Patobulintas projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS TARNYBOS STATUTO 41 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2008 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 42-1927; 2004, Nr. 167-6105; Nr. 171-6296; 2006, Nr. 72-2681, Nr. 87-3412; 2007, Nr. 132-5352)

 

 

 

1 straipsnis. 41 straipsnio 3 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 41 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Laikinojo nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu pareigūnams mokamas vidutinis jų darbo užmokestis, o vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos už kiekvieną vaiką, kol vaikui sueis vieni metai, – 100 procentų, o kol vaikui sueis dveji metai, – 85 procentai Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuoto vidutinio jų darbo užmokesčio. Išmokos vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu mokamos neatsižvelgiant į tai, kurio vaiko priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Jeigu pareigūnui gimsta du ir daugiau vaikų ir jis yra šių vaikų priežiūros atostogose, jam apskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis didinamas atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių (gimus dvynukams – 2 kartus, gimus trynukams – 3 kartus ir t. t.). Išmoka už nėštumo ir gimdymo laikotarpį didinama tokia pat tvarka. Kai pareigūnei, gaunančiai išmoką vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu, suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos ir ji įgyja teisę gauti išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu, jai mokamos abi šios išmokos.“

2. Pakeisti 41 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu pareigūnas, kuris buvo ar yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis dveji metai, gauna darbo užmokestį, kuris yra mažesnis už vidutinį darbo užmokestį (bendrą vidutinių darbo užmokesčių dydžių sumą), nurodytą šio straipsnio 3 dalyje, laikotarpiu, kol vaikui sueis dveji metai, jam mokamas šio vidutinio darbo užmokesčio (bendros jų sumos) ir jo gaunamo atitinkamo mėnesio darbo užmokesčio skirtumas.”

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

 

 

3 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Vidaus tarnybos pareigūnams, kuriems išmokų mokėjimas vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu buvo nutrauktas dėl to, kad jiems buvo paskirta tokia išmoka už kitą vaiką, šių išmokų mokėjimas tęsiamas nuo šio įstatymo įsigaliojimo. Šiuo atveju išmokų dydžiai iš naujo neperskaičiuojami.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS