Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2008 m.               d. Nr.

Vilnius

 

 

 

(Žin., 2007, Nr. 17-626)

 

1 straipsnis. 48 straipsnio 1 ir 2 dalių pripažinimas netekusiomis galios

48 straipsnio 1 ir 2 dalis pripažinti netekusiomis galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS