Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSISKAITYMŲ BAIGTINUMO MOKĖJIMO IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATSISKAITYMO SISTEMOSE ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2008 m.               d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 61-2754; 2004, Nr. 61-2184; 2006, Nr. 50-1798)

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 5 ir 21 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „Vertybinių popierių rinkos“ įrašyti žodžius „Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Dukterinė įmonė – Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme apibūdinta įmonė.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Vertybiniai popieriai – finansinės priemonės, nurodytos Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir  vekseliai, išrašyti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS