Projektas Nr.XP-684(3)

Priėmimui

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI, AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO“ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

2008 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 33-802; 1995, Nr. 41-989)

 

 

1 straipsnis. 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 1 punkto antrąjį sakinį ir šį punktą išdėstyti taip:

1. Atsižvelgiant į vykstantį nurodytosios draugijos reorganizavimą bei jos integravimąsi į Lietuvos Respublikos infrastruktūrą ir siekiant išsaugoti sukauptąjį turtą, pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei perimti Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei materialinius išteklius pagal organizacijos pasą. Buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turtas  naudojamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos techninio sporto draugija, Lietuvos aeroklubas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas toliau pagal panaudos sutartis techninių sporto šakų plėtojimo tikslais naudojasi iki šio įstatymo įsigaliojimo naudotu Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laikymui remti turtu. “

 

2 straipsnis. 2 punkto pripažinimas netekusiu galios

2 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

3 straipsnis. 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 3  punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Pavesti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei kontroliuoti, kaip buvo inventorizuotas ir yra naudojamas buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turtas, ir užtikrinti, kad būtų kreiptasi į teisėsaugos institucijas dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto, kuris turėjo būti, bet nebuvo perduotas atitinkamoms organizacijoms ir kurį naudojant buvo pažeistos valstybės nuosavybės teisės.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

Teikia:

LR Seimo VVSK

pirmininkas                                                                                   Jonas Jagminas