Projektas XIP-1678(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 17214 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m.                         d.

Vilnius

 

(Žin., 1985, Nr. 1-1; 1997, Nr. 64-1505; 2000, Nr. 22-552)

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą.

 

2 straipsnis. 17214 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17214 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17214 straipsnis. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo dviejų tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams _ nuo aštuonių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų pranešimo apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ir sandorius priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas, pateiktos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos informacijos apsaugos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo trijų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams _ nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Kitų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų reikalavimų, išskyrus šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyje numatytuosius, įgyvendinimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo dviejų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų; įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams nuo septynių tūkstančių iki dvylikos tūkstančių litų.“

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams _ nuo dvidešimties tūkstančių iki trisdešimt penkių tūkstančių litų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Lietuvos Respublikos

2011 m.            d.

įstatymo Nr. XI-                      

priedas

 

 

 

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS

 

2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL 2005, L 309, p. 15).

__________________