Projektas - 4

 

 

lietuvos respublikos notariato įstatymo

46 straipsnio pakeitimo ir papildymo

įstatymas

 

1999 m. ______________ mėn. ___ d. Nr.__

 

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, Nr. 78-1463)

 

 

 

1 straipsni. 46 straipsnio pakeitimas ir papildymas

46 str. papildyti nauja 2 dalimi,  buvusią 2 dalį laikyti 3 dalimi, o naująją 2 dalį išdėstyti taip:

“Tvirtindami sandorius dėl nekilnojamojo turto perleidimo arba įkeitimo, notarai patikrina, ar yra atitinkama vaikų teisių apsaugos tarnybos išvada, jeigu tvirtinami sandoriai Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 12 straipsnio ketvirtojoje dalyje ir 13 straipsnio penktojoje dalyje numatytais atvejais”.

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

 

respublikos prezidentas                                                Valdas adamkus

 

 

 

 

 

 

 

Teikia:  Šeimos ir vaiko reikalų

komisijos pirmininkė___________________________V.Aleknaitė-Abramikienė