projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL SEIMO KOMISIJŲ PIRMININKŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO“ 7 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2008 m. birželio     d. Nr. X-
Vilnius

 

 

(Žin., 2005, Nr. 12-367, Nr. 26-826)

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas  n u t a r i a :

1 straipsnis.

7 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                                         

 

 

 

teikia:

Česlovas Juršėnas

Algis Čaplikas

2008-06-12