Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO PRIEDĖLIO 7, 18 IR 24 SKYRIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2008 m.                            d. Nr.

Vilnius

 

 

(Žin., 1997, Nr. 2-16; 1998, Nr. 55-1520; 2000, Nr. 92-2849; 2003, Nr. 38-1702, Nr. 42-1922; 2004, Nr. 39-1270, Nr. 171-6308; 2005, Nr. 72-2591; 2006, Nr. 102-3936, Nr. 116-4398)

 

 

1 straipsnis. Įstatymo priedėlio 7 skyriaus antrojo skirsnio 3 dalies pakeitimas

7 skyriaus antrojo skirsnio 3 dalyje vietoje žodžio „Šaulių“ įrašyti žodžius „Lietuvos šaulių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Valstybės ginkluotąsias pajėgas taikos metu sudaro visos kariuomenės rūšys ir jos aktyvusis rezervas. Įvedus karo padėtį ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu ginkluotosioms pajėgoms taip pat priskiriama: Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Viešojo saugumo tarnyba, koviniai Lietuvos šaulių sąjungos būriai bei kiti koviniai piliečių ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo (partizanų) būriai, pavaldūs ginkluotųjų pajėgų vadovybei.“

 

2 straipsnis. Įstatymo priedėlio 18 skyriaus 5 ir 8 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 18 skyriaus 5 dalies penktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„– įstatymų numatytais atvejais ir tvarka gali būti pasiųsta padėti kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat įstatymų nustatyta tvarka organizuoja, koordinuoja, vadovauja ir vykdo žmonių paieškos ir gelbėjimo bei teršimo incidentų likvidavimo darbus.“

2. Pakeisti 18 skyriaus 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Kariuomenę sudaro šios pajėgų rūšys: sausumos pajėgos, karinės oro pajėgos, karinės jūrų pajėgos, specialiųjų operacijų pajėgos. Į sausumos pajėgas įeina Krašto apsaugos savanorių pajėgos, sudarančios kariuomenės aktyvųjį rezervą. Kariuomenės pajėgų rūšių sudėtį, uždavinius ir funkcijas nustato įstatymai bei kiti teisės aktai.“

 

3 straipsnis. Įstatymo priedėlio 24 skyriaus pakeitimas

Pakeisti 24 skyrių ir jį išdėstyti taip:

24 skyrius

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

Lietuvos šaulių sąjunga yra valstybės remiama ir jai padedanti savanoriška sukarinta pilietinės savigynos asociacija, veikianti pagal specialų įstatymą ir savo statutą. Jos dalyvavimą krašto apsaugos sistemos veikloje ir bendradarbiavimą su krašto apsaugos sistemos ir kitomis valstybės institucijomis reglamentuoja įstatymas bei bendradarbiavimo sutartys.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

2. Šio Įstatymo 1 ir 3 straipsniai įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS