Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADVOKATŪROS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2009 m.               d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 50-1631)

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 4 dalimi

1. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Buvę advokatais asmenys, išbraukti iš Praktikuojančių advokatų sąrašo Įstatymo Nr. VIII-811 24 straipsnio 1, 5 ar 6 punktuose nurodytais pagrindais, jeigu nuo išbraukimo praėjo ne daugiau kaip penkeri metai, pripažįstami advokatais netaikant Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066   7 straipsnio 3 punkte nustatytų reikalavimų.“

2. Papildyti 2 straipsnį 4 dalimi:

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas penkerių metų terminas netaikomas buvusiems advokatais asmenims, kurie buvo išbraukti iš Praktikuojančių advokatų sąrašo išrinkus ar paskyrus į valstybės (savivaldybės) valdžios ar valdymo institucijas arba Europos Parlamentą, taip pat buvusiems advokatais asmenims, kurie buvo  išbraukti iš Praktikuojančių advokatų sąrašo ir nuo to laiko be pertraukų dirbo darbą, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame teisinių pareigybių sąraše .“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS