Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

 

DĖL 2007 M. BIRŽELIO 7 D. TARYBOS SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, DĖL EUROPOS BENDRIJŲ NUOSAVŲ IŠTEKLIŲ SISTEMOS

 

2008 m.                 d.  Nr.  

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į:

- Europos bendrijos steigimo sutarties 269 straipsnį;

- Europos Vadovų Tarybos 2005 m. gruodžio 15-16 d. susitarimą  dėl Europos Sąjungos biudžeto 2007–2013 m. finansinės perspektyvos, kuri išdėstyta gruodžio 19 d. išvadų dokumente, ir į šio dokumento 78 punkte įtvirtintą nuostatą dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos pakeitimų;

- 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą 2007/436/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL 2007 L 163, p. 17), ypač šio sprendimo 11 straipsnį;

- tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas ir Užsienio reikalų komitetas 2005 m. gruodžio 15 d. neeiliniame posėdyje pritarė Lietuvos Respublikos pozicijai dėl 2005 m. gruodžio 15 – 16 d. Europos Vadovų Taryboje svarstomų klausimų,

n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti sprendimus dėl 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimo 2007/436/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos patvirtinimo ir pranešimo Tarybos Generaliniam Sekretoriui apie nacionalinių procedūrų šiam sprendimui įsigalioti užbaigimą.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2008 m. rugsėjo 15 d. pateikti Seimui teisės aktų pakeitimo projektus siekiant nustatyti Europos Sąjungos institucijų priimtų teisės aktų tvirtinimo Seime procedūras, kai šiems aktams įsigalioti pagal Europos bendrijos steigimo sutartį reikalingas valstybių narių pritarimas pagal jų nacionalines procedūras.

 

 

 

Seimo Pirmininkas