Jungtinis projektas

(XIP-112(2), XIP-135(2), XIP-249(2), XIP-312(2), XIP-398(2), XIP-605(2), XP-3009(2), XP-3086(2), XP-3413(2), XP-3440(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 13, 15, 41, 142, 17219, 17221, 1735, 214, 21410, 21419, 221, 224, 232, 2321, 233, 2461,

2466, 2591, 262, 281, 288, 320 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, KODEKSO PAPILDYMO 4112, 4311, 4312, 14211, 18713 STRAIPSNIAIS iR 21412, 21413 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2009 m.              d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1985, Nr.1-1, Nr. 4-19, Nr. 33-370; 1990, Nr. 19-495,  Nr. 33-370, Nr.36-862; 1992, Nr. 21-610; 1993, Nr. 54-1047; 1994, Nr. 58-1132, Nr. 73-1372; 1995, Nr. 55-1356; 1996, Nr. 73-1741, Nr. 74-1769; 1997, Nr.108-2735; 1999, Nr. 36-1066, Nr. 113-3286; 2000, Nr.22-552, Nr. 32-888, Nr. 41-1164, Nr. 54-1557, Nr.81-2443; 2001, Nr. 25-826; 2002, Nr. 75-3214, Nr. 123-5526, Nr. 124-5623; 2003, Nr. 74-3421, Nr. 81-2443, Nr. 102-4581;  2004, Nr.25-763, Nr. 68-2368, Nr. 115-4275, Nr. 166-6060; 2005, Nr. 47-1553, Nr. 83-3040, Nr. 137-4911, Nr. 143-5167; 2006, Nr.73-2759, Nr. 102-3937, Nr. 119-4548, Nr. 132-4986, Nr. 132-4986, Nr. 141-5389; 2007, Nr. 12-492, Nr. 49-1880, Nr. 81-3316, Nr. 138-5641, 5644; 2008, Nr. 11-375, Nr.18-630, Nr.81-3181, Nr. 82-3234, Nr. 123-4661, Nr. 135-5227)

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas skirtas užtikrinti Europos Sąjungos teisės akto, nurodyto šio įstatymo priede, įgyvendinimą.

 

2 straipsnis. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimas

13 straipsnio 2 dalyje po skaičiaus ir žodžių „44 straipsnio trečiojoje dalyje“ įrašyti skaičių ir žodžius „142 straipsnio antrojoje dalyje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Už nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytus pažeidimus, numatytus šio kodekso 44 straipsnio trečiojoje dalyje, 142 straipsnio antrojoje dalyje, 175 straipsnyje, 176(1) straipsnio trečiojoje dalyje, 178 straipsnio ketvirtojoje dalyje ir 183 straipsnio trečiojoje dalyje, administracinėn atsakomybėn traukiami tėvai arba globėjai (rūpintojai).“

 

3 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Statutinių valstybės tarnautojų atsakomybė už administracinius teisės

pažeidimus

Statutiniai valstybės tarnautojai administracinėn atsakomybėn traukiami bendrais pagrindais.“

 

4 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti 41 straipsnį nauja 3 dalimi:

„Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas atliekant pavojingus darbus –

užtraukia baudą darbuotojui – nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.“

 

2. Papildyti 41 straipsnį nauja 4 dalimi:

„Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas, kai pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą

užtraukia baudą darbuotojui nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.“

 

3. Buvusią 41 straipsnio 3 dalį laikyti 5 dalimi.

 

5 straipsnis. Kodekso papildymas 4112 straipsniu

Papildyti Kodeksą 4112 straipsniu:

4112 straipsnis. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba darbui pasibaigus, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą –

užtraukia baudą darbuotojui nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo –

užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo –

užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.“

 

6 straipsnis. Kodekso papildymas 4311 straipsniu

Papildyti Kodeksą 4311 straipsniu:

4311 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių ir organų, taip pat iš žmogaus gautų audinių ir ląstelių pagamintų produktų, skirtų naudoti žmogui, donorystę, įsigijimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir transplantaciją, pažeidimas

Teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių ir organų, taip pat iš žmogaus gautų audinių ir ląstelių pagamintų produktų, skirtų naudoti žmogui, donorystę, įsigijimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir transplantaciją, pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų.

Tokia pati veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.“

 

7 straipsnis. Kodekso papildymas 4312 straipsniu

Papildyti Kodeksą 4312 straipsniu:

4312 straipsnis. Kliudymas Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas

Kliudymas Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pati veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą pareigūnams, darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.“

 

8 straipsnis. 142 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 142 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

142 straipsnis. Važiavimas be bilieto arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba tokių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, arba atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi

Neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis –

užtraukia baudą nuo dešimties iki dvidešimties litų.

Vaikų nuo septynerių iki keturiolikos metų vežimas be bilieto arba vaikų nuo keturiolikos iki šešiolikos metų važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis –

užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo keturiasdešimties iki aštuoniasdešimties litų.

Keleivių važiavimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, –

užtraukia baudą nuo dvidešimties iki keturiasdešimties litų.

Keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, –

užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

Atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi arba už taksi iškvietimą –

užtraukia baudą nuo šešiasdešimties iki vieno šimto litų.

Keleivių vežimas be bilieto ar nesilaikymas nustatyto tarifo arba keleivių, įsigijusių važiavimo bilietus su nuolaida, tačiau nepateikusių reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, vežimas, arba dviejų ar daugiau važiavimo bilietų su nuolaida pardavimas vietoj vieno važiavimo bilieto, arba važiavimo bilietų su nuolaida išspausdinimas kai nėra keleivių, arba dviejų ar daugiau važiavimo bilietų su nuolaida duomenų išspausdinimas viename važiavimo biliete keleiviniame kelių transporte –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio šeštojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo trijų šimtų penkiasdešimties iki septynių šimtų litų.“

 

9 straipsnis. Kodekso papildymas 14211 straipsniu

Papildyti Kodeksą 14211 straipsniu:

14211 straipsnis. Keleivių vežimo užsakomaisiais reisais tvarkos pažeidimas

Ne iš anksto sudarytos ir (ar) neturinčios bendro kelionės tikslo keleivių grupės rinkimas ar vežimas arba keleivių grupės vežimas nepateikus iš anksto sudarytos keleivių vežimo sutarties ir (ar) keleivių vežimo lapo ar pateikus neužpildytus dokumentus –

užtraukia baudą vairuotojui nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų arba įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą vairuotojui nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų arba įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.“

 

10 straipsnis. 17219 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17219 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17219 straipsnis. Žemės ūkio produkcijos pirkimo_pardavimo tvarkos pažeidimas

Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutarties rašytinės formos nesilaikymas arba blogesnių atsiskaitymo sąlygų, negu nustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, numatymas tokiose sutartyse _

užtraukia baudą šią produkciją superkančių įmonių vadovams nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, _

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

Klaidingos informacijos apie atsiskaitomąsias ar einamąsias sąskaitas pateikimas žemės ūkio produkcijos ir maisto produktų pardavėjams, taip pat jų neinformavimas apie pasikeitusias sąskaitas –

užtraukia baudą šią produkciją superkančių įmonių vadovams nuo dviejų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.“

 

11 straipsnis. 17221 straipsnio pakeitimas

Pakeisti  17221 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17221 straipsnis. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas  

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas, kai pradelsta skola yra nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų, _

užtraukia baudą šią produkciją superkančių, prekybos ir kitų įmonių vadovams nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas, kai pradelsta skola yra didesnė kaip dešimt tūkstančių litų, bet neviršija vieno šimto tūkstančių  litų, _

užtraukia baudą šią produkciją superkančių, prekybos ir kitų įmonių vadovams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas, kai pradelsta skola yra didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, _

užtraukia baudą šią produkciją superkančių, prekybos ir kitų įmonių vadovams nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Kiti, negu nustatyta šio straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimai _

užtraukia baudą šią produkciją superkančių, prekybos ir kitų įmonių vadovams nuo penkių šimtų iki šešių tūkstančių litų.“

 

12 straipsnis. 1735 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1735 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1735 straipsnis. Finansinių priemonių rinkas reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Finansinių priemonių rinkas arba finansų maklerių, viešosios apyvartos tarpininkų ar jų asociacijų, reguliuojamos rinkos operatorių, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo ar jo dalyvių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas arba melagingos, ne visos ar klaidinančios informacijos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai pateikimas, arba informacijos nepateikimas, išskyrus šio straipsnio ketvirtojoje ir penktojoje dalyse numatytus pažeidimus, -

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti pažeidimai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, _

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti pažeidimai, padarę materialinę žalą, -

užtraukia baudą nuo penkių  tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme numatytų draudimo naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant finansinėmis priemonėmis ir draudimo manipuliuoti rinka pažeidimas, –

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.

Šio straipsnio ketvirtojoje dalyje numatyti pažeidimai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytus pažeidimus, _

užtraukia baudą nuo trisdešimties tūkstančių iki šešiasdešimties tūkstančių litų.“

 

13 straipsnis. Kodekso papildymas 18713 straipsniu

Papildyti Kodeksą 18713 straipsniu:

18713 straipsnis. Žurnalistų etikos inspektoriaus reikalavimų nevykdymas

Informacijos, būtinos žurnalistų etikos inspektoriaus funkcijoms atlikti, nepateikimas žurnalistų etikos inspektoriaus reikalavimu, žurnalistų etikos inspektoriaus teisėtų reikalavimų, priimtų sprendimų nevykdymas ar kitoks trukdymas žurnalistų etikos inspektoriui įgyvendinti įstatymų jam suteiktas teises ar įgaliojimus –

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams ir (ar) už visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams ir (ar) už visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.“

 

14 straipsnis. 214 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 214 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

214 straipsnis. Kino filmų pristatymo (anonso) kino salėse, kino filmų, videofilmų bei videoprogramų viešo rodymo, tiražavimo ar platinimo, erotinio pobūdžio renginių viešo rodymo, erotinio ir smurtinio pobūdžio spaudinių platinimo, prieigos prie viešo naudojimo kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos pažeidimas

Kino filmų pristatymo (anonso) kino salėse, kino filmų, videofilmų bei videoprogramų viešo rodymo, tiražavimo ar platinimo, erotinio pobūdžio renginių viešo rodymo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų su kino filmų, videofilmų bei videoprogramų konfiskavimu.

Erotinio ir smurtinio pobūdžio spaudinių platinimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų su spaudinių konfiskavimu.

Prieigos prie viešo naudojimo kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.“

 

15 straipsnis. 21410 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 21410 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Neteisėtas literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes) ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies viešas atlikimas, atgaminimas, viešas paskelbimas, kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis nekomerciniais tikslais, taip pat neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų su kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų konfiskavimu.“

 

16 straipsnis. 21412 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

21412 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

17 straipsnis. 21413 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

21413 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

18 straipsnis. 21419  straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21419 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21419 straipsnis. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas

Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas arba neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios draudžiamos skelbti viešosios informacijos, susijusios su asmens duomenų paskelbimu, paskelbimas –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki septynių tūkstančių litų.

Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas arba neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios draudžiamos skelbti viešosios informacijos, susijusios su asmens duomenų paskelbimu, paskelbimas radijo ir televizijos programose –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas kompiuteriniuose žaidimuose, _

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio penktojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki septynių tūkstančių litų.“

 

19 straipsnis. 221 straipsnio 1 dalies pakeitimas

221 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžių „142 straipsnio pirmojoje, antrojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse“ įrašyti skaičių ir žodžius „142 straipsnyje (išskyrus 142 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytus pažeidimus tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutuose)“, po skaičiaus „1423“ įrašyti skaičių „14211“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Administracinės komisijos prie savivaldybių tarybų nagrinėja šio kodekso 421 straipsnyje, 424 straipsnio trečiojoje dalyje, 49, 78, 103, 104, 108, 110 straipsniuose, 123 straipsnyje (dėl traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registravimo bei techninės apžiūros taisyklių pažeidimo), 136 straipsnio trečiojoje dalyje, 137 straipsnyje, 142 straipsnyje (išskyrus 142 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytus pažeidimus tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutuose), 1421, 1422, 1423, 14211 straipsniuose, 143 straipsnyje (dėl automobilių transporte padarytų pažeidimų), 156, 157 straipsniuose, 158 straipsnio pirmojoje dalyje, 1581, 160–163, 1639, 16313 straipsniuose, 172 straipsnyje (dėl vertimosi automobilių transporto verslu), 178 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 183 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 185, 1851, 186, 188, 18812 straipsniuose, 191 straipsnio antrojoje dalyje, 2051 straipsnyje, 211 straipsnyje (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą), 2141 straipsnio trečiojoje dalyje (dėl išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų), 215 straipsnyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

20 straipsnis. 224 straipsnio 1 dalies pakeitimas

224 straipsnio 1 dalyje po skaičių „4310“ įrašyti skaičius „4311, 4312“, po skaičiaus „1734“ įrašyti žodžius ir skaičių „straipsniuose, 1735 straipsnio ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, skaičius „21412, 21413“išbraukti, po skaičiaus „21418“ įrašyti žodžius ir skaičių „straipsniuose, 21419 straipsnio penktojoje ir šeštojoje dalyse“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai) nagrinėja šio kodekso 412, 413 straipsniuose, 414 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 415 straipsnio antrojoje dalyje, 424 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 43, 431, 432, 433, 434, 435, 439, 4310, 4311, 4312 , 44, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 45, 50, 501, 502, 503, 505, 506, 508 straipsniuose, 512 straipsnio trečiojoje dalyje, 513 straipsnio penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje ir dvyliktojoje dalyse, 515 straipsnio trečiojoje dalyje, 518, 519 straipsniuose, 5114 straipsnio antrojoje dalyje, 5115 straipsnyje, 5118 straipsnio septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje ir vienuoliktojoje dalyse, 5119 straipsnio penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 5120 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 5121 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 5123 straipsnio šeštojoje, devintojoje, dvyliktojoje, aštuonioliktojoje ir devynioliktojoje dalyse, 531 straipsnyje, 56 straipsnio septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje ir tryliktojoje dalyse, 62 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 621 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 622 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 841 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, dešimtojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, šešioliktojoje, septynioliktojoje ir aštuonioliktojoje dalyse, 842 straipsnio pirmojoje dalyje, 844 straipsnio penktojoje dalyje, 891, 892, 941, 994, 997, 998, 999, 9910, 1101 straipsniuose, 1161 straipsnio trečiojoje dalyje, 1164, 1171, 1192 straipsniuose, 124 straipsnio šeštojoje dalyje, 1242 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 126 straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 128 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 129 straipsnyje, 130 straipsnio pirmojoje dalyje, 1302, 1341, 1371, 1381, 15214, 1531, 1541, 1542 straipsniuose, 158 straipsnio antrojoje dalyje, 159 straipsnio pirmojoje, antrojoje, ketvirtojoje, šeštojoje, aštuntojoje dalyse, 1592 straipsnio antrojoje ir dešimtojoje dalyse, 1631, 1632, 16311, 16314, 164 straipsniuose, 171 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1711 straipsnio antrojoje dalyje, 1712 straipsnio antrojoje dalyje, 1713 straipsnio antrojoje dalyje, 1714, 1715, 1722, 1723, 1725, 1726, 17211, 17212, 17213, 17214, 17215, 17217, 17219, 17221, 17223, 17225, 17226, 17227, 173 straipsniuose, 1732 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 1733, 1734 straipsniuose, 1735 straipsnio ketvirtojoje ir penktojoje dalyse,  1736, 1737, 1739, 17312, 17313, 17315 straipsniuose, 17316 straipsnio trečiojoje dalyje, 17317, 17318, 17319, 17320, 17321, 174, 175 straipsniuose, 178 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 1781, 180, 181, 1811, 1812, 1813 straipsniuose, 182 straipsnio antrojoje dalyje, 1821 straipsnio antrojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje, 184, 1853, 1855, 186, 1861, 1862, 1864, 1865 straipsniuose, 187 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1879, 18710, 18711, 18712, 18713, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885 straipsniuose, 1886 straipsnio antrojoje dalyje, 1887 straipsnio pirmojoje dalyje, 1888, 1889, 18810, 18811, 18814, 18815, 18816, 18817, 18818 straipsniuose, 1892 straipsnio antrojoje dalyje, 1894 straipsnyje, 1895 straipsnio antrojoje dalyje, 1896 straipsnyje, 1897 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1898, 1899, 18910, 18911, 18913, 18914 straipsniuose, 191 straipsnio pirmojoje dalyje, 1921, 1932, 198, 2011, 202, 2021, 2052, 207, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 20710, 20711, 208, 209 straipsniuose, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio trečiojoje dalyje, 2093 straipsnio antrojoje, trečiojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 2094 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 210 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 214 straipsnyje, 2141 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir ketvirtojoje dalyse, 2143, 2146 straipsniuose, 2147 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 2148, 2149, 21410, 21414–21418 straipsniuose, 21419 straipsnio penktojoje ir šeštojoje dalyse, 21423, 21426, 21427, 21428, 21429, 2151–2153 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

21 straipsnis. 232 straipsnio 3 dalies pakeitimas

232 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „penkiasdešimties“ įrašyti žodžius „vieno šimto“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Šio straipsnio antrojoje dalyje išvardyti asmenys baudą iki vieno šimto litų gali imti pažeidimo padarymo vietoje.“

 

 

 

22 straipsnis. 2321 straipsnio 1 dalies pakeitimas

2321 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus „14210“ įrašyti skaičių „14211“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos nagrinėja šio kodekso 136 straipsnio trečiojoje dalyje, 1361, 1362, 137, 1372, 1373, 142, 142114211 straipsniuose, 145 straipsnio antrojoje dalyje, 148 straipsnyje, 172 straipsnyje (dėl vertimosi automobilių transporto verslu) numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

23 straipsnis. 233 straipsnio 1 dalies pakeitimas

233 straipsnio 1 dalyje po skaičiaus „4111 įrašyti skaičių „4112“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybinė darbo inspekcija nagrinėja šio kodekso 41, 411 straipsniuose, 414 straipsnio pirmojoje dalyje, 415 straipsnio pirmojoje dalyje, 417, 418, 419, 4110, 4111, 4112 straipsniuose, 841 straipsnio pirmojoje dalyje, šeštojoje dalyje (išskyrus tolesnio naudotojo pareigų pateikti informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai nevykdymą) ir dvyliktojoje dalyje, 1428 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1429 straipsnyje, 1673 straipsnio pirmojoje dalyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

24 straipsnis. 2461 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2461 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2461 straipsnis. Valstybinės mokesčių inspekcijos

Valstybinės mokesčių inspekcijos nagrinėja šio kodekso 142 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 1633–1638, 16310, 16312 straipsniuose, 1711 straipsnio pirmojoje dalyje, 1712 straipsnio pirmojoje dalyje, 172, 1721, 1729, 17210, 17216, 17220, 1731, 17310, 17311 straipsniuose, 1886 straipsnio pirmojoje dalyje, 21411 straipsnyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:

1) už šio kodekso 142 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 1633–1638, 16310, 16312 straipsniuose, 1711 straipsnio pirmojoje dalyje, 1712 straipsnio pirmojoje dalyje, 172, 1721, 1729, 17210, 17216, 17220, 1731, 17310, 17311, 21411 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus – valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas ir jo pavaduotojas ar kitas viršininko įgaliotas asmuo;

2) už šio kodekso 142 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytus administracinius teisės pažeidimus – valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai.

Šio straipsnio antrojoje dalyje išvardyti asmenys baudą iki vieno šimto litų gali imti pažeidimo padarymo vietoje.“

 

25 straipsnis. 2466 straipsnio 1 dalies pakeitimas

2466 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžio „1735 straipsnyje“ įrašyti skaičių ir žodžius “1735 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija nagrinėja šio kodekso 1735 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 17314 straipsnyje, 17315 straipsnyje (dėl auditorių išvadų apie investicinius fondus, depozitoriumus ar valdymo įmones) ir 17316 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

 

26 straipsnis. 2591 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 2591 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) tam įgalioti:

vidaus reikalų ir policijos pareigūnai (413, 424, 44, 441 straipsniai, 442 straipsnio trečioji dalis, 50, 502, 503, 110 straipsniai, 124 straipsnio šeštoji dalis, 1242 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys, 126 straipsnio pirmoji, ketvirtoji ir penktoji dalys, 127 straipsnio trečioji dalis, 128 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 129 straipsnis, 130 straipsnio pirmoji dalis, 1302, 1341 straipsniai, 143 straipsnis – dėl pažeidimų automobilių transporte, 15214, 1531, 160–162, 1631, 1632, 16311, 164 straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1715, 17211, 173, 1733, 1736, 1737, 1739, 17313, 17318, 17320, 17321, 174, 175 straipsniai, 178 straipsnio trečioji,  ketvirtoji, penktoji, šeštoji ir septintoji dalys, 1781, 180, 181, 1811 straipsniai, 1812 straipsnio antroji dalis, 1813 straipsnis, 182 straipsnio antroji dalis, 1821 straipsnio antroji dalis, 183 straipsnio trečioji dalis, 184, 185, 1851, 1855, 186, 1865 straipsniai, 187 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1874, 18711 straipsniai, 18712 straipsnis – dėl politinių sankcijų pažeidimo, 188–1882, 1885 straipsniai, 1887 straipsnio pirmoji dalis, 18811, 18815, 18818, 1899, 191, 1932, 198, 202, 2052, 207, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079 straipsniai, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą), 214 straipsnis, 2148 straipsnis – dėl įstatymų uždraustos informacijos ir informacijos apie įstatymų uždraustą ar neteisėtą veiklą skleidimo;

Aplinkos ministerijos organų pareigūnai (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 45, 49 straipsniai, 512 straipsnio trečioji dalis, 513 straipsnio penktoji, šeštoji, septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji ir dvyliktoji dalys, 515 straipsnio trečioji dalis, 518, 519 straipsniai, 5114 straipsnio antroji dalis, 5115 straipsnis, 5118 straipsnio septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji ir vienuoliktoji dalys, 5119 straipsnio penktoji, šeštoji ir septintoji dalys, 5120 straipsnio trečioji, ketvirtoji ir penktoji dalys, 5121 straipsnio ketvirtoji dalis, 5123 straipsnio šeštoji, devintoji, dvyliktoji, aštuonioliktoji ir devynioliktoji dalys, 56 straipsnio septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji ir tryliktoji dalys, 62 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 621 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 622 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 841 straipsnio trečioji, ketvirtoji, dešimtoji, tryliktoji, keturioliktoji, šešioliktoji, septynioliktoji ir aštuonioliktoji dalys, 842 straipsnio pirmoji dalis, 844 straipsnio penktoji dalis, 891, 892, 162, 1899, 1932 straipsniai, 2141 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys – dėl išorinės reklamos saugomose teritorijose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);

Audito ir apskaitos tarnybos įgalioti asmenys (17315 straipsnis);

Finansų ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (17217 straipsnis);

Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai (1899 straipsnis);

Kultūros ministerijos įgalioti pareigūnai (17319 straipsnis, 18712 straipsnis – dėl visuomeninių sankcijų pažeidimo, 214 straipsnio pirmoji dalis);

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnai (1884 straipsnis, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis – dėl išorinės reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų, 2079 straipsnio trečioji dalis – dėl nustatytos išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo tvarkos pažeidimo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose);

Susisiekimo ministerijos ir jos tam įgalioti asmenys (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 503 straipsnis – dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo transporte, 1171, 1192, 1371, 1381 straipsniai, 143 straipsnis – dėl automobilių transporte padarytų pažeidimų, 1851 straipsnio antroji dalis, 18712 straipsnis – dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo);

Sveikatos apsaugos ministerijos organų pareigūnai (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 442, 891, 892, 186 straipsniai);

Švietimo ir mokslo ministerijos įgalioti pareigūnai (1851 straipsnio antroji dalis, 18712 straipsnis – dėl visuomeninių sankcijų pažeidimo, 2149, 215 straipsniai);

Ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (17223 straipsnis, 18712 straipsnis – dėl ekonominių sankcijų pažeidimo, 1899 straipsnis);

Žemės ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 508 straipsnis – išskyrus pažeidimus, susijusius su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos eksportu ir importu, 891, 892, 103, 104, 1101, 16314, 17219, 17221, 18817 straipsniai);

valstybinės archyvų sistemos pareigūnai (18810 straipsnis);

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (17317 straipsnis);

valstybės įmonės Valstybės turto fondo administracijos vadovas arba jo įgalioti asmenys (2151–2153 straipsniai);

Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (1632 straipsnis – dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, taip pat dėl tokių prekių laikymo, 164, 17312 straipsniai, 1851 straipsnio antroji dalis, 1853, 1855 straipsniai, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (1713 straipsnio antroji dalis);

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgalioti pareigūnai (441, 443, 444, 445, 446 straipsniai);

Valstybinės medicininio audito inspekcijos pareigūnai (431, 432, 433, 434 straipsniai);

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnai (4311, 4312 straipsniai);

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (413, 1631, 1632, 16311, 164, 169, 170, 171, 1711, 1712, 1714, 1715, 17214, 17215, 173, 1733 straipsniai, 187 straipsnio antroji dalis, 18712 straipsnis – dėl finansinių sankcijų pažeidimo, 1886 straipsnio antroji dalis, 1932, 21410 straipsniai);

Valstybės kontrolės pareigūnai (1713 straipsnio antroji dalis, 17213, 1883 straipsniai);

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos pareigūnai (1898, 21428, 21429 straipsniai);

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos pareigūnai (1734 straipsnis, 1735 straipsnio ketvirtoji ir penktoji dalys, 17316 straipsnio trečioji dalis, 18712 straipsnis – dėl finansinių sankcijų pažeidimo);

kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos organų pareigūnai (163, 1631, 1632, 1639, 16313, 164, 1736 straipsniai – dėl kooperatinėse įmonėse padarytų pažeidimų);

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (994, 998, 9910 straipsniai);

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnai (941, 1899 straipsniai);

Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai (412, 413 straipsniai, 414 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 415 straipsnio antroji dalis, 841 straipsnio tryliktoji dalis (dėl pavojingų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių preparatų ar gaminių sudėtyje, naudojimo pažeidimų), keturioliktoji dalis, šešioliktoji dalis (dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimo pažeidimų), septynioliktoji dalis (dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų, jų turinčių gaminių naudojimo apribojimų pažeidimų);

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnai (21414 straipsnis (išskyrus asmens duomenų tvarkymą visuomenės informavimo priemonėse pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą), 21415, 21416, 21417, 21423 straipsniai);

Lietuvos geologijos tarnybos pareigūnai (518, 531 straipsniai);

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai (43, 891, 892, 1631 straipsniai, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus), 2148 straipsnis – dėl reklamos skleidimo reikalavimų pažeidimų);

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pareigūnai (997 straipsnis);

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (841 straipsnio ketvirtoji, dešimtoji, tryliktoji, šešioliktoji ir septynioliktoji dalys, 842 straipsnio pirmoji dalis – dėl gaminių ir įrangos tiekimo rinkai, draudimo fluorintas šiltnamio dujas ir jų preparatus naudoti automobilių padangoms pildyti pažeidimų, 15214, 1631, 1632, 1715, 1896 straipsniai, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus), 2148 straipsnis – dėl reklamos skleidimo reikalavimų pažeidimų);

Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai (1897 straipsnio ketvirtoji dalis, 18910 straipsnis);

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos įgalioti jos administracijos valstybės tarnautojai (1889 straipsnis, 2141 straipsnio trečioji dalis – dėl išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);

muitinės pareigūnai (442 straipsnio trečioji dalis, 508 straipsnis – dėl pažeidimų, susijusių su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos importu ir eksportu, 5123 straipsnio šeštoji, devintoji, dvyliktoji, aštuonioliktoji ir devynioliktoji dalys – dėl atliekų eksporto, importo ir vežimo tranzitu reikalavimų pažeidimų, 842 straipsnio pirmoji dalis – dėl gaminių ir įrangos importo, 844 straipsnio penktoji dalis – dėl importo ir eksporto reikalavimų pažeidimų, 1632, 16311 straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1715 straipsniai, 1732 straipsnio antroji ir trečioji dalys, 17320 straipsnis – dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų importo tvarkos pažeidimo, 18712 straipsnis – dėl ekonominių ir finansinių sankcijų pažeidimo, 1899, 1932, 208, 209 straipsniai, 2091 straipsnio antroji dalis, 2092 straipsnio trečioji dalis, 2093 straipsnio antroji, trečioji, šeštoji ir septintoji dalys, 2094 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 21410 straipsnis – dėl literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes), audiovizualinio kūrinio ar fonogramos neteisėtų kopijų importavimo, eksportavimo ar gabenimo siekiant turtinės naudos, 21427 straipsnis);

teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros institucijų pareigūnai (159 straipsnio pirmoji, antroji, ketvirtoji, šeštoji ir aštuntoji dalys, 1592 straipsnio antroji ir dešimtoji dalys, 160, 1892, 1894, 18913 straipsniai, o 18913 straipsnis – dėl leidimo statyti ar griauti statinius normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytos išdavimo tvarkos pažeidimo, kai statybos leidimą išduoda apskrities viršininko administracija, tik Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai);

valstybinės priešgaisrinės priežiūros organų pareigūnai (186, 1921 straipsniai, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);

valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnai (435 straipsnis, 515 straipsnio trečioji dalis, 173 straipsnis, 1891 straipsnis – dėl pareigūnų padarytų pažeidimų, 1892 straipsnio antroji dalis, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);

oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų pareigūnai (1732 straipsnio antroji ir trečioji dalys);

valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai (45, 49, 519 straipsniai, 62 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 621 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 622 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir dešimtoji dalys, 162 straipsnis, 1895 straipsnio antroji dalis, 2079 straipsnio trečioji dalis – dėl nustatytos išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo tvarkos pažeidimo saugomose teritorijose, 2141 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys – dėl išorinės reklamos saugomose teritorijose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);

Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnai (413 straipsnis, 1886 straipsnio antroji dalis);

valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai (413 straipsnis, 414 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 1632, 16311, 164 straipsniai, 1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1715, 1723, 17211, 17212, 17219, 17221, 173, 1736, 1739 straipsniai, 1886 straipsnio antroji dalis, 1932, 20710 straipsniai, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);

žurnalistų etikos inspektorius (18713 straipsnis, 2146 straipsnis, 2147 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 21414 straipsnis – dėl asmens duomenų tvarkymo visuomenės informavimo priemonėse pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą);

Seimo kontrolieriai (1873 straipsnis);

Seimo laikinosios tyrimo komisijos nariai (1877 straipsnis);

savivaldybės kontrolierius, jo pavaduotojas ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kontrolierius (18812 straipsnis);

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ir šios komisijos nariai, miestų, rajonų, apygardų, apylinkių rinkimų komisijų ar referendumo komisijų pirmininkai ir šių komisijų nariai (2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 20711 straipsniai);

Valstybės saugumo departamento pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis, 1876, 1879, 21418 straipsniai);

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis);

Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (18814 straipsnis);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų pareigūnai (45 straipsnis – dėl savavališko žemės užėmimo ir vengimo ją grąžinti);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų rajonų (miestų) Žemėtvarkos skyrių pareigūnai (45 straipsnis – dėl savavališko žemės užėmimo ir vengimo ją grąžinti);

apskričių viršininkų administracijų pareigūnai ir apskrities viršininko tam įgalioti valstybės tarnautojai (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai (18911 straipsnis, 2141 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);

vaiko teisių apsaugos kontrolierius (18710 straipsnis);

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų kontroliuoti Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimą institucijų pareigūnai (18914 straipsnis);

Ryšių reguliavimo tarnybos įgalioti pareigūnai (1541, 1542 straipsniai, 18712 straipsnis – dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo);

savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų pareigūnai ar jų tam įgalioti valstybės tarnautojai (181, 1811, 1812, 1813 straipsniai);

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnai ir jos tam įgalioti pareigūnai (439 straipsnis);

Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nariai ir jos įgalioti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos administracijos valstybės tarnautojai (17318 straipsnis);

valstybės įmonės Registrų centro darbuotojai (1722, 1725, 1726, 17227 straipsniai);

Civilinės aviacijos administracijos pareigūnai (1161 straipsnio trečioji dalis, 1164 straipsnis, 18712 straipsnis – dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo);

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojai (4310 straipsnis);

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas (18712 straipsnis – dėl ekonominių ir finansinių sankcijų pažeidimo);

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tam įgalioti asmenys (18712 straipsnis – dėl visuomeninių sankcijų pažeidimo);

Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos tam įgalioti asmenys (18712 straipsnis – dėl politinių ir visuomeninių sankcijų pažeidimo);

Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis);

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (21419 straipsnio penktoji ir šeštoji dalys, 21426 straipsnis);

Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (442 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);“.

 

2. 2591 straipsnio 1 dalies 2 punkte vietoj skaičiaus ir žodžių „142 straipsnio pirmoji, antroji, ketvirtoji, penktoji, šeštoji ir septintoji dalys“ įrašyti skaičių ir žodžius „142 straipsnis (išskyrus 142 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse nurodytus pažeidimus tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutuose)“, po skaičiaus „1423“ įrašyti skaičių „14211“ ir šį punktą išdėstyti taip:

 

2) savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai (42(1) straipsnis, 42(4) straipsnio trečioji dalis, 47, 49, 78, 99(9), 103, 104, 108, 110, 1101 straipsniai, 123 straipsnis – dėl traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registravimo bei techninės apžiūros taisyklių pažeidimo, 136 straipsnio trečioji dalis, 137 straipsnis, 142 straipsnis (išskyrus 142 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse nurodytus pažeidimus tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutuose), 1421, 1422, 1423, 14211, 158, 1581, 160–1621, 163, 1631, 1639, 164 straipsniai, 172 straipsnis – dėl pažeidimų, susijusių su vertimusi automobilių transporto verslu, 1722, 1725, 1726, 17219, 17221, 17226 straipsniai, 178 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 181, 1811, 1812 straipsniai, 183 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 185, 1851, 1881, 1882, 18816, 2011 straipsniai, 2141 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys – dėl išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų, 2149, 215, 2151–2153 straipsniai);“.

 

27 straipsnis. 262 straipsnio papildymas 10 dalimi

262 straipsnį papildyti 10 dalimi:

„Protokolas nesurašomas padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus šio kodekso 18713, 2146 straipsniuose, 2147 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 21412 straipsnyje – dėl informacijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, gaminimo, laikymo, platinimo per visuomenės informavimo priemones, 21414 straipsnyje – dėl asmens duomenų tvarkymo visuomenės informavimo priemonėse pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, 21419 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, tais atvejais, kai teisės pažeidimo protokolo negalima surašyti pažeidimo padarymo vietoje ir pagal įgalioto šią bylą nagrinėti arba surašyti šioje byloje protokolą organo (pareigūno) šaukimą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengia atvykti, o pagal tokio organo (pareigūno) pranešimą administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti policijos ar Viešojo saugumo tarnybos pareigūnas administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens negali pristatyti į minėto organo (pareigūno) buveinę. Administracinio teisės pažeidimo byla dėl šio kodekso 21419 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytų pažeidimų pradedama nagrinėti nesurašius protokolo, o dėl kitų šioje dalyje nurodytuose straipsniuose numatytų pažeidimų žurnalistų etikos inspektoriaus pareiškimu.“

 

28 straipsnis. 281 straipsnio 4 dalies pakeitimas

281 straipsnio 4 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžio „1735 straipsniuose“ įrašyti žodžius ir skaičių „straipsniuose, 1735 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Šio kodekso 111, 112, 1121–1128 straipsniuose, 121 straipsnio pirmojoje dalyje, 136 straipsnio pirmojoje dalyje, 152, 1521, 1523, 1524, 1525, 1528, 15210, 15211, 15212, 15213, 154, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 15410 straipsniuose, 1735 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 17314 straipsnyje, 17315 straipsnyje (dėl auditorių išvadų apie investicinius fondus, depozitoriumus ar valdymo įmones) ir 17316 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytų administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos pagal organo (pareigūno), įgalioto nagrinėti šias bylas, buvimo vietą.“

 

29 straipsnis. 288 straipsnio papildymas 5 dalimi

Papildyti 288 straipsnį 5 dalimi:

„Bylose dėl administracinių teisės pažeidimų, kuriuos padarė statutiniai valstybės tarnautojai, nutarimų nuorašai išsiunčiami institucijoms, kuriose šie asmenys tarnauja.“

 

30 straipsnis. 320 straipsnio 1 punkto pakeitimas

320 straipsnio 1 punkte išbraukti skaičių „21412“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) antstoliai – padarius šio kodekso 44 straipsnio pirmojoje ir trečiojoje dalyse, 441, 442 straipsniuose, 443 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 62 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 621 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 622 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 842 straipsnio pirmojoje dalyje, 1242 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 130 straipsnio pirmojoje dalyje, 1302 straipsnyje, 15214 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1531 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1545 straipsnio antrojoje dalyje, 1546 straipsnio antrojoje dalyje, 1632, 16311, 164 straipsniuose, 1711 straipsnio antrojoje dalyje, 1712 straipsnio antrojoje dalyje, 17211, 173, 1733, 1736, 17320, 18818 straipsniuose, 1932 straipsnyje, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio trečiojoje dalyje, 2093 straipsnio antrojoje, trečiojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 2094 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 210 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 214, 21410, 21427 straipsniuose numatytus teisės pažeidimus;“.

 

31 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 10 ir 11 straipsniai įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 3 ir 29 straipsniai įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 14 ir 18 straipsniai įsigalioja 2010 m. kovo 1 d.

4. Vyriausybė iki šio įstatymo 3 ir 30 straipsnių įsigaliojimo parengia šių straipsnių nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Lietuvos Respublikos

2009 m. d. įstatymo Nr.

priedas

 

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS

 

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/23/EB, nustatanti žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 291).

 

_________________________