 7 punkto pakeitimas

45 straipsnio 2 dalies 7 punkte po žodžio "paaiškinimus" įrašyti žodį "dėl", vietoj žodžio "klausimais" įrašyti žodžius "mokėjimo bei paaiškinimus iš draudėjo teritorijoje esančių asmenų dėl darbo santykių, tarp jų ir draudėjo buvimo, kai yra pagrindo manyti, kad jie faktiškai ten dirba" ir šį punktą išdėstyti taip :

"7) gauti iš draudėjo paaiškinimus dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų ir išmokų  mokėjimo bei paaiškinimus iš draudėjo teritorijoje esančių asmenų dėl darbo santykių, tarp jų ir draudėjo buvimo, kai yra pagrindo manyti, kad jie faktiškai ten dirba;".

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                        VALDAS ADAMKUS

 

Projektą teikia: Seimo Socialinių reikalų ir darbo

Komiteto pirmininkė B. Visokavičienė