Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DAINŲ ŠVENČIŲ

ĮSTATYMAS

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas užtikrina dainų švenčių tradicijos valstybinę apsaugą, periodiškumą, tęstinumą ir plėtrą, reglamentuoja pasirengimo ir vadovavimo dainų švenčių vyksmui tvarką, valstybės ir savivaldybių institucijų atsakomybę bei kompetenciją, nustato finansavimo principus.

 

2 straipsnis. Pagrindinės sąvokos

1. Dainų švenčių tradicija – tai unikalus visuotinio pobūdžio kultūros reiškinys, kurio šaknys glūdi XIX a. pabaigos tautinio atgimimo ir mėgėjų meno sąjūdyje ir kuris išreiškia bei saugo Lietuvos tautinę kultūrinę tapatybę, ugdo visuomenės pilietiškumą, kūrybines galias, telkia ją meninei veiklai ir periodiškai suburia įvairių sričių mėgėjų meno ir profesionalius kolektyvus į didžiulius šventinius renginius

 

2. Dainų šventė – tai stambaus masto tradicinio, mėgėjų ir profesionalaus meno renginys arba jų ciklas, kurį sudaro jungtinės dainų, šokių, instrumentinių kolektyvų, folkloro ansamblių bei kitų meninių darinių programos.

 

3. Lietuvos dainų šventė – istoriškai susiklosčiusi meninių programų visuma, grindžiama geriausiais nacionalinės – tradicinės, mėgėjų ir profesionalios – kultūros kūriniais, susidedanti iš pagrindinių renginių (Liaudies meno parodos, Folkloro dienos, Ansamblių vakaro, Šokių dienos, Dainų dienos) ir juos lydinčių meninių programų, kultūrinių renginių ir suburianti Lietuvos bei Pasaulio lietuvių bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meno kolektyvus.

 

4. Lietuvos moksleivių dainų šventė tai įvairių meno šakų, žanrų vaikų ir jaunimo kolektyvų meninės programos, iš kurių svarbiausios Dainų diena ir Šokių diena, grindžiamos vertingiausiomis nacionalinės kultūros tradicijomis, šiuolaikinių autorių bei pačių vaikų kūryba.

 

5. Pasirengimo dainų šventėms procesas – tai nenutrūkstanti kultūros ir švietimo institucijų, meno mėgėjų ir profesionalių kolektyvų, jų vadovų, švenčių ir jų repertuaro kūrėjų, organizatorių veikla, garantuojanti dainų švenčių tradicijos tęstinumą.

 

6. Folkloro diena – stambaus masto etninės (tradicinės) kultūros renginys, kuriame dalyvauja Lietuvos etnografinių regionų, kraštų, miestų bei kaimų folkloro ansambliai, dainininkai, muzikantai, pasakotojai, liaudies meistrai, tradicinės virtuvės žinovai, kitų etninės kultūros sričių puoselėtojai.

 

7. Ansamblių vakaras – stambaus masto muzikinis choreografinis renginys, kurio meninę programą sudaro įvairių amžiaus grupių dainų ir šokių ansamblių, liaudies instrumentų orkestrų, liaudiškų kapelų jungtiniai pasirodymai, kuriuose atliekami autorių sukurti vokaliniai, instrumentiniai, choreografiniai kūriniai, harmonizuotos, aranžuotos liaudies dainos, instrumentiniai kūriniai, stilizuoti liaudies šokiai, rateliai, žaidimai.

 

8. Šokių diena – stambaus masto choreografinis renginys, kurio meninę programą sudaro įvairių amžiaus grupių liaudiškų šokių kolektyvų, ansamblių jungtiniai pasirodymai, kuriuose atliekami autorių sukurti choreografiniai kūriniai, stilizuoti liaudies šokiai, rateliai ar žaidimai, autoriniai ar aranžuoti instrumentiniai kūriniai.

 

9. Dainų diena – stambaus masto chorinės muzikos renginys, kurio meninę programą sudaro įvairių amžiaus grupių chorų, pučiamųjų ir kitų orkestrų jungtiniai pasirodymai, kuriuose atliekami autorių sukurti vokaliniai, instrumentiniai kūriniai, harmonizuotos, aranžuotos ar kitaip pritaikytos/ išplėtotos liaudies dainos.

 

10. Liaudies meno paroda – stambaus masto liaudies meistrų darbų ekspozicija, sudaryta atrenkant darbus etapais pagal tradicijų ir meniškumo kriterijus iš rajoninių bei regioninių parodų.

 

11. Kūrybinė grupė – tikslingai suburta asmenų grupė, kuri savo idėjomis, kūrybinėmis, intelektinėmis pastangomis sukuria ir įgyvendina dainų šventės renginio programą.

 

12. Meno kolektyvo vadovas – asmuo, kuris turi vienos ar kitos meno šakos, žanro profesinį išsilavinimą ir pagal darbo sutartį vadovauja meno kolektyvui, t.y. atsako už jo meninę, mokomąją, organizacinę veiklą ir jos rezultatus

 

13. Regioninė dainų šventė – šventė, organizuojama apskrities, savivaldybės ar kitu mastu ir esanti sudėtine pasirengimo dainų šventėms proceso dalis.

 

3 straipsnis. Dainų švenčių tradicijos išsaugojimo teisiniai pagrindai

Dainų švenčių tradicijos išsaugojimas ir tęstinumo palaikymas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo įstatymu, Lietuvos kultūros centrų įstatymu, UNESCO nematerialaus paveldo apsaugos konvencija, kitais įstatymais bei teisės aktais.

 

4 straipsnis. Dainų švenčių tradicija kaip nacionalinė vertybė ir jos valstybinės apsaugos uždaviniai

1. Dainų švenčių tradicija – tai unikalus visuotinio pobūdžio nacionalinės kultūros reiškinys, išreiškiantis tautinę kultūrinę tapatybę, turintis visuomeninę kultūrinę, socialinę, tautinę, pilietinę, ekonominę reikšmę. Šio reiškinio vertę pasaulio mastu patvirtino Jungtinių Tautų Švietimo, Mokslo ir Kultūros Organizacija (UNESCO), Estijos, Latvijos ir Lietuvos dainų ir šokių švenčių tradiciją ir simboliką pripažinusi (2003 m. lapkričio 7 d.) Žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru.

 

2. Dainų švenčių tradicijos valstybinės apsaugos uždaviniai yra:

1)    išsaugoti, išplėtoti ir perduoti ateities kartoms dainų švenčių tradicijas;

2)    sukurti teisines, ekonomines, organizacines prielaidas nenutrūkstamam, periodiškam dainų švenčių vyksmui, pasirengimo procesui užtikrinti;

3)    įtvirtinti dainų švenčių tradicijų išsaugojimo, vadovavimo, organizavimo institucijų sistemą ir tvarką;

4)    įtvirtinti Dainų švenčių tradicijos sąsajas su vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu, tautiniu pilietiniu auklėjimu, kultūringos, kūrybingos, išprususios visuomenės kūrimu, negatyvių visuomenės reiškinių prevencija.

 

II SKYRIUS. DAINŲ ŠVENČIŲ TRADICIJŲ IŠSAUGOJIMO, VADOVAVIMO, ORGANIZAVIMO INSTITUCIJŲ SISTEMA

 

5 Straipsnis. Dainų švenčių taryba

 

1. Dainų švenčių tradicijų išlaikymo ir plėtojimo programos vykdymui prižiūrėti, dainų švenčių parengimui ir surengimui užtikrinti bei koordinuoti Vyriausybė sudaro Dainų švenčių tarybą (toliau – Taryba).

2. Taryba veikia pagal nuostatus; juos, taip pat ir tarybos narių sudėtį bei pirmininką tvirtina Vyriausybė.

3. Tarybą sudaro:

1)    kultūros ministras;

2)    švietimo ir mokslo ministras;

3)    finansų ministras;

4)    Vilniaus miesto meras;

5)    Kultūros ministerijos sekretorius;

6)    Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius;

7)    Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas;

8)    Lietuvos apskričių vadovų sąjungos prezidentas;

9)    Lietuvos visuotinės dainų šventės direktorius;

10)  Lietuvos moksleivių dainų šventės direktorius;

11)  Dainų švenčių nacionalinės komisijos pirmininkas;

12)  Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinis sekretorius;

13)  Lietuvos radijo ir televizijos tarybos pirmininkas.

 

4. Tarybos techninę ir organizacinę veiklą užtikrina LR Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijos.

5. Dainų švenčių taryba svarsto ir teikia siūlymus Vyriausybei ir savivaldybėms:

1)    dėl dainų švenčių tradicijos išsaugojimo bei plėtojimo programos įgyvendinimo;

2)    dėl Lietuvos visuotinės ir Lietuvos moksleivių dainų šventės finansavimo;

3)    dėl kitų tarpžinybinių organizacinių, finansinių, ūkinių pasirengimo dainų šventėms proceso bei eilinės dainų šventės surengimo klausimų.

 

6 straipsnis. Dainų švenčių nacionalinė komisija

 

1. Dainų švenčių tradicijų tęstinumui užtikrinti, kūrybinio meninio proceso, priežiūrai Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijos sudaro Dainų švenčių nacionalinę komisiją (toliau – Komisija).

 

2. Komisijos personalinę sudėtį ketveriems metams ir Komisijos nuostatus tvirtina kultūros, švietimo ir mokslo ministrai.

 

3. Komisiją sudaro:

1)    Etninės kultūros globos tarybos deleguoti atstovas;

2)    Du Choreografų sąjungos deleguoti atstovai;

3)    Du Chorų sąjungos deleguoti atstovai;

4)    Lietuvos liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ deleguotas atstovas;

5)    Pučiamųjų instrumentų bendrijos deleguotas atstovas;

6)    Tautodailininkų sąjungos atstovas

7)    Mėgėjų teatrų sąjungos deleguotas atstovas;

8)    Lietuvos moksleivių dainų šventės direktorius;

9)    Lietuvos visuotines dainų šventės direktorius;

10)  Dainų švenčių fondo deleguotas atstovas;

11)  Kultūros ministerijos deleguotas atstovas;

12)  Švietimo ir mokslo ministerijos deleguotas atstovas;

13)  Kompozitorių sąjungos deleguotas atstovas;

14)  Rašytojų sąjungos deleguotas atstovas;

15)  Žurnalistų sąjungos atstovas.

 

4. Komisijos pirmininką renka Komisija iš Komisijos narių.

 

5. Komisijos techninę ir organizacinę veiklą užtikrina Lietuvos liaudies kultūros centras. Komisijos darbo ir užmokesčio už jį tvarką numato nuostatai.

 

6. Komisija:

1)    analizuoja ir vertina Lietuvos dainų švenčių raidos tendencijas, jų įtaką visuomenės, ypač vaikų, mokinių, jaunimo, meniniam ugdymui.

2)    teikia išvadas ir siūlymus Lietuvos dainų šventės ir Lietuvos moksleivių dainų šventės rengėjams, kūrybinių grupių vadovams, kūrėjams dėl dainų švenčių tradicijos išsaugojimo bei meninių programų, repertuaro atitikimo UNESCO kriterijus;

3)    nagrinėja galimas Dainų švenčių proceso problemas ir rekomenduoja Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijoms, savivaldybėms, kaip išvengti neigiamos įtakos jų vyksmui;

4)    aptaria, ir vertina Dainų šventės dainų švenčių koncepciją, menines programas, jų idėjų bei sprendimų pagrįstumą, meninę vertę.

 

7 straipsnis. Dainų šventes organizuojančios ir metodiškai vadovaujančios institucijos

 

1. Dainų šventes organizuoja ir metodiškai pasirengimo procesui vadovauja Lietuvos liaudies kultūros centras ir LR švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija.

2. Šios institucijos:

1)    atsako už dainų švenčių proceso nenutrūkstamumą, plėtrą, kokybinius rodiklius,

2)    rengia respublikinius konkursus, festivalius, šventes, kitas kultūros akcijas;

3)    užtikrina meno kolektyvų, vadovų konsultavimo sistemos funkcionavimą;

4)    analizuoja ir tyrinėja folkloro, tautodailės, mėgėjų meno įvairių meno šakų ir žanrų gyvybingumą, žmogiškųjų išteklių būklę;

5)    rengia seminarus, kursus, mokymus meno kolektyvų vadovams;

6)    nustato kolektyvų meninį pajėgumą;

7)    padeda Kultūros ir Švietimo ir mokslo ministerijoms parengti Dainų švenčių tradicijų išsaugojimo ir plėtojimo programą;

8)    atsako už švenčių organizavimą;

9)    organizuoja dainų švenčių meninių programų kūrėjų, kūrybinių grupių vadovų, dirigentų, baletmeisterių parinkimą;

10)  koordinuoja meninių programų kūrimą ir jų įgyvendinimą;

11)  bendradarbiauja su Komisija, teikia jai vertinti švenčių koncepciją ir menines programas;

12)  bendradarbiauja su savivaldybių kultūros institucijomis, nevyriausybinėmis kultūros organizacijomis;

13)  rūpinasi autorinio repertuaro, metodinės literatūros įsigijimu ir leidyba;

14)  rengia dainų švenčių sąmatas, kitus norminius aktus.

 

8 straipsnis. Valstybės institucijų atsakomybė ir kompetencija

 

1. Kultūros ministerija:

1)    kartu su Švietimo ir mokslo ministerija parengia Dainų švenčių tradicijų išsaugojimo ir plėtojimo programą;

2)    užtikrina Lietuvos dainų šventės rengimo procesą ir kontroliuoja jo eigą;

3)    svarsto ir tvirtina sąmatas Lietuvos dainų šventei parengti ir surengti, pasirengimo dainų šventėms procesui palaikyti;

4)    skiria Lietuvos dainų šventės direktorių;

5)    kuria, tobulina ir diegia darbo užmokesčio meno kolektyvų vadovams sistemą.

 

2. Švietimo ir mokslo ministerija:

1)    kartu su Kultūros ministerija parengia Dainų švenčių tradicijų išsaugojimo ir plėtojimo programą;

2)    užtikrina nuolatinį pasirengimo Lietuvos moksleivių dainų šventei procesą ir kontroliuoja jo eigą;

3)    svarsto ir tvirtina sąmatas Lietuvos moksleivių dainų šventei parengti ir surengti, pasirengimo dainų šventėms procesui palaikyti;

4)    užtikrina pagal savo kompetenciją Lietuvos dainų šventės rengimo procesą;

5)    parenka Lietuvos moksleivių dainų šventės rengėją ir skiria jos direktorių;

6) kuria, tobulina ir diegia darbo užmokesčio meninio ugdymo mokytojams, meno kolektyvų vadovams sistemą.

 

3. Vidaus reikalų ministerija organizuoja viešosios tvarkos ir saugumo Dainų šventės metu jos renginių, repeticijų, dalyvių apgyvendinimo vietose užtikrinimą.

 

4. Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja medicinos pagalbos Dainų šventės metu jos dalyviams ir žiūrovams užtikrinimą.

 

5. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija:

1)    įvairiomis formomis bei priemonėmis savo laidose propaguoja kultūrinę, socialinę ir (ar) šviečiamąją veiklą susijusią su dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimu, atspindi pasirengimo dainų šventėms procesą;

2)    garantuoja Dainų šventės renginių transliacijas, vaizdo bei garso įrašų išsaugojimą;

3)    suteikia nemokamą informaciją apie Dainų šventės renginius visose LRT transliuojamuose televizijos ir radijo kanaluose.

 

6. Apskričių viršininkai:

1)    analizuoja ir vertina liaudies meno būklę regione, taiko priemones padėčiai gerinti, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybių administracijoms, valstybės institucijoms;

2)    kuria ir įgyvendina biudžeto lėšomis finansuojamas tikslines programas, susijusias su Dainų švenčių tradicijų tęstinumo užtikrinimu, mėgėjų meno kolektyvų, vadovų, liaudies meno kūrėjų kūrybinės veiklos rėmimu;

3)    rengia apskričių dainų šventes, festivalius, konkursus, liaudies meno parodas;

4)    telkia kultūros, švietimo darbuotojus, miestų, miestelių ir kaimų bendruomenes regiono kultūrinio savitumo palaikymui ir turtinimui, vaikų, mokinių ir jaunimo meniniam ugdymui.

 

7. Savivaldybių institucijos:

1)    rūpinasi meno kolektyvų steigimu, jų veiklos gerinimu, vaikų, jaunimo meniniu ugdymu švietimo ir kultūros institucijose, nevyriausybiniame sektoriuje;

2)    sudaro tinkamas darbai sąlygas meno kolektyvų vadovams, specialistams, rūpinasi užmokesčio už darbą sistemos gerinimu;

3)    sudaro sąlygas meno kolektyvų vadovams, kitiems specialistams kvalifikacijai kelti;

4)    aprūpina meno kolektyvus tautiniais, koncertiniais kostiumais, muzikos instrumentais;

5)    skatina ir remia meno kolektyvų koncertinę veiklą, dalyvavimą respublikiniuose ir regioniniuose renginiuose – konkursuose, festivaliuose, šventėse,

6)    rengia miesto, rajono dainų šventes.

 

III SKYRIUS. DAINŲ ŠVENČIŲ ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

 

9 straipsnis. Dainų švenčių tradicijų išsaugojimo bei plėtojimo programa ir veiksmų planas

 

1. Siekiant užtikrinti dainų švenčių tradicijų išsaugojimą, tęstinumą bei plėtrą, garantuoti intensyvią, tolygią, nepertraukiamą institucijų, kolektyvų, asmenų veiklą, tinkamai pasirengti eilinei dainų šventei, koordinuoti įvairių žinybų veiksmus, rengiama Dainų šventės tradicijų išsaugojimo bei plėtojimo programa.

2. Programa rengiama iškart po eilinės Lietuvos dainų šventės. Ketverių metų laikotarpiui ją tvirtina Vyriausybė.

 

10 straipsnis.Pasirengimo dainų šventėms procesas ir jų periodiškumas

 

1. Lietuvos dainų šventė rengiama kas ketveri metai.

2. Lietuvos moksleivių dainų šventės organizuojamos taip pat kas ketveri metai - tarp Lietuvos dainų švenčių (po Lietuvos dainų šventės praėjus dvejiems metams).

3. Svarbių Lietuvos valstybės istorijos datų ar įvykių proga gali būti rengiamos neeilinės proginės dainų šventės.

 

4.Tarp dainų švenčių vyksta nuolatinis pasirengimo joms procesas, kurį sudaro:

 

1)    mėgėjų meno kolektyvų koncertinė, šviečiamoji, įgūdžių tobulinimo veikla;

2)    repertuaro kūrimas, leidyba, platinimas, mokymas ir mokymasis;

3)    kolektyvų vadovų kvalifikacijos kėlimo veikla –kursai, seminarai, laboratorijos ir pan.;

4)    meno kolektyvų konkursai, apžiūros, festivaliai, šventės, stovyklos;

5)    regioninės dainų šventės, kiti dainų šventės tradicijai artimi renginiai;

6)    apsirūpinimas tautiniais drabužiais, muzikos instrumentai, atributika;

7)    kūrybinių konkursų organizavimas, dainų švenčių programų kūrimas bei jų įgyvendinimo darbai;

8)    kiti Dainų šventės tradicijų išsaugojimo ir plėtojimo programoje numatyti veiksmai.

 

11 straipsnis. Dainų švenčių dalyviai

 

1. Dainų švenčių programose dalyvauja vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų įvairių meno šakų ir žanrų mėgėjų ir profesionalų kolektyvai: mišrūs, vyrų ir moterų chorai, vokaliniai ansambliai, liaudiško šokio grupės ir ansambliai, folkloro ansambliai, tradicinės instrumentinės muzikos grupės, dainų ir šokių ansambliai, pučiamųjų, simfoniniai, liaudiškų instrumentų orkestrai, kapelos, ansambliai, grupės, mėgėjų teatrai, liaudies meno studijos, taip pat pavieniai menininkai: dirigentai, liaudies meno meistrai, dainininkai, muzikantai ir kiti.

2. Dainų švenčių dalyviai renkami, atsižvelgiant į meninių programų uždavinius, apžiūrų, konkursų nuostatus ir rezultatus.

 

12 straipsnis. Dainų švenčių programų vyksmo vietos

 

1. Dainų švenčių vyksmo ir repeticijų vietų panaudojimo galimybes, jų būklės tinkamumą užtikrina Vyriausybė ir savivaldybė, kurios teritorijoje šventė vyksta.

 

2. Lietuvos dainų šventės ir Lietuvos moksleivių dainų šventės Dainų dienos programos bei jungtinės repeticijos paprastai vyksta Vilniaus Vingio parko Dainų estradoje, Ansamblių vakaro – Kalnų parke.

 

3. Kitų pagrindinių programų dalių repeticijų vietos, taip pat kitų sudedamųjų konkrečios dainų šventės programų, regioninių švenčių, kitų dainų švenčių tradicijai priskiriamų renginių veiksmo bei repeticijų vietos nustatomos, atsižvelgiant į Dainų šventės tradicijų išsaugojimo bei plėtojimo programą, šventės renginių koncepciją, jos įgyvendinimo reikmes.

 

13 straipsnis. Dainų šventės meninių programų kūrimas

1. Dainų šventės menines programas, jų koncepciją kuria pakviesti, viešo konkurso ar apklausos būdu parinkti kūrėjai, kūrybinių grupių vadovai, jų sudarytos kūrybinės grupės.

2. Reikalavimus meninių programų kūrėjams, kūrybinių grupių vadovams nustato Komisija.

3. Dainų šventės meninių programų kūrimo ir jų įgyvendinimo veiksmus koordinuoja šventę organizuojanti institucija.

 

 

IV SKYRIUS. DAINŲ ŠVENČIŲ FINANSAVIMAS

 

14 straipsnis. Valstybės biudžeto lėšos

1. Kiekvienais metais valstybės biudžete numatomos lėšos Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijoms, apskričių viršininkų administracijoms nuolatiniam Lietuvos dainų švenčių ir Lietuvos moksleivių dainų švenčių pasirengimo procesui pagal Dainų švenčių tradicijų išsaugojimo ir plėtojimo programą finansuoti.

 

2. Lietuvos dainų šventės ir Lietuvos moksleivių dainų šventės metais numatomos lėšos:

1)      dainų šventėms parengti ir surengti;

2)      dalyvių vykimo į šventę, nakvynės ir maitinimo išlaidoms padengti.

 

15 straipsnis. Savivaldybių biudžeto lėšos

Pasirengimo dainų šventėms procesas savivaldybių lygiu, jo plėtra finansuojami iš savivaldybių biudžeto.

 

V SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17 straipsnis. Poįstatyminiai aktai

 

1. Vyriausybė per šešis mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo:

1)    patvirtina Dainų švenčių tarybos nuostatus;

2)    patvirtina 2008 – 2011 m.dainų švenčių tradicijos išsaugojimo ir plėtojimo programą;

3)    parengia Vyriausybės nutarimą dėl nacionalinio objekto statuso suteikimo Vingio parko Dainų estradai ir Kalnų parko amfiteatrui.

 

2. Kultūros ir Švietimo ir mokslo ministerijos per šešis mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo:

1)    patvirtina Dainų švenčių nacionalinės komisijos nuostatus;

2)    parengia ir patvirtina nuostatus dėl mėgėjų meno kolektyvų vadovų apmokėjimo tvarkos.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

 

 

 

Teikia:                                                                                    

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė                              Audronė Pitrėnienė