Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2009 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO įstatymo 1, 2, 3, 7, 8, 10 straipsnių ir 1, 3, 4, 11 priedėlių pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2009 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

 

(Žin., 2008, Nr. 149-6020; 2009, Nr. 58-2247)

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1 straipsnyje vietoj skaičių „22 879 810“, „25 822 265“ ir „2 942 455“ įrašyti atitinkamai skaičius „20 925 571“, „25 567 973“ ir „4 642 402“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų patvirtinimas

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžetą –
20 925 571 tūkst. litų pajamų, 25 567 973 tūkst. litų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 4 642 402 tūkst. litų) (1, 2, 3 priedėliai).“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 2 dalyje vietoj skaičiaus „338 900“ įrašyti skaičių „417 413“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Sumažinti savivaldybių biudžetų pajamas, prognozuojamas 2009 metais gauti iš gyventojų pajamų mokesčio, – 417 413 tūkst. litų (11 priedėlis).“

2. 2 straipsnio 3 dalyje vietoj skaičiaus „3 017 452“ įrašyti skaičių „2 939 697“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Patvirtinti savivaldybių biudžetams valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas – 2 939 697 tūkst. litų (4 ir 5 priedėliai) ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijas – 45 822 tūkst. litų (6 priedėlis).“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nustatyti mokinio krepšelio dydį: iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. – 3 738 litus ir nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. – 3 611 litų.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio 3 dalies pakeitimas

7 straipsnio 3 dalyje vietoj skaičiaus „818 000“ įrašyti skaičių „1 118 000“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Nustatyti, kad garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų, kuriems suteikta valstybės garantija, suma negali viršyti 1 118 000 tūkst. litų.“

 

5 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

8 straipsnyje vietoj skaičiaus „5 850 000“ įrašyti skaičių „9 450 000“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Vyriausybės grynojo skolinimosi limitas

Nustatyti 2009 metų Vyriausybės grynojo skolinimosi limitą – 9 450 000 tūkst. litų.“

 

6 straipsnis. 10 straipsnio 14, 16 ir 17 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14) socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams valstybės biudžete numatytus asignavimus bei 2008 metais nepanaudotus asignavimus paramai mažas pajamas gaunančioms šeimoms dėl kuro pabrangimo paskirstyti pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir (arba) savivaldybes;“

2. Pakeisti 10 straipsnio 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) perskirstyti specialiąsias tikslines dotacijas, skirtas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms finansuoti tarp savivaldybių ir tarp specialiųjų tikslinių dotacijų;“

3. Pakeisti 10 straipsnio 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17) perskirstyti tarp savivaldybių specialiąją tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti;“

 

7 straipsnis. Įstatymo 1 priedėlio pakeitimas

Pakeisti įstatymo 1 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos           2008 m. gruodžio 22 d.                                                                                                     įstatymo Nr. XI-96

1 priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2009 METŲ

VALSTYBĖS BIUDŽETAS

 

 

 

tūkst. Lt

Pajamos

Iš viso

PAJAMOS

14 419 659

MOKESČIAI

13 077 357

Pajamų ir pelno mokesčiai

2 942 705

Gyventojų pajamų mokestis

1 199 639

Pelno mokestis

1 743 066

Prekių ir paslaugų mokesčiai

9 931 622

Pridėtinės vertės mokestis

6 291 688

Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą

30 000

Akcizai

3 338 841

Cukraus sektoriaus mokesčiai

3 730

Loterijų ir azartinių lošimų mokestis

31 600

Transporto priemonių mokesčiai

119 300

Mokesčiai už aplinkos teršimą

37 300

Rinkliavos

79 163

Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai

203 030

 

 

KITOS PAJAMOS

1 342 302

Turto pajamos

411 802

Palūkanos už paskolas

59 445

Palūkanos už depozitus

31 200

Lietuvos banko likutinis pelnas

182 000

Dividendai

30 000

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

21 897

Naftos ir dujų išteklių mokestis

22 760

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

64 500

Pajamos už prekes ir paslaugas

743 012

Pajamos už patalpų nuomą

17 500

Konsulinis mokestis

28 000

Pajamos už atsitiktines paslaugas

414 212

Įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose

250 000

Žyminis mokestis

27 000

Kitos pajamos

6 300

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

76 570

Kitos neišvardytos pajamos

110 918

 

 

SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

88 560

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

70 260

Žemė

65 260

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

5 000

Sandoriai dėl finansinio turto

18 300

Kitos gautinos sumos

18 300

IŠ VISO

14 508 219

 

 

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

6 417 352

 

 

IŠ VISO

20 925 571

 

 

ASIGNAVIMAI

 

 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

iš jų

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

 

 

 

 

 

I. PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

17 923

16 242

6 920

1 681

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

108 916

104 398

55 753

4 518

Vyriausioji rinkimų komisija

29 594

29 594

1 253

0

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

3 406

3 376

2 197

30

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

22 507

22 076

15 614

431

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

3 252

3 252

673

0

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

3 661

3 636

2 500

25

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

1 336

1 323

919

13

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

1 060

1 060

629

0

Nacionalinė sveikatos taryba

260

260

168

0

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

1 566

1 546

972

20

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

1 517

1 517

726

0

Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija

743

743

480

0

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

4 380

4 363

2 314

17

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

27 794

27 068

14 950

726

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

3 905

3 858

2 353

47

Etninės kultūros globos taryba

438

438

232

0

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

61 076

54 626

36 721

6 450

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

21 449

20 002

13 042

1 447

II. MINISTERIJOS

 

 

 

 

Aplinkos ministerija

190 245

186 345

48 959

3 900

Energetikos ministerija

246 112

245 882

2 611

230

Finansų ministerija

5 848 048

5 840 162

19 381

7 886

iš jų: Vyriausybės rezervas

10 000

10 000

0

0

Krašto apsaugos ministerija

990 132

850 569

355 305

139 563

Kultūros ministerija

249 310

179 767

57 723

69 543

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2 655 326

2 653 833

20 540

1 493

Susisiekimo ministerija

1 171 383

1 168 269

8 220

3 114

Sveikatos apsaugos ministerija

376 403

354 078

39 051

22 325

Švietimo ir mokslo ministerija

1 302 296

1 248 455

372 056

53 841

iš jų: studijų krepšelis

51 016

51 016

0

0

Teisingumo ministerija

69 947

59 328

25 177

10 619

Ūkio ministerija

1 305 904

1 304 456

12 180

1 448

Užsienio reikalų ministerija

204 443

183 714

45 040

20 729

Vidaus reikalų ministerija

634 560

613 832

69 333

20 728

Žemės ūkio ministerija

2 288 064

2 269 721

40 547

18 343

III. APSKRITYS

 

 

 

 

Alytaus apskrities viršininko administracija

28 128

26 982

16 252

1 146

Kauno apskrities viršininko administracija

105 587

99 602

63 101

5 985

Klaipėdos apskrities viršininko administracija

74 710

71 671

43 372

3 039

Marijampolės apskrities viršininko administracija

31 254

29 957

15 327

1 297

Panevėžio apskrities viršininko administracija

58 786

53 719

30 412

5 067

Šiaulių apskrities viršininko administracija

83 576

69 071

40 007

14 505

Tauragės apskrities viršininko administracija

18 424

17 574

9 779

850

Telšių apskrities viršininko administracija

30 151

28 967

16 109

1 184

Utenos apskrities viršininko administracija

41 524

40 355

21 536

1 169

Vilniaus apskrities viršininko administracija

110 378

105 375

61 908

5 003

IV. VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

20 907

17 881

11 535

3 026

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

56 144

50 781

6 667

5 363

Tautinių mažumų  ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

11 289

11 289

1 361

0

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

31 288

30 663

19 504

625

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1 234

1 234

814

0

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

106 983

106 663

1 801

320

Valstybinė lošimų priežiūros komisija

1 708

1 708

1 194

0

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1 228

1 228

793

0

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

3 772

3 597

2 248

175

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

3 481

3 431

957

50

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2 499

2 499

1 026

0

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

78 920

74 788

39 924

4 132

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

5 764

5 739

3 385

25

Kvalifikacijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

3 559

3 559

1 358

0

V. ĮSTAIGOS PRIE MINISTERIJŲ

 

 

 

 

Aplinkos ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba  prie Aplinkos ministerijos

18 602

18 527

11 416

75

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

9 296

8 565

5 505

731

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

5 898

5 844

3 439

54

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

3 648

3 445

2 481

203

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

730 831

728 875

2 190

1 956

Energetikos ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

6 987

6 937

4 609

50

Finansų ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

138 565

122 531

82 207

16 034

Finansų ministerijos mokymo centras

3 787

3 787

1 344

0

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

198 343

189 018

113 159

9 325

Kultūros ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

33 933

32 983

5 671

950

Valstybinė kalbos inspekcija

559

544

359

15

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

19 448

16 128

10 183

3 320

Lietuvos aklųjų biblioteka

2 410

2 384

1 327

26

Lietuvos nacionalinis muziejus

9 333

8 383

5 463

950

Lietuvos dailės muziejus

25 411

12 180

7 179

13 231

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

6 598

5 556

3 270

1 042

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

29 850

24 850

14 595

5 000

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

10 608

6 284

3 714

4 324

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

16 608

15 378

8 296

1 230

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

7 887

7 887

2 362

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

14 534

14 484

9 674

50

Susisiekimo ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

61 728

56 616

5 960

5 112

Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija

2 213

2 193

1 284

20

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

1 648

1 648

967

0

Transporto investicijų direkcija

78 559

78 509

1 386

50

Civilinės aviacijos administracija

6 288

6 288

2 869

0

Lietuvos saugios laivybos administracija

6 775

6 635

4 055

140

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

775 716

709 072

7 817

66 644

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos

27 684

4 584

982

23 100

Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė ligonių kasa

1 572 134

1 572 134

0

0

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos  ministerijos

44 706

43 683

28 180

1 023

Teisingumo ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

208 474

199 365

115 319

9 109

Ūkio ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

7 364

5 784

3 601

1 580

Vidaus reikalų ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

25 447

25 435

17 066

12

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

207 140

189 574

129 567

17 566

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

193 271

190 588

123 500

2 683

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

22 689

22 689

15 980

0

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

715 233

698 575

461 409

16 658

Žemės ūkio ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

1 311

1 311

904

0

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

42 019

39 928

24 289

2 091

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

13 069

7 102

2 549

5 967

VI. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

6 521

6 496

3 927

25

Generalinė prokuratūra

109 082

100 209

67 451

8 873

Nacionalinė teismų administracija

5 651

4 730

1 632

921

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

853

853

579

0

Vyriausybinių ryšių centras prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento

7 615

6 202

3 790

1 413

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

16 000

15 140

9 450

860

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

5 304

5 068

2 782

236

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

2 244

2 229

1 378

15

Teismai

182 145

182 145

126 779

0

VII. ŠVIETIMO, KULTŪROS BEI MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)

 

 

 

 

Lietuvos technikos biblioteka

4 318

4 288

2 582

30

Lietuvos medicinos biblioteka

1 620

1 620

952

0

Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

11 769

11 769

0

0

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

6 700

6 650

2 978

50

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

44 616

43 016

0

1 600

Lietuvos šaulių sąjunga

1 615

1 615

0

0

Valstybės įmonė poilsio namai „Baltija“

160

150

0

10

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos

2 476

2 476

236

0

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

143

143

94

0

Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas

18 225

15 225

9 893

3 000

Vilniaus universitetas

162 929

156 202

0

6 727

iš jų: Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklai užtikrinti

8 083

6 133

0

1 950

Vytauto Didžiojo universitetas

42 680

41 780

0

900

Kauno technologijos universitetas

133 321

128 806

0

4 515

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

108 263

100 252

0

8 011

Klaipėdos universitetas

44 840

42 600

0

2 240

Lietuvos žemės ūkio universitetas

39 436

37 236

0

2 200

Lietuvos veterinarijos akademija

18 915

16 465

0

2 450

Mykolo Romerio universitetas

42 970

42 070

0

900

Kauno medicinos universitetas

84 618

81 318

0

3 300

Vilniaus dailės akademija

24 658

20 147

0

4 511

Vilniaus pedagoginis universitetas

48 523

46 623

0

1 900

Lietuvos kūno kultūros akademija

14 835

14 610

0

225

Šiaulių universitetas

45 214

42 656

0

2 558

Lietuvos muzikos ir teatro  akademija

20 112

20 012

0

100

Lietuvos mokslų akademija

3 955

3 145

1 994

810

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas

2 918

2 808

0

110

Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas

3 081

2 743

0

338

Kauno technologijos universiteto Maisto institutas

1 293

1 283

0

10

Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio institutas

2 422

2 422

0

0

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas

4 417

4 137

0

280

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutas

2 538

2 498

0

40

Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos institutas

1 008

988

0

20

Lietuvos žemdirbystės institutas

12 815

12 315

0

500

Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos institutas

1 448

1 438

0

10

Biotechnologijos institutas

5 615

5 365

0

250

Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

4 498

4 498

0

0

Matematikos ir informatikos institutas

5 822

5 822

0

0

Fizikos institutas

4 697

4 657

0

40

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

4 301

4 261

0

40

Puslaidininkių fizikos institutas

9 302

9 102

0

200

Lietuvos energetikos institutas

16 444

15 544

0

900

Chemijos institutas

7 451

7 451

0

0

Biochemijos institutas

5 951

5 701

0

250

Vilniaus universiteto Imunologijos institutas

1 796

1 796

0

0

Vilniaus universiteto Ekologijos institutas

6 510

6 360

0

150

Botanikos institutas

4 269

4 269

0

0

Socialinių tyrimų institutas

1 712

1 712

0

0

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

4 493

2 444

0

2 049

Geologijos ir geografijos institutas

3 735

3 635

0

100

Kultūros, filosofijos ir meno institutas

3 030

3 030

0

0

Lietuvos istorijos institutas

3 629

3 629

0

0

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

3 443

3 443

0

0

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka

6 221

6 191

3 280

30

Lietuvių kalbos institutas

4 325

4 200

0

125

Lietuvos miškų institutas

2 200

2 140

0

60

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

61 811

61 301

859

510

Lietuvos mokslo taryba

5 218

5 218

1 474

0

Kauno kunigų seminarija

458

458

0

0

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

408

408

0

0

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

421

421

0

0

Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos institutas

1 276

1 236

0

40

Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas

3 033

3 033

0

0

Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos institutas

1 066

1 066

0

0

Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutas

3 281

3 281

0

0

Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas

3 741

3 671

0

70

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

436

436

205

0

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

707

707

0

0

Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms

4 290

4 290

0

0

iš jų:

 

 

 

 

Lietuvos jėzuitų provincijai pastatų, esančių Kaune, tvarkybos darbams vykdyti

270

270

0

0

Telšių vyskupijos kurijai Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 m. programos priemonėms vykdyti

720

720

0

0

Asignavimai  politinėms partijoms

12 410

12 410

0

0

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

25 567 973

24 851 022

3 174 022

716 951

 

 

8 straipsnis. Įstatymo 3 priedėlio pakeitimas

Pakeisti įstatymo 3 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos          2008 m. gruodžio 22 d.                                                                                                      įstatymo Nr. XI-96

3 priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2009 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI TEISMAMS

 

 

 

tūkst. Lt

Įstaigos pavadinimas

Iš viso išlaidoms

Iš jų darbo užmokesčiui

 

 

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

11 840

8 446

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

5 248

3 759

Lietuvos apeliacinis teismas

8 722

6 131

Vilniaus apygardos teismas

12 596

9 011

Kauno apygardos teismas

9 308

6 419

Klaipėdos apygardos teismas

5 945

4 240

Šiaulių apygardos teismas

4 631

3 344

Panevėžio apygardos teismas

4 589

3 316

Vilniaus m. 1 apylinkės teismas

8 415

5 580

Vilniaus m. 2 apylinkės teismas

6 491

4 468

Vilniaus m. 3 apylinkės teismas

4 418

3 060

Vilniaus m. 4 apylinkės teismas

1 172

789

Kauno miesto apylinkės teismas

10 920

7 573

Klaipėdos miesto apylinkės teismas

7 046

5 011

Šiaulių miesto apylinkės teismas

3 976

2 797

Panevėžio miesto apylinkės teismas

4 772

3 296

Druskininkų miesto apylinkės teismas

1 020

696

Palangos miesto apylinkės teismas

923

644

Akmenės rajono apylinkės teismas

937

644

Alytaus rajono apylinkės teismas

2 867

1 983

Anykščių rajono apylinkės teismas

968

634

Biržų rajono apylinkės teismas

1 019

685

Ignalinos rajono apylinkės teismas

933

651

Jonavos rajono apylinkės teismas

1 878

1 312

Joniškio rajono apylinkės teismas

889

616

Jurbarko rajono apylinkės teismas

1 058

716

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas

1 379

914

Kauno rajono apylinkės teismas

1 901

1 291

Kėdainių rajono apylinkės teismas

1 824

1 260

Kelmės rajono apylinkės teismas

932

651

Klaipėdos rajono apylinkės teismas

1 314

879

Kretingos rajono apylinkės teismas

1 093

753

Kupiškio rajono apylinkės teismas

728

499

Lazdijų rajono apylinkės teismas

1 072

705

Marijampolės rajono apylinkės teismas

2 721

1 876

Mažeikių rajono apylinkės teismas

1 944

1 307

Molėtų rajono apylinkės teismas

817

531

Pakruojo rajono apylinkės teismas

950

637

Pasvalio rajono apylinkės teismas

946

626

Plungės rajono apylinkės teismas

1 287

896

Prienų rajono apylinkės teismas

959

638

Radviliškio rajono apylinkės teismas

1 311

903

Raseinių rajono apylinkės teismas

1 110

757

Rokiškio rajono apylinkės teismas

1 298

868

Skuodo rajono apylinkės teismas

748

506

Šakių rajono apylinkės teismas

959

639

Šalčininkų rajono apylinkės teismas

1 184

812

Šiaulių rajono apylinkės teismas

1 151

762

Šilalės rajono apylinkės teismas

968

660

Šilutės rajono apylinkės teismas

1 680

1 155

Širvintų rajono apylinkės teismas

759

520

Švenčionių rajono apylinkės teismas

954

634

Tauragės rajono apylinkės teismas

1 653

1 138

Telšių rajono apylinkės teismas

1 307

907

Trakų rajono apylinkės teismas

1 510

1 039

Ukmergės rajono apylinkės teismas

1 357

930

Utenos rajono apylinkės teismas

1 443

1 013

Varėnos rajono apylinkės teismas

1 094

757

Vilkaviškio rajono apylinkės teismas

1 206

812

Vilniaus rajono apylinkės teismas

2 363

1 665

Visagino miesto apylinkės teismas

1 092

760

Zarasų rajono apylinkės teismas

952

648

Vilniaus apygardos administracinis teismas

5 871

4 185

Kauno apygardos administracinis teismas

2 594

1 804

Klaipėdos apygardos administracinis teismas

2 178

1 514

Šiaulių apygardos administracinis teismas

1 496

1 062

Panevėžio apygardos administracinis teismas

1 459

1 045

IŠ VISO:

182 145

126 779“

 

 

 

 

9 straipsnis. Įstatymo 4 priedėlio pakeitimas

Pakeisti įstatymo 4 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

2008 m. gruodžio 22 d.

įstatymo Nr. XI-96

4 priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2009 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSios TIKSLINĖS DOTACIJOS

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS

tūkst. Lt

Savivaldybės pavadinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

Mokinio krepšeliui finansuoti

Specialiųjų poreikių mokslei-viams išlaikyti

Aglomeracijų strateginiams triukšmo žemėlapiams parengti

iš viso

iš jų:

iš viso

iš jų melioracijai

valstybės garantijų nuominin-kams vykdyti

vaikų ir jaunimo teisių apsaugai

socialinėms išmokoms ir kompensacijomsskaičiuoti ir mokėti

socialinei paramai mokiniams

socialinėms paslaugoms

meliora-cijai

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto

37426

19

1431,7

19739,5

9000,3

3078,7

 

16 483

 

325231

 

300

Alytaus miesto

7645,3

 

310,2

3854,2

1629,7

843,5

 

5 100

 

47606

 

 

Birštono

1178

 

82,6

418,6

80,9

213,4

14,3

1 317

17

3412

 

 

Druskininkų

6431,1

 

177,7

3662,9

877,7

395,3

12,8

2 429

45

15823

 

 

Kauno miesto

30083

695,2

1269,3

13645

9757,2

1607

 

14 605

 

201946

 

150

Klaipėdos miesto

15498,3

28,1

665,5

8169

2892,2

1918,1

 

3 573

 

104858

 

90

Marijampolės

8563,9

 

333,1

3724,7

1512,4

784,7

137

1 447

447

48676

 

 

Neringos

757,4

 

78,3

75,4

64,9

47,9

 

600

 

1711

 

 

Palangos miesto

2930

11

191,1

1372,4

511,4

338,4

68,5

835

35

11098

 

 

Panevėžio miesto

14746,9

6,9

496,8

7768,5

3157,7

1880,8

 

3 200

 

73862

 

50

Šiaulių miesto

11936,6

 

543

6374,5

2784

1000,1

 

1 200

 

82273

 

80

Visagino

4223,7

 

247,1

1476,3

1127,4

373,7

 

 

 

14628

 

 

Akmenės rajono

11761,1

 

173,3

7856,8

1242,7

599

75,9

1 882

536

19211

 

 

Alytaus rajono

6748,7

 

173,3

1956,2

1414,2

397

169,5

1 133

333

16846

 

 

Anykščių rajono

9857,6

3,2

170,1

4573,1

1698,4

649,1

229

3 590

580

22384

 

 

Biržų rajono

9177,1

 

218,8

3469

1601,9

831,6

384

1 710

810

22599

 

 

Ignalinos rajono

7012,1

 

173,3

2650,3

1047,2

592,7

216,7

610

223

12522

 

 

Jonavos rajono

12679,4

3,2

301,1

6969,7

1942,7

1076,3

165

873

342

37121

 

 

Joniškio rajono

9622,2

 

214,5

4460,5

1488,9

782,8

229

4 637

737

22279

 

 

Jurbarko rajono

8590,4

 

214,5

3947,2

1287,1

603,3

229

3 791

791

26562

 

 

Kaišiadorių rajono

6509,1

 

200,9

2111,8

1082,2

720

214,5

1 055

329

24585

 

 

Kauno rajono

11301

9,4

424,9

2877,2

3070,8

1622,3

320

3 306

658

52443

 

 

Kėdainių rajono

13509,3

3,2

291,9

5470,9

2915,1

939,2

462,2

2 598

828

42954

 

 

Kelmės rajono

11226,6

 

179,1

5663,7

2110,7

666,8

205,5

1 273

573

29225

 

 

Klaipėdos rajono

7667,9

 

308,1

2266,4

1610,7

1043,3

388,5

790

790

29517

 

 

Kretingos rajono

7097,9

0,6

260

2399,3

1666,9

704,5

356,8

2 734

431

32001

 

 

Kupiškio rajono

7551,6

 

169,1

2712,9

1020

691,9

262,7

3 413

513

18016

 

 

Lazdijų rajono

7439

 

137,8

2819,9

1257,6

773

143,9

2 278

176

17933

 

 

Mažeikių rajono

14327,9

 

338,2

7700,8

2654,2

849,5

259,8

1 002

702

48510

 

 

Molėtų rajono

5128,1

 

177,7

1789,9

759,2

423,5

68,5

1 152

652

17296

 

 

Pakruojo rajono

6826,1

 

214,5

2066,9

1811,5

520,6

308

1 059

759

20699

 

 

Panevėžio rajono

9489,7

 

260

3132,6

1890,8

783,1

407,2

1 321

1 221

26145

 

 

Pasvalio rajono

9030,6

 

214,5

2957,7

2189,8

831,6

406,6

3 773

870

25605

 

 

Plungės rajono

8393,3

 

260

3033,2

1767,9

813,9

126,4

2 796

361

34366

 

 

Prienų rajono

8325,7

 

218,8

3892,8

1588,8

420,6

159,5

3 144

344

23243

1187

 

Radviliškio rajono

11791,3

13,2

251,5

4941,4

2564

1013,3

548

4 547

627

35529

 

 

Raseinių rajono

12388

 

260

5215,2

3371,9

898,4

68,5

2 064

1 028

29418

 

 

Rokiškio rajono

10760,8

4

179,1

4312,2

2014,1

483,5

320

2 445

570

27477

 

 

Skuodo rajono

6806,3

 

177,7

2515,9

967,3

734

229

1 928

478

17851

 

 

Šakių rajono

10076,7

 

210,3

3407

2119,8

969,7

320

4 280

770

28873

 

 

Šalčininkų rajono

10182,4

 

170,5

4476

2268,6

459,6

274

1 476

238

26776

 

 

Šiaulių rajono

9339,5

0,3

304,4

3360,5

2889,9

467,5

216,7

1 651

901

31800

 

 

Šilalės rajono

9864,5

 

218,8

3584,8

2292,3

1160,7

125,7

2 021

505

24011

 

 

Šilutės rajono

13477,2

3,2

288,4

5245,9

2580,5

1004

1807,6

4 416

1 416

37754

 

 

Širvintų rajono

5121,6

 

177,7

1887,8

1028,8

438,3

82

972

322

14655

 

 

Švenčionių rajono

7833,5

 

214,5

3324,1

1556,6

684,8

16,6

675

315

20640

 

 

Tauragės rajono

10960,8

4,3

292,4

4356

2927,7

892,4

114,5

1 101

501

35590

 

 

Telšių rajono

11562,4

 

301,1

5861,9

2057

960,9

176,1

4 062

417

41055

 

 

Trakų rajono

6867,5

 

214,5

3142,1

1040,8

608,4

114,5

3 181

43

26509

 

 

Ukmergės rajono

11065,7

16,4

218,8

5017,5

1957,6

593

320

2 743

548

29966

 

 

Utenos rajono

6716

 

251,5

2465,6

744,7

671,3

91

12 995

245

31854

 

 

Varėnos rajono

8005,6

11,2

218,8

3424,1

1212,8

732

91

6 693

185

18891

 

 

Vilkaviškio rajono

11332,4

 

255,7

4866,3

3030,2

545,8

137

1 553

693

35807

 

 

Vilniaus rajono

16717,8

 

348,4

7655,2

3991,8

878,1

91

2 307

382

59682

 

 

Zarasų rajono

6489,3

16,2

169

2489,8

1305,1

418,8

37

1 814

214

13633

 

 

Elektrėnų

4411,7

 

177,7

1317,6

922,9

608,5

46,7

176

76

19396

1091

 

Kalvarijos

3640

 

136,4

1201,6

789,5

197,6

41,5

383

383

10703

 

 

Kazlų Rūdos

2944,5

 

136,4

928,5

604,9

191,7

28,7

956

185

10102

 

 

Pagėgių

3933,6

 

176,2

1208,9

862,7

426,5

214,5

661

161

9265

 

 

Rietavo

3049,3

 

136,4

878,6

778,5

289,7

98,7

559

194

7444

 

 

Iš viso:

566031

848,6

16607,0

244144,3

118394,6

46145,7

11631,1

166 368

25 500

2197867

2278

670“

 

 

 

10 straipsnis. Įstatymo 11 priedėlio pakeitimas

Pakeisti įstatymo 11 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

2008 m. gruodžio 22 d.

įstatymo Nr. XI-96

11 priedėlis

 

2009 METŲ PAJAMŲ IŠ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMAŽINIMAS

 

 

 

tūkst. Lt

 

Savivaldybės pavadinimas

Suma

 

 

 

Vilniaus miesto

56 088

 

Alytaus miesto

9 127

 

Birštono

905

 

Druskininkų

3 523

 

Kauno miesto

42 657

 

Klaipėdos miesto

18 325

 

Marijampolės

8 508

 

Neringos

2 380

 

Palangos miesto

4 136

 

Panevėžio miesto

11 665

 

Šiaulių miesto

15 550

 

Visagino

4 550

 

Akmenės rajono

3 691

 

Alytaus rajono

4 090

 

Anykščių rajono

4 565

 

Biržų rajono

4 353

 

Ignalinos rajono

3 163

 

Jonavos rajono

7 644

 

Joniškio rajono

3 878

 

Jurbarko rajono

4 648

 

Kaišiadorių rajono

4 738

 

Kauno rajono

10 605

 

Kėdainių rajono

8 026

 

Kelmės rajono

5 094

 

Klaipėdos rajono

6 654

 

Kretingos rajono

5 624

 

Kupiškio rajono

3 149

 

Lazdijų rajono

3 398

 

Mažeikių rajono

7 152

 

Molėtų rajono

3 463

 

Pakruojo rajono

3 738

 

Panevėžio rajono

5 917

 

Pasvalio rajono

4 286

 

Plungės rajono

5 454

 

Prienų rajono

4 285

 

Radviliškio rajono

6 305

 

Raseinių rajono

5 549

 

Rokiškio rajono

5 258

 

Skuodo rajono

3 088

 

Šakių rajono

4 749

 

Šalčininkų rajono

4 872

 

Šiaulių rajono

6 432

 

Šilalės rajono

4 074

 

Šilutės rajono

6 807

 

Širvintų rajono

2 606

 

Švenčionių rajono

4 184

 

Tauragės rajono

6 266

 

Telšių rajono

6 995

 

Trakų rajono

5 721

 

Ukmergės rajono

5 919

 

Utenos rajono

6 591

 

Varėnos rajono

4 115

 

Vilkaviškio rajono

5 990

 

Vilniaus rajono

13 207

 

Zarasų rajono

3 212

 

Elektrėnų

3 933

 

Kalvarijos

1 686

 

Kazlų Rūdos

1 889

 

Pagėgių

1 547

 

Rietavo

1 389

 

Iš viso:

417 413”

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos prezidentas