Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

CIVILINIO KODEKSO 2.2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

2013 m.                                   d. Nr.

 

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262)

 

1 straipsnis. 2.2 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

 

1. 2.2 straipsnio 1 dalyje po žodžio „teisnumas“ įrašyti žodžius „visa apimtimi“ ir šią dalį išdėstyti taip:

 

1.Fizinio asmens civilinis teisnumas visa apimtimi atsiranda asmens gimimo momentu ir išnyksta, jam mirus”.

 

2. Pakeisti 2.2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

2.Pradėtas, bet dar negimęs vaikas, turi tokį pat civilinį teisnumą kaip ir gimęs, tačiau turtinės teisės jam atsiranda nuo gimimo momento”.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia Seimo nariai:

 

Zbignev Jedinskij

 

Leonard Talmont

 

Rita Tamašunienė

 

Jaroslav Narkevič

 

Vanda Kravčionok

 

Juzef Kvetkovskij

 

Kęstutis Daukšys

 

Michal Mackevič

 

Algirdas Patackas