Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO

PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m.                       d. Nr. 

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 6-120; 2003, Nr. 108-4815)

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnį ir visą straipsnį išdėstyti taip:

Konstitucinis Teismas bylas nagrinėja ir nutarimus, išvadas ar sprendimus (toliau – Konstitucinio Teismo aktai) priima kolegialiai, dalyvaujant ne mažiau 8 jo teisėjams.

Konstitucinio Teismo aktai priimami, jei už juos balsuoja ne mažiau 8 teisėjų.

Tvirtinant Konstitucinio Teismo reglamentą, keičiant jį bei sprendžiant kitus vidaus klausimus, Konstitucinio Teismo posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų jo teisėjų. Šie sprendimai priimami ne mažesne kaip pusės posėdyje dalyvaujančių teisėjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.“

 

4  straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia

Seimo nariai:

Petras Gražulis

Vytautas Kamblevičius