Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ, DOKUMENTŲ BLANKŲ, BANDEROLIŲ, OFICIALIŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLŲ GAMYBOS ĮSTATYMO

4 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2005 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 61-2758; 2004, Nr. 118– 4394)

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 4 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „išleidžiamų“ įrašyti žodžius „taip pat Europos Sąjungos institucijų nustatytų privalomai naudoti Lietuvos Respublikoje“, vietoj žodžių „oficialių žymėjimo ženklų duomenų bazė“ įrašyti žodžius „oficialių žymėjimo ženklų, priskirtų technologinės apsaugos lygiui ir grupei, duomenų bazė “ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų registras yra valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir Lietuvos Respublikos teisės aktais įgaliotų kitų juridinių asmenų, taip pat Europos Sąjungos institucijų nustatytų privalomai naudoti Lietuvos Respublikoje vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų, priskirtų technologinės apsaugos lygiui ir grupei, duomenų bazė.“

2. 4 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „išleidžiamus“ įrašyti žodžius „taip pat Europos Sąjungos institucijų nustatytus privalomai naudoti Lietuvos Respublikoje“, vietoj žodžių „oficialių žymėjimo ženklų technologinę apsaugą “ įrašyti žodžius               „oficialių žymėjimo ženklų, priskirtų technologinės apsaugos lygiui ir grupei, technologinę apsaugą,“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų registro objektas – duomenys apie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais įgaliotų juridinių asmenų, taip pat Europos Sąjungos institucijų nustatytus privalomai naudoti Lietuvos Respublikoje vertybinius popierius, dokumentų blankus, banderoles, oficialius žymėjimo ženklus. Registro duomenų bazėje kaupiami duomenys apie vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų, priskirtų technologinės apsaugos lygiui ir grupei, technologinę apsaugą, leidybą, gamybą ir klastojimą.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 4 dalies pakeitimas

6 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „Vidaus reikalų ministerijos“ įrašyti žodžius „Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos“, vietoj žodžių „ir du iš Teisingumo ministerijos“ įrašyti žodžius „Lietuvos teismo ekspertizės centro ir Lietuvos policijos Kriminalistinių ekspertizių centro“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Komisiją sudaro 7 nariai - po vieną atstovą iš Tarnybos, Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Užsienio  reikalų ministerijos, Valstybės saugumo departamento, Lietuvos teismo ekspertizės centro ir Lietuvos policijos Kriminalistinių ekspertizių centro. Komisijos personalinę sudėtį, pirmininką ir darbo reglamentą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS