LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO TRISDEŠIMT ANTROJO SKIRSNIO PAVADINIMO, 300, 301 IR 303 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

Į S T A T Y M A S

1999 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1964, Nr. 19- 139; 1994, Nr.93- 1809)

 

1 straipsnis. Trisdešimt antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti trisdešimt antrojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

TEISIŲ PAGAL PRARASTUS VERTYBINIUS DOKUMENTUS ATKŪRIMAS (ŠAUKIAMOJI TEISENA)”

 

2 straipsnis. 300 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 300 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

300 straipsnis. Pareiškimo padavimas

Asmuo, praradęs vertybinį dokumentą, gali prašyti apylinkės teismą pripažinti šį dokumentą negaliojančiu ir atkurti teises pagal prarastą vertybinį dokumentą.

Pareiškimas dėl prarasto vertybinio dokumento pripažinimo negaliojančiu paduodamas išdavusios tą dokumentą įstaigos buveinės arba išdavusio tą dokumentą asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

Pareiškime turi būti nurodomi prarasto vertybinio dokumento skiriamieji požymiai ir išdavusios tą dokumentą įstaigos pavadinimas ar išdavusio tą dokumentą asmens vardas, pavardė, taip pat išdėstomos aplinkybės, kuriomis dokumentas prarastas.”

 

3 straipsnis. 301 straipsnio 3 dalies papildymas

301 straipsnio 3 dalyje po žodžio “institucijai” įrašyti žodžius “ar išdavusiam dokumentą asmeniui bei mokėtojui” ir šią dalį išdėstyti taip:

“Kartu su nutartimi paskelbti skelbimą vietiniame laikraštyje teisėjas priima ir išsiunčia išdavusiai dokumentą institucijai ar išdavusiam dokumentą asmeniui bei mokėtojui nutartį uždrausti pagal tą dokumentą išmokėti pinigus arba išduoti vertybinius popierius, daiktus.”

 

4 straipsnis. 303 straipsnio 1 dalies papildymas

303 straipsnio 1 dalyje po žodžio “įstaigai” įrašyti žodžius “arba išdavusiam dokumentą asmeniui bei mokėtojui” ir šią dalį išdėstyti taip:

“Jeigu teisme gaunamas dokumento turėtojo pareiškimas, prieš sueinant trijų mėnesių terminui nuo paskelbimo dienos, teismas savo nutartimi palieka praradusio dokumentą asmens paduotą  pareiškimą nenagrinėtą ir nustato naują terminą, per kurį išdavusiai dokumentą įstaigai arba išdavusiam dokumentą asmeniui bei mokėtojui uždraudžiama išmokėti pagal jį pinigus arba išduoti vertybinius popierius, daiktus. Tas terminas neturi būti ilgesnis kaip du mėnesiai.”

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS