Projektas Nr. XP-2769(2)

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO

 

 

 

ĮSTATYMAS

 

2008 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

(Žin., 1994, Nr. 53-996; 2006, Nr. 143-5445)

 

 

1 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1994 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 94/80/EB, nustatanti išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 20 skyrius, 1 tomas, p. 12) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/106/EB (OL 2006 L 363, p. 409).“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

Projektą teikia:

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

komiteto pirmininkas

 

Jonas Jagminas

2008-01-16