Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 2, 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2007 m.         d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 91-3891; 2003, Nr. 74-3435; 2004, Nr. 54-1828, Nr. 167-6107; 2007, Nr. 12-498)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 7 dalies pakeitimas

2 straipsnio 7 dalyje po skaičių „5–17“ įrašyti skaičių 19 ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Finansų įmonė – Lietuvos Respublikos įmonė arba užsienio valstybės įmonės padalinys, kuris veikia Lietuvos Respublikoje įstatymų, reglamentuojančių finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą, nustatyta tvarka ir verčiasi vienos arba daugiau šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5–17, 19 punktuose nurodytų finansinių paslaugų teikimu.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies 19 punkto pakeitimas

3 straipsnio 1 dalies 19 punkte po žodžių „investicinių fondų“ įrašyti žodžius „uždaro tipo investicinių bendrovių, pensijų fondų“, vietoje  žodžio „administravimas“ įrašyti žodį  „valdymas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

19) investicinių fondų, uždaro tipo investicinių bendrovių, pensijų fondų ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dieną.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS