Projektas XIP-2485(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 513 IR 242 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1985, Nr. 1-1, Nr. 33-370; 1990, Nr. 36-862; 2006, Nr. 73-2759; 2007, Nr. 49-1880; 2008, Nr. 81-3181, Nr. 135-5227; 2010, Nr. 1-2, Nr. 116-5918)

 

1 straipsnis. Įstatymo tikslas

Šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede.

2 straipsnis. 513 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 513 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

513 straipsnis. Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nevykdymas

Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Šio straipsnio trečiojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą piliečiams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Didesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki keturių tūkstančių litų.

Šio straipsnio penktojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

Didesnio negu vienas kubinis metras pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

Šio straipsnio septintojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų.

Didesnio negu penki kubiniai metrai nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Šio straipsnio devintojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo septynių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų.

Didesnio negu penki kubiniai metrai pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka, –

užtraukia baudą nuo septynių tūkstančių iki keturiolikos tūkstančių litų.

Šio straipsnio vienuoliktojoje dalyje numatyta veika, jeigu dėl to pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka vandenviečių ir mineralinių šaltinių sanitarinėse apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir sanitarinėse apsaugos zonose, –

užtraukia baudą nuo penkiolikos tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

Atlygintinas ar neatlygintinas atliekų perdavimas asmenims, neturintiems teisės surinkti, vežti ir (ar) apdoroti atliekas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Atliekų surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) neturint teisės užsiimti tokia veikla –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Pavojingų atliekų identifikavimo, deklaravimo ir (ar) pakavimo ir ženklinimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Reikalavimo turėti pavojingų atliekų lydraštį jas vežant Lietuvos Respublikoje ir (arba) pavojingų atliekų lydraščio pildymo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Pavojingų atliekų maišymas, įskaitant skiedimą, nesilaikant nustatytų reikalavimų –

užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų litų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Atliekų naudojimo bei ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Atliekų apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas–

užtraukia įspėjimą ar baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

Atliekų apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatyto termino –

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Klaidingų duomenų atliekų apskaitos ataskaitose pateikimas žinant, kad jie neteisingi, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Atliekų tvarkymo dokumentų saugojimo reikalavimų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų.“

 

3 straipsnis. 242 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 242 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

242 straipsnis. Aplinkos apsaugos organai

Aplinkos apsaugos organai nagrinėja šio kodekso 423, 46, 51, 511 straipsniuose, 512 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 513 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, penkioliktojoje, šešioliktojoje, septynioliktojoje, aštuonioliktojoje, devynioliktojoje, dvidešimtojoje, dvidešimt pirmojoje, dvidešimt antrojoje ir dvidešimt trečiojoje dalyse, 514 straipsnyje, 515 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 516, 517, 5110, 5112, 5113 straipsniuose, 5114 straipsnio pirmojoje dalyje, 5116, 5117 straipsniuose, 5118 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 5119 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 5120 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 5121 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 5122 straipsnyje, 5123 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, penkioliktojoje, šešioliktojoje ir septynioliktojoje dalyse, 5124, 52, 521, 53, 55 straipsniuose, 56 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 561, 562, 57, 58, 60 straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 64, 66_70, 72_781 straipsniuose, 79–84 straipsniuose (kai administraciniai teisės pažeidimai nėra higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą, pažeidimai), 841 straipsnio pirmojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje, penkioliktojoje, devynioliktojoje, dvidešimtojoje ir dvidešimt pirmojoje dalyse, 842 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 843 straipsnyje, 844 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje dalyse, 85, 86, 87, 871 straipsniuose, 873 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 874 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti vidaus vandenyse), 876 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti parduodant ar superkant vidaus vandenų žuvininkystės produktus), 877 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti ne jūrų vandenyse), 88, 89, 90 straipsniuose, 211 straipsnyje (dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimo arba nuplėšimo) numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

Aplinkos apsaugos organų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti nuobaudas turi teisę:

1) už šio kodekso 423, 46, 51, 511 straipsniuose, 512 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 513 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, penkioliktojoje, šešioliktojoje, septynioliktojoje, aštuonioliktojoje devynioliktojoje, dvidešimtojoje, dvidešimt pirmojoje, dvidešimt antrojoje ir dvidešimt trečiojoje dalyse, 514 straipsnyje, 515 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 516, 517, 5110, 5112, 5113 straipsniuose, 5114 straipsnio pirmojoje dalyje, 5116, 5117 straipsniuose, 5118 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 5119 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 5120 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 5121 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 5122 straipsnyje, 5123 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, penkioliktojoje, šešioliktojoje ir septynioliktojoje dalyse, 5124, 52, 521, 53, 55 straipsniuose, 56 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 561, 562, 57, 58, 60 straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 64, 66–70, 72–781 straipsniuose, 79–84 straipsniuose (kai administraciniai teisės pažeidimai nėra higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą, pažeidimai), 841 straipsnio pirmojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje, penkioliktojoje, devynioliktojoje, dvidešimtojoje ir dvidešimt pirmojoje dalyse, 842 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 843 straipsnyje, 844 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje dalyse, 85, 86, 87, 871 straipsniuose, 873 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 874 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti vidaus vandenyse), 876 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti parduodant ar superkant vidaus vandenų žuvininkystės produktus), 877 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti ne jūrų vandenyse), 88, 89, 90 straipsniuose, 211 straipsnyje (dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimo arba nuplėšimo) numatytus administracinius teisės pažeidimus – vyriausieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai ir vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai;

2) už šio kodekso 51, 511 straipsniuose, 513 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, penkioliktojoje, šešioliktojoje, septynioliktojoje, aštuonioliktojoje, devynioliktojoje, dvidešimtojoje, dvidešimt pirmojoje, dvidešimt antrojoje ir dvidešimt trečiojoje dalyse, 514 straipsnyje, 516, 517, 5110, 5112, 5113 straipsniuose, 5114 straipsnio pirmojoje dalyje, 5116, 5117 straipsniuose, 5118 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 5119 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 5120 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 5121 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 5122, 5124, 52, 521, 53, 55, 561, 562, 58, 60 straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 64, 66–70, 72–781 straipsniuose, 79–84 straipsniuose (kai administraciniai teisės pažeidimai nėra higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą, pažeidimai), 841 straipsnio pirmojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje, penkioliktojoje, devynioliktojoje, dvidešimtojoje ir dvidešimt pirmojoje dalyse, 842 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 843 straipsnyje, 844 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje dalyse, 85, 86, 87, 871 straipsniuose, 873 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 874 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti vidaus vandenyse), 876 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti parduodant ar superkant vidaus vandenų žuvininkystės produktus), 877 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti ne jūrų vandenyse), 88, 89, 90 straipsniuose, 211 straipsnyje (dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimo arba nuplėšimo) numatytus administracinius teisės pažeidimus – valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS


Lietuvos Respublikos

2011 m.                   d.

įstatymo Nr.

priedas

 

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 3).