Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS ĮSTATYMO

3 ir 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2008 m.                            d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr.92-2143; 2004, Nr.32-1007)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimas                               

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Zonos teritorija užima 412 ha.”

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Zonos teritorijos ribos

Zonos teritorijos ribas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, įsigalioja nuo 2008 m. birželio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS