Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BANKŲ ĮSTATYMO 73 STRAIPSNIO

IR PRIEDO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2009 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 54-1832)

 

1 straipsnis. 73 straipsnio papildymas 5 dalimi

Papildyti 73 straipsnį 5 dalimi:

5. Priežiūros institucija sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo, kuris pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą laikomas draudžiamuoju įvykiu, priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai nustato, kad priežiūros institucijos išduotą licenciją turintis bankas ar užsienio banko filialas negali įvykdyti pagrįsto reikalavimo grąžinti indėlį ir yra pagrindas manyti, kad to negalės padaryti artimiausiu metu.“

 

2 straipsnis. Įstatymo priedo papildymas

Papildyti Įstatymo priedą 11 punktu:

11. 2009 m.  kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/14/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų nuostatas dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino(OL 2009 L 68, p. 3).

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS