Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO 3, 9, 14 IR 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2008 m.                            d. Nr.

Vilnius

 

 

(Žin., 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr. 11-246, Nr. 64-2069; 2000, Nr. 42-1194, Nr. 92-2858; 2002, Nr. 102-4550; 2003, Nr. 32-1308; 2004, Nr. 169-6215; 2008, Nr. 38-1377)

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) kariuomenė, o įvedus karo padėtį ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) atveju – ir kitos ginkluotosios pajėgos: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba), koviniai Lietuvos šaulių sąjungos būriai bei kiti koviniai piliečių ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo (partizanų) vienetai, pavaldūs ginkluotųjų pajėgų vadovybei;“.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio 3 dalies 6 punkto pakeitimas

9 straipsnio 3 dalies 6 punkte vietojo žodžio „Šaulių“ įrašyti žodžius „Lietuvos šaulių“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) administruoti viešosios informacijos apie krašto apsaugos sistemą teikimą, kariuomenės bendradarbiavimą su civilinėmis institucijomis, Lietuvos šaulių sąjunga ir kitomis asociacijomis bei viešosiomis įstaigomis, tiesiogiai prisidedančiomis prie krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir visuomenės parengimo gynybai;“.

 

3 straipsnis. 14 straipsnio 14 dalies pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Krašto apsaugos generalinis inspektorius kontroliuoja kariuomenės vienetų bendrą ir kovinį pasirengimą, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos ir Lietuvos šaulių sąjungos pasirengimą bendriems su kariuomene gynybos veiksmams, taip pat atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.“

 

4 straipsnis. 42 straipsnio 4 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 42 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Profesinės karo tarnybos karininkas krašto apsaugos ministro įsakymu gali būti iki 3 metų perkeltas į Lietuvos šaulių sąjungos vado, jo pavaduotojo ar rinktinės vado pareigas.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS