Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO

PAPILDYMO 171/3, 247/6 STRAIPSNIAIS

IR 225/1, 259/1 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

1998 m.           d.  Nr.

 

Vilnius

 

 

(Žin., 1985, Nr. 1 - 1; 1995, Nr. 51 - 1244, Nr. 61 - 1529; 1996, Nr. 9 - 218, Nr. 73 - 1743, Nr. 74 - 1769; 1997,

Nr. 21 - 488, Nr. 41 - 996, Nr. 64 - 1505, Nr. 69 - 1732, Nr. 94 - 2358, 2359, Nr. 97 - 2446, Nr. 108 - 2735,

Nr. 116 - 2954; 1998, Nr. 6 - 116, Nr. 16 - 377,

Nr. 25 - 634)

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 171/3 straipsniu

Papildyti Kodeksą 171/3 straipsniu:

"171/3 straipsnis. Viešojo pirkimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymu nustatytos viešojo pirkimo vykdymo tvarkos ar viešojo pirkimo būdo parinkimo tvarkos pažeidimas, Nepriklausomos ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimų nevykdymas -

užtraukia baudą perkančiųjų organizacijų vadovams arba jų įgaliotiems vadovauti Viešojo pirkimo komisijai asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų."

2 straipsnis. 225/1 straipsnio 1 dalies pakeitimas

225/1 straipsnio 1 dalyje po žodžio "pažeidimu" įrašyti žodžius "viešojo pirkimo tvarkos pažeidimu", prieš skaičių "172/13" įrašyti skaičių "171/3" ir  šią dalį išdėstyti taip:

"Valstybės kontrolė nagrinėja administracinių teisės pažeidimų, susijusių su biudžeto asignavimų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pažeidimu, viešojo pirkimo tvarkos pažeidimu, taip pat su kliudymu Valstybės kontrolės pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas bei Valstybės kontrolės pareigūnų sprendimų nevykdymu, bylas (šio kodekso 171/3, 172/13, 188/3 straipsniai.)"

3 straipsnis. Kodekso papildymas 247/6 straipsniu

Papildyti Kodeksą 247/6 straipsniu:

"247/6 straipsnis. Viešųjų pirkimų tarnyba prie                                                                     Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nagrinėja šio kodekso 171/3 straipsnyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę šios tarnybos direktorius ir jo pavaduotojas."

4 straipsnis. 259/1 straipsnio 2 dalies pakeitimas

259/1 straipsnio 2 dalies pirmajame sakinyje vietoj skaičių "225 - 247/5" įrašyti skaičius "225 - 247/6" ir šią dalį išdėstyti taip:

Administracinių teisės pažeidimų bylose, kurias nagrinėti priskirta šio kodekso 222, 225 - 247/6 straipsniuose nurodytų organų kompetencijai, administracinių teisės pažeidimų protokolus turi teisę surašyti tam įgalioti šių organų pareigūnai. Be to, administracinių teisės pažeidimų protokolus turi teisę surašyti:

1) tam įgalioti:

vidaus reikalų ir policijos pareigūnai (51/3 - 51/6, 52, 55, 56/1, 59 - 63, 65 - 78, 83 - 85, 88 - 90 straipsniai, 135 straipsnis - išskyrus pažeidimus, susijusius su vairuotojų panaudojimu transporto priemonių, 152, 165/2 straipsniai, 171/1 straipsnio pirmoji dalis, 171/2 straipsnio pirmoji dalis, 172 straipsnis - dėl pažeidimų, susijusių su vertimusi automobilių transporto verslu);

vietos savivaldos institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai (78, 85, 87 straipsniai, 172/5 straipsnis);

Krašto apsaugos ministerijos organų pareigūnai (51/4 straipsnio antroji ir trečioji dalys, 51/5, 84 straipsniai);

Ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti organų pareigūnai (163/3 - 163/6 straipsniai, 189/1 straipsniai);

Žemės ir miškų ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (52, 52/1 straipsniai);

Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Statybos ir urbanistikos ministerijos pareigūnai (163/3 - 163/6 straipsniai);

geležinkelio transporto organų pareigūnai (125 straipsnis);

muitinės organų pareigūnai (51/4 straipsnio trečioji dalis, 51/5 straipsnio antroji dalis, 67 straipsnio antroji dalis, 84 straipsnis, 88 straipsnio pirmoji, trečioji ir ketvirtoji dalys); 

nacionalinių parkų organų pareigūnai, kai pažeidimai padaryti nacionalinių parkų teritorijose ir jų apsaugos zonose (84, 85, 87 straipsniai);

statybos valstybinės priežiūros organų pareigūnai (189 straipsnis - dėl statybinių medžiagų ir dirbinių neatitikimo standartų, techninių sąlygų ir technologinių normų reikalavimų);

Valstybinės paminklosaugos komisijos kontrolės tarnybos pareigūnai (91, 165/3 straipsniai);

valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai (41/3, 171, 173/12, 185/2 straipsniai);

2) visuomeninių organizacijų arba visuomeninių savaveiksmių organų atstovai:

Medžiotojų ir žvejų draugijos visuomeninis inspektorius (85, 87 straipsniai);

visuomeninis miško inspektorius (51/3, 60 - 66, 68 - 74, 76, 77, 85 straipsniai)

neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius (51 - 90 straipsniai);

rajonų ir miestų savanorių gaisrininkų draugijų pirmininkai ir instruktoriai, savanorių gaisrininkų draugovių viršininkai, įmonių gaisrinės komisijos nariai, neetatiniai priešgaisriniai inspektoriai bei priešgaisrinės apsaugos įgaliotiniai ir asmenys, kuriems pavesta priešgaisrinės apsaugos priežiūra įmonėse, organizacijose, ministerijose ir žinybose (77, 83/1, 121, 192)."

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS