Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

2008 m.                       d. Nr.

 

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 27-715)

 

 

 

1 straipsnis. 25 straipsnio 4 dalies pakeitimas

 

25 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „turintys profesoriaus vardą“ įrašyti žodžius „turintys pedagoginio ir administracinio darbo patirties“ ir šią dalį išdėstyti taip:

 

4. Valstybinio universiteto rektorių ne ilgesnei kaip 5 metų kadencijai ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės viešo konkurso būdu statute nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka senatas. Konkurse rektoriaus pareigoms gali dalyvauti tik mokslininkas ar pripažintas menininkas, turintys pedagoginio ir administracinio darbo patirties.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

 

Teikia  Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas               Virginijus Domarkas