Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

HIPOTEKINIŲ OBLIGACIJŲ IR HIPOTEKINIO KREDITAVIMO ĮSTATYMO

3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2008 m.               d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 97-4317)

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimas

3 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodį „rinkos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Hipotekinės obligacijos leidžiamos vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymu, Akcinių bendrovių įstatymu, taip pat kitais teisės aktais, jei šis Įstatymas nenustato ko kita.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS